Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hva vi jobber med

Porteføljen vår er nøye sammensatt for å sikre balanse mellom kortsiktige initiativ som kan styrke og forbedre den eksisterende kjernevirksomheten, og langsiktige aktiviteter som kan skape nye forretningsmuligheter.

Utforsking av nye forretningsinitiativer


Avansert biodrivstoff

Transportsektoren står for en betydelig andel av de globale CO2-utslippene. Med avansert biodrivstoff fremstilt av biomasse som ikke er næringsmidler, er det mulig å erstatte fossile brensler med fornybare alternativer og bidra til avkarbonisering av transportsektoren. Silva Green Fuel, et joint venture mellom Statkraft og Södra, bygger for tiden et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert andregenerasjons biodrivstoff.


Hydrogen for grønn industri og transport

Grønn hydrogen har potensial til å erstatte fossile brensler for å generere strøm og varme som drivstoff for tungtransport og som råstoff i industrielle prosesser og produkter. Hydrogen kan spille en nøkkelrolle i fremtidige energisystemer gjennom en energilagringskapasitet som er betydelig høyere enn for batterier, og som samtidig reduserer klimaskadelige CO2-utslipp. Vi ser også på hvordan en kombinasjon av brenselcelleteknologi og ammoniakk kan bidra til energisystemer med null utslipp.

Mann står i skogen
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Rune Gjessing, daglig leder i Silva Green Fuel og leder av biodrivstoffinitiativet i Statkraft.

Økt konkurransedyktighet og svar på fleksibilitetskrav

I front med vind- og solteknologi

For å kunne vokse innenfor vind- og solkraft fokuserer vi på å styrke Statkrafts konkurranse- og investeringsevne. Innenfor vindkraft arbeider vi hardt for både å redusere kostnadene og øke produksjonen over vindparkens levetid. Vi vil teste nye innovative løsninger og utvikle verktøy og metoder for å finne de beste stedsvalgene og optimalisere drift og vedlikehold. Innenfor solenergi har vi som mål å være i front i den teknologiske utviklingen. Vi utvikler verktøy som understøtter teknologien og gir de beste stedsvalg, samt simulerings- og optimaliseringsverktøy for anleggsdesign.

Økt levealder på våre vannkraftanlegg

Etter hvert som vår nordiske vannkraftportefølje eldes og krever en økende grad av vedlikehold, utvikler vi løsninger for mer effektiv drift og for å øke livslengden til utstyr og komponenter. Statkraft er en drivkraft i nordisk vannkraftforskning, men vi utnytter også vår erfaring og ekspertise på vind-, sol- og vannkraft utenfor Norden. Noen av våre fokusområder er sedimenthåndtering i reservoarer, utvikling av modeller og verktøy for optimaliserte levetidsstrategier og turbinytelse, samt feilsøking støttet av kunstig intelligens.

Nye markedsmodeller

Energistyring er vårt sentrale verktøy for å optimalisere produksjonen ved våre egne og kunders kraftanlegg. For å være ledende innenfor styring av kraftressursene må vi ha fremtidsrettede markedsmodeller. Vi er i ferd med å oppdatere våre kraftmarkeds- og kraftforsyningsmodeller i alle våre virksomhets- og teknologiområder for å sikre robusthet, fleksibilitet og skalerbarhet.

Krafthandel med hjelp av algoritmer

Med økende tilførsel av periodisk kraft har det blitt vanskeligere å forutse utviklingen i de kortsiktige kraftmarkedene, og evnen til å kunne ta raske og riktige beslutninger er blitt viktigere enn noen gang. Ved å automatisere prosessen for krafthandel gjennom å kombinere teknologier for algoritmisk trading med kunstig intelligens og maskinlæring, kan vi forbedre hastigheten og nøyaktigheten i handelsvirksomheten og skape merverdi for våre kunder. Vi jobber for tiden med å utvikle helautomatiske handelsplattformer og tradingalgoritmer for våre produkter.

Videreutvikling av vannkraftløsninger for økt fleksibilitet

I takt med at periodiske energiteknologier som vind og sol øker, fokuserer vi på hvordan våre vannkraftverk kan optimaliseres for å gi maksimal fleksibilitet. Målet er å sikre en jevn og pålitelig strømforsyning, men det vil kreve at vi driver våre anlegg på en annerledes måte. Vi fokuserer også på å utvikle systemtjenester for vindkraft, for eksempel aktiv kraftbalanseringskontroll.

Forskning på økt Flexibilitet gjennom EUs Horizon2020 prosjekter

Statkraft deltar i to av EU’s Horizon2020 prosjekter for utvikling av vannkraft. Prosjektene har begge som hovedmål å utvikle teknologi nødvendig for å kunne møte fremtidens ønsker og krav om fleksibel energiproduksjon. 

Lagring og hybridløsninger for vind- og solkraft

Hybride løsninger som kombinerer ulike fornybare energikilder kan være løsningen for en pålitelig og rimelig kraftforsyning. Vi ser på mulighetene og konkurranseevnen til energilagring og hybridløsninger for vind og sol. Vi tester for tiden også et nytt, flytende solkraftverk på et av våre vannkraftmagasiner i Albania.

Folk som skriver på tavle
Foto: Oliver Tjaden

Algoritmeteamet i Statkraft har kodedag.

Svar på klima- og miljøutfordringene

Klimatilpasning

Klimaet endrer seg. Mange av våre innovasjonsaktiviteter er rettet mot å dempe effektene av klimaendringer, men vi er også oppmerksomme på å tilpasse vår virksomhet til det som kan komme til å skje. Gjennom grundig forskning og utvikling jobber vi med å bedre våre anleggs evne til å takle klimautfordringer, samt å styrke kunnskapsgrunnlaget for fremtidige investeringsbeslutninger. Innenfor vannkraft ligger vårt hovedfokus på hvordan klimaendringer påvirker hydrologiske forhold, og hvordan vi kan minske de negative effektene og utnytte de positive.

Forbedring av våre virksomheters klimamessige, miljømessige og sosiale resultater

Selv om fornybar energi er klimavennlig, kan virksomheten gi miljøpåvirkninger. Våre innovasjons- og FoU-tiltak har derfor et betydelig fokus på å øke kunnskapen om klimamessige, miljømessige og sosiale konsekvenser av vår virksomhet og å balansere dette opp mot verdens behov for fornybar kraft. Vi er også opptatt av å ha en klimanøytral tilnærming for vår fjernvarmevirksomhet.

Magasin mellom fjell
Bordalsvatn i Telemark, Norge
Foto: Karl H. Ystanes

Regulerte vassdrag og magasiner kan være effektive sikringstiltak mot skader ved flom.

Digitalisering av fornybar energi

For å øke effektiviteten til våre fornybare produksjonsanlegg, utforsker vi hvordan bruk av moderne sensorteknologi, avanserte dataanalyser, algoritmer og maskinlæring kan gi ny innsikt i tilstanden til kraftverkene. Vi prøver ut nye teknologier som har potensial til å supplere eller erstatte mer tradisjonelle metoder. Eksempler er bruk av fjernstyrt kjøretøy (ROV) til inspeksjon av vannveier, bruk av droner til overvåking av elveløp og magasiner, sensorer som kan måle turbinvibrasjoner og avdekke slitasje, samt digital modellering av komponenter. Målet er å utnytte hele den forventede levetiden for deler og komponenter, samtidig som vi unngår feil og uforutsette driftsstanser ved kraftverkene. Vi har også en ambisjon om å styrke vår styring av kraftressursene gjennom maskinlæringsalgoritmer og økt automatisering.

Relatert innhold