Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hydrogen: Et nytt marked i oppbygging

Når industrisektoren skal bli grønn, står hydrogen frem som et foretrukket alternativ til fossilt brensel. I transportsektoren fungerer batteristrøm fint for personbiler, men når skip og lastebiler skal elektrifiseres, er hydrogen et bedre alternativ for de lange strekningene med tung last.

Bjørn Holsen
Bjørn Holsen
SVP Hydrogen

Bjørn Holsen leder avdelingen for Hydrogen i Statkrafts forretningsområde Nye energiløsninger.

Statkraft sikter mot et produksjonsnivå på 2 GW med grønt hydrogen innen 2030. Selskapet har til hensikt å nå dette målet ved å øke bruken av hydrogen i industrielle prosesser og tungtransport, men vil også se nærmere på egnete lagringsmuligheter for hydrogen.

Bjørn Holsen, som er direktør for Hydrogen-området i Statkraft, forklarer hvorfor Statkraft har gått inn i hydrogenvirksomheten:

– Fornybar kraft og batterier kan ikke alene løse klimakrisen. Vi trenger også grønt hydrogen, og vi trenger mye av det. Statkraft styrker satsingen på å kunne levere grønt hydrogen i flere land og på den måten hjelpe til med landenes oppfyllelse av klimamålene i Paris-avtalen.

Hydrogen tank meter
(Foto: Shutterstock)

Grønt eller blått hydrogen?

Til tross for at det er det vanligste grunnstoffet i universet, eksisterer ikke hydrogen i fri form på jorden. Hvis vi trenger hydrogen, må vi produsere det selv, enten ved å elektrolysere vann eller ved å separere det fra fossile kilder som kull eller naturgass.

Hydrogen gir ingen klimagassutslipp ved forbrenning, men metoden som brukes for å produsere det, kan avgjøre hvor miljøvennlig det er.

– I dag produseres hydrogen vanligvis fra fossilt brensel, først og fremst fordi det er den billigste metoden. Ulempen er at det ikke bare gir hydrogen, men også etterlater seg CO2. Noe metan vil også slippe ut i prosessen. Hvis denne metoden skal kunne bli mer bærekraftig, må vi kombinere hydrogenproduksjon med karbonfangst og karbonlagring – såkalt "blått hydrogen" – og samtidig må vi begrense metanutslippene. Vi er ikke der ennå, fordi dette krever enorme anlegg og investeringer. Dessuten vil produksjon av blått hydrogen alltid gi visse utslipp. Statkraft er en fornybar elektrisitetsprodusent, derfor satser vi i Statkraft på å produsere "grønt hydrogen" som har fordelen med null utslipp, sier Holsen.

Grønt hydrogen som er fremstilt med fornybar elektrisitet, gir ikke utslipp av CO2 eller metan. Grønt hydrogen kan også produseres i nærheten av der det skal brukes, enten det dreier seg om transport eller industri.

Lokal produksjon av grønt hydrogen passer godt når prosessindustrien ønsker løsninger for å kvitte seg med dagens bruk av fossilt brensel, for eksempel i prosesser som krever oppvarming til høye temperaturer. Og når noe tungt skal fraktes over lange avstander på vei, jernbane, sjø eller luft, har også lokalprodusert grønt hydrogen en rolle å spille. Blått hydrogen ville trenge større avtak og sannsynligvis løsninger med rørledninger. Men dette betyr også at blått og grønt hydrogen kan anvendes i ulike markeder og til ulike typer bruk.

I praksis vil konvertering til hydrogen ved hjelp av elektrolyse gi oss 70-75 prosent av den tilgjengelig energien. Nye teknologier kan øke dette til 85 eller kanskje over 90 prosent. Men hvor hydrogenet skal brukes, er også av betydning. I tungtransport vil effektiviteten typisk ligge mellom 40 og 55 prosent, men i industrisektoren kan den være så høy som 80 prosent. Klarer vi å bruke restvarmen til for eksempel fjernvarme, vil dette øke hydrogeneffektiviteten i betydelig grad.

Siden elektrisk kraft er den dyreste faktoren i produksjonen av grønt hydrogen, vil det være en fordel å ha en allerede tilgjengelig og klargjort tilførsel av rimelig fornybar strøm, foruten mulighet til å fremstille hydrogen når strømprisene er på det laveste.

Illustrasjon av hydrogenfremstilling

Avkarbonisering av transport- og industrisektoren

Statkrafts kjernevirksomhet er å produsere fornybar kraft fra energikilder som vann, vind og sol, men selskapet ønsker ikke å begrense seg til å være en kraftprodusent. Det grønne skiftet gir nye muligheter.

– Avkarbonisering av transport- og industrisektoren øker etterspørselen etter fornybar energi og skaper nye behov for transport og lagring av elektrisk kraft. Statkraft trenger ikke bare å være leverandør av varme og kraft, vi kan rykke nærmere sluttkunden, der mye av verdiskapingen vil skje i fremtiden. Den økende etterspørselen etter grønt hydrogen i industrien og transportsektoren kan gi svært interessante muligheter for oss, sier Holsen.

Hydrogen er raskt i ferd med å bli en viktig løsning for reduksjon av klimagassutslipp i industrisektoren. I dag brukes ulike typer fossilt brensel som råstoff og høytemperatur varmekilde i industrielle prosesser. For noen av disse prosessene kan grønt hydrogen være løsningen for å kutte utslipp. Grønt hydrogen kan for eksempel brukes som reduksjonsmiddel i stålproduksjon.

Hydrogen som er basert på naturgass, blir ofte referert til som "grått hydrogen" og er mye brukt i ammoniakkproduksjon. Ammoniakk er en viktig ingrediens i produksjon av mineralgjødsel. Hvis grått hydrogen kunne erstattes med grønt hydrogen, ville du ha en grønn gjødselproduksjon – som igjen ville gjøre verdikjedene for matvarer mer bærekraftige.

– Utslippene av drivhusgasser fra industrisektoren må reduseres raskt. En overgang til rent hydrogen er flott for planeten, men også bra for næringslivet. Ved å utvikle anlegg for hydrogenproduksjon vil Statkraft kunne tilby løsninger som kan være viktige bidrag i den nødvendige industrielle omstillingen rundt om i verden. Vi har en plan – vi ønsker å komme inn i de industrielle prosessene og delta i å kutte ut fossilt brensel, sier Holsen.

Slik virker en brenselcelle

Illustrasjon av hydrogen brenselcelle

  • En brenselcelle er et batteri som omformer et brennbart stoff direkte til elektrisitet. Det brennbare stoffet kan være hydrogengass, metanol eller etanol.

  • Brenselcellen har to elektroder nedsenket i en elektrolytt. Det brennbare stoffet, for eksempel hydrogen, ledes inn ved den ene elektroden (den negative polen) og avgir elektroner til denne. Samtidig reagerer stoffet med elektrolytten under dannelse av H+-ioner. Den andre elektroden (den positive polen) tilføres luft eller oksygen, og elektroden avgir da elektroner (strøm). Oksygenet reduseres ved at det i elektrolytten dannes OH–-ioner som reagerer med H+-ionene til vann.

  • Brenselceller er svært effektive. En forbrenningsmotor har en virkningsgrad på om lag 35 prosent, og en dampturbin har rundt 50 prosent, mens en brenselcelle har en teoretisk øvre grense på nær 100 prosent. På nåværende stadium regnes riktignok en virkningsgrad på 50–60 prosent som et bra resultat.

(Kilde: Store norske leksikon)

Skipsfartsnæringen må kutte utslipp

Hydrogen har potensial til å spille en viktig rolle i avkarboniseringen av skipsfarten i kommende år og tiår.

Shippingsektoren har generelt en tendens til å være ganske konservativ, og det er lange ledetider for å bygge nye skip. Både fra et regulatorisk perspektiv og på bakgrunn av forbrukernes etterspørsel er imidlertid utviklingen i ferd med å presse seg frem mot bruk av renere drivstoff.

Et stor del av den maritime sektoren vil bli inkludert i EUs kvotehandelssystem (EU ETS) fra 2024, noe som vil gjøre utslippene mer kostbare. I Norge er det planer om å øke CO2-avgiftene til 2.000 kroner per tonn CO2 innen 2030, foruten å sikre at alle nye anbud på ferger og høyhastighets passasjerskip er lav- eller nullkarbonbasert innen henholdsvis 2023 og 2025.

Det er allerede flere ferger som drives av batterier, men lengre strekninger vil kreve hydrogendrift. Flere prosjekter for hydrogenferger er under realisering eller under planlegging. Komprimert hydrogen er betydelig billigere enn flytende hydrogen og egner seg godt til fergesegmentet, men også for kystbulk- og containerskip. Hydrogen kan enten lagres i trykkbeholdere som byttes ut på skipet etter behov, eller som fylles gjennom spesielle slanger.

– Skip med et høyt kraftbehov, enten de er større eller trenger å være lenge ute på havet, krever et mer energitett drivstoff. De mest omtalte drivstoffene for slik skipsfart er lavkarbonmetanol og ammoniakk, som begge er produsert av hydrogen, forklarer Holsen.

Ammoniakk regnes som et potensielt fraktdrivstoff i fremtiden, siden det kan være helt CO2-fritt. Men ulempene inkluderer toksisitetsnivåer som vil kreve høye sikkerhetstiltak, og det er mangel på motorer og brenselceller som kan bruke ammoniakk, selv om disse er under utvikling. Metanol blir sett på som en god løsning å bruke på kort sikt, siden det har mindre sikkerhetsutfordringer enn ammoniakk. Metanol er også flytende ved mer normale temperaturer, og motorene og bunkringsinfrastrukturen er allerede tilgjengelig. En mulig ulempe er at metanol ikke er et nullkarbondrivstoff, og det er i dag begrenset tilgang på grønn metanol eller biometanol.

– Vi ser en stor interesse for metanol til å drive containerskip på store havstrekninger, og både metanol- og ammoniakkskip blir nå vurdert innenfor offshore supply-segmentet. Fremtiden ser lys og grønn ut for shippingindustrien, sier Holsen.

Hydrogenbuss
Busselskapet Ruter hadde fem hydrogenbusser i drift i Oslo på 2010-tallet, men prosjektet ble stoppet i 2019. Hydrogen egner seg nok best for tungtransport over lengre strekninger, mens batteridrevne elbiler og busser passer godt til kortere ruter. (Foto: Ruter)

Egnet for store kjøretøyer

Innenfor veitransport satser Statkraft på den tunge delen av transportsektoren, hovedsakelig lastebiler. Erfaringen fra senere år er at elektrifiseringen av personbiler – og til og med av bussflåter – fungerer bra, det vil si overgang til batterielektrisk drift.

Statkraft regner med at deler av markedet for tunge lastebiler vil ta i bruk hydrogen, og selskapet fortsetter å følge utviklingen nøye i dette markedssegmentet – særlig når det gjelder produsentene av originalutstyr (OEM) gjør, og hva de snart vil kunne tilby. Statkraft har til hensikt å ta en rolle i dette og vil vurdere å utvikle infrastruktur etter hvert som markedet vokser frem.

Myndighetene har også en rolle å spille her, og det nye EU-regulativet Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) kan bli en kickstarter for markedet for hydrogenlastebiler.

Ifølge Bjørn Holsen er det stor interesse for nullutslippskjøretøy blant private transportselskaper, og interessen er forsterket av ytterligere krav om tiltak for reduserte utslipp innen 2030.

– Akkurat nå er mye spennende på gang. Statkraft har alle intensjoner om å være med på å utvikle og utvide nullutslippsmarkedet, sier Holsen.

