Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS - resultat for første kvartal 2012

16 mai, 2012

Tilfredsstillende resultat tross lavere kraftpriser

(Oslo, 16. mai 2012) Statkraft oppnådde i første kvartal 2012 et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 4135 millioner kroner, sammenlignet med 4249 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2011. Resultatet før skatt var også på linje med første kvartal i fjor og endte på 4853 millioner kroner.

- Kvartalsresultat er tilfredsstillende og på linje med fjoråret. Lavere kraftpriser er oppveid av høy produksjon, høyere kontraktsdekning og inntjening fra markedsaktiviteter. Ved inngangen til andre kvartal er det mye vann i nordiske kraftmagasiner, og på kort sikt forventes prisene å være relativt lave, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Markedsforholdene i første kvartal var preget av høy magasinfylling, mye nedbør, høy vindkraftproduksjon og høyere temperaturer enn normalt som ga et overskudd av kraft i markedet. De nordiske kraftprisene lå i gjennomsnitt 42 prosent under samme kvartal i 2011 og systemprisen endte i perioden på 38,5 EUR/MWh, mot 66,2 EUR/MWh i 2011. Den gjennomsnittlige spotprisen i det tyske markedet hadde en nedgang på 12 prosent og endte på 45,5 EUR/MWh i kvartalet mot 51,8 EUR/MWh i 2011.

Konsernets kraftproduksjon i første kvartal var 17,4 TWh, en økning på 18 prosent i forhold til første kvartal i fjor. Økningen var størst innenfor vannkraftproduksjonen som lå 26 prosent høyere enn i 2011. Vindkraftproduksjonen var over det normale, mens gasskraftproduksjonen var lavere på grunn av svake marginer. Ved utgangen av kvartalet var den samlede magasinfyllingen i Norden på 127 prosent av normalt nivå.

- Statkraft har i første kvartal fattet viktige investeringsbeslutninger i Norge og Brasil. I Norge er det fattet beslutninger for utbygging av vannkraftverket Kjensvatn i Nordland, samt for Agder Energi og Skagerak Energis utbygging av vannkraftverket Brokke Nord/Sør i Setesdal. I Brasil har SN Power kjøpt 40,65 prosent av aksjene i selskapet Desenvix for 2,4 milliarder kroner, sier Rynning-Tønnesen.

Konsernets resultatutvikling er også påvirket av tilknyttede selskaper hvor resultatbidraget ble styrket i forhold til første kvartal i 2011. For øvrig ble negative urealiserte verdiendringer på energikontrakter motvirket av urealiserte valutagevinster.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 24 06 75 01 / 911 59 952

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12