Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for fjerde kvartal 2013

13 feb., 2014

Godt kvartalsresultat

(Oslo, 13. februar 2014) Statkraft oppnådde i fjerde kvartal 2013 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3843 millioner kroner, som er 326 millioner kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i 2012. Resultat etter skatt endte på 2354 millioner kroner mot -1960 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen var noe lavere, målt i EUR/MWh, enn i samme kvartal i 2012, men en sterkere euro mot norske kroner medførte at prisen var om lag 8 prosent høyere målt i norske kroner. Konsernets kraftproduksjon var 16,3 TWh i kvartalet, uendret fra fjerde kvartal 2012.

-Den underliggende driften var ni prosent høyere sammenlignet med fjerde kvartal i 2012 og endte på 3,8 milliarder kroner. Dette er et resultat vi er fornøyd med, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Valutaendringer ga negative effekter knyttet til finanspostene. Disse var i hovedsak urealiserte, og motvirkes av positive omregningseffekter i egenkapitalen. Resultatet etter skatt endte på 2,4 milliarder kroner. Dette er en forbedring på 4,3 milliarder kroner i forhold til fjerde kvartal 2012, som var et kvartal med store nedskrivninger.

Integrering av internasjonal virksomhet
Statkrafts strategi er basert på vurderinger av energimarkedenes attraktivitet og Statkrafts evne til å skape verdi. Strategien har fem satsingsområder: Europeisk fleksibel kraftproduksjon, energihandel og tjenester, vannkraft i fremvoksende markeder, vindkraft og fjernvarme.

I Norge og Sverige er det høy prosjektaktivitet med opprustning av vannkraftverk. Internasjonalt er posisjonen styrket gjennom en avtale med Norfund, som innebærer en integrasjon av virksomhetene i Sør-Amerika og Sør-Asia i Statkraft og en videre satsing på SN Power.  Det er besluttet å etablere en egen utbyggingsenhet i Statkrafts forretningsområde Internasjonal vannkraft. Utbyggingsenheten vil levere utbyggingstjenester til internasjonale vannkraftprosjekter i Statkraft og SN Power.

-Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi. Dette skal gjøres ved å utnytte konsernets konkurransefortrinn og kjernekompetanse fullt ut, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Samlet for året ble underliggende EBITDA 12 444 millioner kroner mot 11 347 millioner kroner i 2012. Bokført resultat etter skatt er preget av store urealiserte valutaeffekter og ble 208 millioner kroner. Disse valutaendringene oppveies fullt ut av positive omregningseffekter i egenkapitalen. Egenkapitalen er økt med 8 757 millioner kroner gjennom 2013 og er på 71 107 millioner kroner ved utgangen av året.


Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

[1] Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter