Statkraft AS: Resultat for fjerde kvartal 2013

13 feb., 2014

Godt kvartalsresultat

(Oslo, 13. februar 2014) Statkraft oppnådde i fjerde kvartal 2013 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3843 millioner kroner, som er 326 millioner kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i 2012. Resultat etter skatt endte på 2354 millioner kroner mot -1960 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen var noe lavere, målt i EUR/MWh, enn i samme kvartal i 2012, men en sterkere euro mot norske kroner medførte at prisen var om lag 8 prosent høyere målt i norske kroner. Konsernets kraftproduksjon var 16,3 TWh i kvartalet, uendret fra fjerde kvartal 2012.

-Den underliggende driften var ni prosent høyere sammenlignet med fjerde kvartal i 2012 og endte på 3,8 milliarder kroner. Dette er et resultat vi er fornøyd med, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Valutaendringer ga negative effekter knyttet til finanspostene. Disse var i hovedsak urealiserte, og motvirkes av positive omregningseffekter i egenkapitalen. Resultatet etter skatt endte på 2,4 milliarder kroner. Dette er en forbedring på 4,3 milliarder kroner i forhold til fjerde kvartal 2012, som var et kvartal med store nedskrivninger.

Integrering av internasjonal virksomhet
Statkrafts strategi er basert på vurderinger av energimarkedenes attraktivitet og Statkrafts evne til å skape verdi. Strategien har fem satsingsområder: Europeisk fleksibel kraftproduksjon, energihandel og tjenester, vannkraft i fremvoksende markeder, vindkraft og fjernvarme.

I Norge og Sverige er det høy prosjektaktivitet med opprustning av vannkraftverk. Internasjonalt er posisjonen styrket gjennom en avtale med Norfund, som innebærer en integrasjon av virksomhetene i Sør-Amerika og Sør-Asia i Statkraft og en videre satsing på SN Power.  Det er besluttet å etablere en egen utbyggingsenhet i Statkrafts forretningsområde Internasjonal vannkraft. Utbyggingsenheten vil levere utbyggingstjenester til internasjonale vannkraftprosjekter i Statkraft og SN Power.

-Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Dette skal gjøres ved å utnytte konsernets konkurransefortrinn og kjernekompetanse fullt ut, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Samlet for året ble underliggende EBITDA 12 444 millioner kroner mot 11 347 millioner kroner i 2012. Bokført resultat etter skatt er preget av store urealiserte valutaeffekter og ble 208 millioner kroner. Disse valutaendringene oppveies fullt ut av positive omregningseffekter i egenkapitalen. Egenkapitalen er økt med 8 757 millioner kroner gjennom 2013 og er på 71 107 millioner kroner ved utgangen av året.


Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

[1] Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter