Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Myteknusing: "Elbilene er ikke mer klimavennlige enn vanlige biler!"

En elbil som får strøm fra rene, fornybare kilder, gir ingen utslipp av klimagasser. En gjennomsnittlig bensinbil slipper ut to tonn CO2 hvert år. Likevel hevder noen at elbilen ikke er mer klimavennlig enn "fossilbilen". Har de rett i det?

Mann
Vidar Eide
CCO Mer

Vidar Eide er kommersiell direktør i Mer. Mer er et elbil-ladeselskap eid av Statkraft.

Debatten om hvor klimavennlige elbilene «egentlig» er, dukker opp med ujevne mellomrom i aviser og sosiale medier. Temperaturen i debatten kan bli svært høy. Noen vil forby elbilen, eller i det minste fjerne alle fordelene den nyter i Norge – som fritak for bomavgift, gratis parkering og rett til å kjøre i kollektivfelt. Hovedargumentene er at insentivene ikke står i forhold til klimagevinstene, og at produksjon av elbilen krever så mye energi at du like gjerne kan kjøre bensinbil.

Redaksjonen bak nettstedet Faktisk.no har tilbakevist én hardnakket myte om at elbilene slipper ut dobbelt så mye klimagass som fossilbiler. Nylig har de også grundig tilbakevist en tysk rapport om at elbiler forurenser mer enn dieselbiler.

Vi har latt Vidar Eide, som som er leder for kommersiell direktør i Mer, det Statkraft-eide ladeselskapet, svare på spørsmål:

Noen myter og fakta om elbilen

1. "Hvis vi er opptatt av hva som er best for klimaet, burde vi bruke penger på å kjøpe klimakvoter i stedet for å subsidiere dyre elbiler."

Svar: Elbil er det beste for klimaet, og klimakvoter løser ikke problemet med utslippet fra biltrafikken. Kjøper du en ny fossilbil nå, vil denne bli i bilparken i mange år og "låse inn" et fossilforbruk og klimautslipp. Mye taler dessuten for at prisene på elbiler vil falle betydelig, og da faller også argumentet om at klimakvoter er billigere.

2. "Elbiler krever mye mer energi i produksjon enn tradisjonelle biler, særlig på grunn av batteriene. Elbilene må kjøres langt før de kan regnes som nullutslippsbiler."

Svar: Produksjonen av batteriene gir klimagassutslipp, men det er først og fremst fordi batteriene produseres i Asia og Kina. Også der blir kraftmiksen renere. Når vi etter hvert kan produsere batteriene med strøm fra fornybare energikilder, vil batteriene være uten «innebygget» utslipp.

3. "Norge er en del av det europeiske kraftmarkedet. Derfor kan vi ikke si at vi kjører elbilene våre på ren norsk vannkraft. Strømmen vi bruker er også produsert med kull og gass."

Svar: Strømmen i stikkontakten i Norge kommer i all hovedsak fra vannkraft, men siden vi både kjøper og selger kraft, så kan noe strøm iblant komme fra kullkraft fra utlandet. Livsløpsstudier viser imidlertid at elbilen er mer miljøvennlig enn fossilbilen uansett kraftmiks.

4. "Batteriene vil bli en miljøbombe, fordi de ikke kan gjenbrukes. Mange av dem havner på søppeldynga og bidrar til å forgifte miljøet."

Svar: Elbilbatterier vil ikke havne på søppeldynga – til det er de for verdifulle. I dag får batteriene ofte et nytt liv i kraftsystemet for å støtte innfasing av vind og sol. Deretter vil det lønne seg å resirkulere dem, fordi de inneholder verdifulle materialer.

Elbil
Stadig flere eldrevne biler ruller rundt på norske veier, både som privatbiler og firmabiler eller i offentlig transport. (Foto: Mer)

5. "Økende antall elbiler gir større belastning på kraftnettet. Det må bygges flere master og legges kraftigere kabler for å møte etterspørselen."

Svar: Kraftnettet kan fint tåle flere elbiler, spesielt når vi i større grad kan styre når på døgnet bilen lades. Vårt behov for å styrke kraftnettet handler ikke om elbiler, men om en økende elektrifisering generelt.

6. "Folk med elbil slutter å kjøre kollektivt og bidrar dermed til økt trafikk totalt sett."

Svar: Dette er jeg usikker på, men det er klart at fri adgang til kollektivfelt og lavere bompenger, slik vi har i Norge, kan gjøre det mer attraktivt å bruke bilen. Over tid vil slike fordeler forsvinne, og da vil flere igjen velge kollektivtransport.

7. "Folk som kjøper elbil, har ofte flere biler – de bidrar dermed ikke til reduksjon i bilparken."

Svar: Det blir stadig flere som har elbil som eneste bil. Det er nok noen som tidligere bare hadde én bil som nå kjøper en elbil i tillegg. Og mange som uansett ville hatt to biler, har nå elbil som bil nummer to. På kort sikt gir dette kanskje flere biler, men ikke nødvendigvis flere biler på veien.

8. "Produksjonen av bilbatteriene tærer på knappe og ikke-fornybare ressurser, spesielt litium og andre edle metaller. Det er ikke bærekraftig."

Svar: Det er ikke riktig at batteriene inneholder knappe ressurser. Metaller som kobolt og litium finnes mange steder, men på kort sikt vil det bli mangel, fordi behovet vil vokse hvert år fremover. Batteriprodusentene jobber imidlertid kontinuerlig med å redusere bruken av de dyreste metallene, og etter hvert vil vi få batterier med en helt annen sammensetning enn i dag.

9. "Elbiler skaper mer svevestøv, fordi de er tyngre og sliter mer på asfalten."

Svar: Jo tyngre bilen er, desto mer svevestøv kommer fra slitasje på asfalten, og elbiler er gjennomgående tyngre enn tilsvarende fossilbiler. Til gjengjeld kommer det ikke noe partikkelutslipp og støy fra motoren på elbilen, noe som er et betydelig problem med fossilbiler.

Mer myteknusing...