Statkraft AS - Tilbakekjøp av obligasjonslån

21 jun., 2010

Statkraft AS har den 21. juni kjøpt tilbake pålydende SEK 790 millioner i ISIN XS0409342358. Transaksjonen er gjennomført på markedmessige betingelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.