Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft - fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2009

18 feb., 2010

Akseptabelt resultat tross lavere priser

 

(Oslo, 18. februar 2010) Lavere kraftpriser og redusert produksjon i Norge førte til at Statkrafts underliggende1 driftsresultat for 2009 falt til 9947 millioner kroner (12 029 millioner)2, og 3770 millioner kroner i fjerde kvartal (4072 millioner). Underliggende resultat før skatt endte på 10 654 millioner kroner (11 960 millioner), og 3986 millioner kroner i fjerde kvartal (3541 millioner).

 

- 2009 var preget av et betydelig fall i kraftprisene drevet av uroen i verdensøkonomien. Statkraft valgte å tilpasse seg markedet ved å produsere mindre i Norge enn i 2008 da kraftprisene og våre resultater var rekordhøye. I lys av dette er resultatet for 2009 akseptabelt, sier konsernsjef Bård Mikkelsen. - Vi hadde også et svært høyt aktivitetsnivå i organisasjonen, blant annet med integrasjon av nye aktiva. Samtidig tok flere prosjekter avgjørende steg mot realisering. Dette sikrer konsernet et solid fundament for videre vekst, der nivået på satsingen avhenger av statens vilje til å styrke Statkrafts egenkapital og endre utbyttepolitikken, sier Mikkelsen. 

 

På årsbasis falt den gjennomsnittlige nordiske systemprisen med 22 prosent til 35,0 EUR/MWh (44,7). Den gjennomsnittlige spotprisen i det tyske markedet (EEX) falt med 41 prosent til 38,9 EUR/MWh (65,8). Fallet skyldes i hovedsak lavere etterspørsel i industrien og reduserte råvarepriser på kontinentet. Mot slutten av fjerde kvartal steg prisene, drevet av kaldt vær og høyere brenselspriser. Gjennomsnittsprisene for 4. kvartal endte likevel under fjoråret, på henholdsvis 36,6 EUR/MWh (50,8) i Norden, og 38,7 EUR/MWh (68,0) i Tyskland.

 

Innlemmelsen av ny virksomhet fra byttehandelen med E.ON AG, samt konsolideringen av SN Power som datterselskap, førte til at brutto driftsinntekter økte til 25 675 millioner kroner (25 061 millioner). Fallet i kraftprisene, lavere produksjon og en økt kostnadsbase ga imidlertid et redusert driftsresultat. Underliggende resultat etter skatt var 5746 millioner kroner (8097 millioner), og 2187 millioner kroner (2918 millioner) i fjerde kvartal.

 

Konsernet produserte 17,8 TWh kraft i 4. kvartal (15,2), og 56,9 TWh i løpet av året (53,4). Den norske vannkraftproduksjonen var vesentlig lavere som følge av lavere kraftpriser og redusert etterspørsel, mens nye aktiva førte til at produksjonen økte. Vindkraftproduksjonen var på nivå med 2008, mens gassproduksjonen økte noe.

 

Det rapporterte regnskapet er påvirket av betydelige urealiserte verdiendringer samt engangsposter, og det ujusterte årsresultatet for 2009 ble 7716 millioner kroner etter skatt (33 262 millioner), og 1777 millioner kroner i fjerde kvartal (28 663 millioner).

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

 

 

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør/CFO Stein Dale, tlf.: 24 06 72 11 / 450 02 111

IR-kontakt Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021

Konserndirektør Ragnvald Nærø, tlf.: 24 06 71 00 / 900 80 303

eller www.statkraft.no

 

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter.

2 Tall i parentes viser sammenlignbare tall for tilsvarende periode i 2008.

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12