Elektrolyse – alkalisk og PEM

  • Alkaliske elektrolysører er verdensledende og billige å produsere, og de har lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. I tillegg kan de lages i store enheter som kan fremstille store mengder hydrogen. En ulempe er at de har relativt lang responstid, og at de dermed er vanskeligere å kombinere med variabel kraftforsyning.
Skoleforsøk med hydrogen
Skoleforsøk med protonledende membran (PEM) i fremstilling av hydrogen. (Foto: Shutterstock)
  • PEM (proton-exchange membrane) finnes i mer kompakte og generelt mer effektive enheter. Her er elektrolytten en fast protonledende membran. PEM kan settes under trykk, og man kan ha ulikt trykk på hver elektrode. Systemet har høyere strømtetthet og lavere fotavtrykk. I tillegg kan man klare seg uten kompressor, siden det kan settes under trykk. Dets lave responstid er ideell for bruk i kombinasjon med variable kraftkilder som sol eller vind.

(Kilde: energiogklima.no)

Hydrogen kan lagres

Hydrogen kan brukes som energibærer og "batteri" i kraftsektoren. Hydrogen kan konverteres til kraft ved hjelp av brenselceller eller gassturbiner når det er lengre perioder med lav vindkraft- og solcelleproduksjon.

Dette er et sannsynlig fremtidsbilde etter hvert som vi fortsetter å bygge flere intermitterende fornybare kraftkilder, det vil eksempelvis si vind- og solkraft som produseres til uvisse tider når vinden blåser og solen skinner.

Statkraft har begynt å undersøke lagringsmuligheter for hydrogen i et prosjekt på den norske vestkysten. Hvis det lykkes, kan hydrogenlagring bygges ut andre steder, for eksempel i forbindelse med store vindparker i Nordsjøen eller i havner nær der hydrogenet skal avtas og forbrukes.

Statkraft har også foreslått kraftverk basert på brenselceller som en mulig kraftløsning for Svalbard når kulldriften på øysamfunnet er avviklet.

Houses on Svalbard
På Svalbard finnes Norges eneste kullgruve i drift. Øysamfunnet har også Norges eneste kullkraftverk, som sørger for strøm til Longyearbyen. Meningen er at kullkraftverket skal fases ut samtidig som gruvene stenges. Hvorfor ikke utnytte hydrogenteknologien til utslippsfri ny kraftproduksjon? (Foto: Shutterstock)

Offentlig støtte trengs i en overgangsfase

Reduserte kostnader innenfor fornybar energi og hydrogenteknologier – elektrolysører og brenselceller – vil gjøre grønne hydrogenapplikasjoner mer konkurransedyktige for direkte bruk enn fossilt brensel. Verdikjedene for hydrogen har imidlertid ikke nådd full markedsmodenhet, og det er fortsatt behov for offentlig støtte.

En viktig markedsdriver vil være å legge til rette for reduserte kostnader ved å lage elektrolysører og ha politiske insentiver i form av karbonavgifter eller subsidier. Politiske rammer og reguleringer kan akselerere veksten i elektrolysørkapasitet og produksjon av grønt hydrogen og vil dermed bidra til å øke kostnadene ved bruk av fossile alternativer.

Grønt hydrogen trenger insentiver, og det er viktig å gi økonomisk støtte som muliggjør oppskalering og drift. I en oppbyggingsfase bør elektrolysører være gjenstand for investeringsstøtte. Det vil bidra til å redusere ulempen som det kan innebære å gå foran i utviklingen.

– I driftsfasen vil hydrogen i utgangspunktet være dyrere enn mange fossile alternativer, og derfor bør støtteordninger som differansekontrakter (Contracts for Difference – CfD) innføres for å kompensere for den forskjellen i starten. Differansekontrakter kan også inngi tillit hos investorer. Storbritannia lanserte en CfD-ordning for hydrogen i 2022, og vi håper flere land vil følge etter, inkludert Norge, avslutter Holsen.

Relaterte artikler