Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for første kvartal

07 mai, 2020

Stabil drift i et krevende kvartal

(Oslo, 7. mai 2020) Statkraft har opprettholdt sikker og stabil drift under Covid-19 pandemien. Et stort hydrologisk overskudd i Norden og fall i etterspørselen etter energi har gitt lave kraftpriser og dermed redusert underliggende EBIT i kvartalet.

Lave brenselspriser, et betydelig hydrologisk overskudd og lav etterspørsel som følge av en mild vinter kombinert med Covid-19 utbruddet, har satt de nordiske kraftprisene under press. Den gjennomsnittlige systemprisen i første kvartal var 15,4 EUR/MWh, en reduksjon på 67 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Total kraftproduksjon var 17,7 TWh i kvartalet, en økning på 1,7 TWh. Økningen skyldes i hovedsak høyere produksjon fra nordisk vann- og vindkraft.

Statkraft hadde en underliggende EBIT på 4,1 milliarder kroner i kvartalet. Dette var en nedgang på 2,7 milliarder kroner fra tilsvarende kvartal i fjor. Nedgangen skyldtes i hovedsak betydelig lavere kraftpriser og ble noe motvirket av svært gode resultater fra konsernets markedsaktiviteter.

-Våre markedsaktiviteter fortsetter å levere sterke resultater og underliggende driftsresultat er samlet sett tilfredsstillende sett i lys av de lave nordiske kraftprisene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Forventningen til fremtidige kraftpriser har blitt nedjustert, noe som har medført nedskrivninger av eiendeler innen nordisk vindkraft på 2,6 milliarder kroner.

En betydelig svekkelse av den norske kronen førte til negative, men i hovedsak urealiserte, valutaeffekter på 5,7 milliarder kroner. Resultat etter skatt i første kvartal ble -1,9 milliarder kroner, en reduksjon på 6,6 milliarder kroner fra tilsvarende periode i 2019. De negative valutaeffektene i resultatregnskapet ble mer enn oppveid av positive valutaeffekter knyttet til verdien av konsernets eiendeler utenfor Norge, og dette førte til en styrking av konsernets egenkapital på 4,6 milliarder kroner i kvartalet.

Som følge av pandemien er byggearbeidene på Tidong vannkraftprosjekt i India, Los Lagos vannkraftprosjekt i Chile og Windy Rig vindkraftprosjekt i Skottland midlertidig stoppet. Det er usikkert når byggearbeidene kan gjenopptas. De fleste øvrige utbyggings-, rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter gjennomføres i hovedsak i henhold til opprinnelige planer.

- I en tid med store samfunnsmessige utfordringer er sikker drift og pålitelig leveranse av kraft og fjernvarme fortsatt høyeste prioritet i alle våre markeder, understreker konsernsjef Rynning-Tønnesen. 

En langsiktig kraftkontrakt ble inngått med Glencore Nikkelverk i Norge. Kontrakten omfatter perioden 2021-2029 og har et årlig volum på 90 GWh.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Head advisor Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

 

 

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4000 ansatte i 17 land.

Vedlegg