Statkraft AS - resultat for tredje kvartal 2011

10 nov., 2011

Stabilt resultat fra driften

(Oslo, 10. november 2011) Statkraft oppnådde i tredje kvartal et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1751 millioner kroner, sammenlignet med 1830 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Underliggende driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) på 1188 millioner kroner var på linje med fjoråret. Som en følge av urealiserte verdiendringer og nedskrivninger ble det bokførte resultatet etter skatt -1583 millioner kroner, sammenlignet med 1163 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Kvartalsresultatet var preget av høyt tilsig og lavere nordiske kraftpriser, men inntektsfallet ble motvirket av noe høyere produksjon, høyere inntekter fra industrikraftporteføljen og noe lavere driftkost­nader. Samlet sett med­førte dette at resultatet fra den underliggende driften bare hadde en svak nedgang sammenlignet med tredje kvartal i 2010.

Statkraft regnskapsfører sin aksjepost i E.ON AG til børskurs, og ytterligere nedskrivning av posten samt urealiserte valuta­tap med­førte at det bokførte resultatet før og etter skatt ble negativt for kvartalet.

- Resultatet fra driften er tilfredsstillende i et marked med lave nordiske kraftpriser mot slutten av perio­den. Statkraft har også i tredje kvartal tatt nye viktige beslutninger i videreutviklingen av konsernet. Vi har fattet store investeringsbeslutninger om vannkraftverk i Tyrkia og Panama, vindkraftverk i Sverige og avtale om kjøp av energiselskap i Brasil, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Samlet for årets ni første måneder endte underliggende EBITDA på 7823 millioner kroner mot 9475 millioner kroner i tilsvarende periode i 2010. Til tross for en noe høyere kraftproduksjon i tredje kvartal medførte den stramme ressurs­situasjonen i første halvår at konsernet i sum for ni måneder hadde en betydelig lavere nordisk vannkraft­produksjon. Resultatet etter skatt ble 712 millioner kroner sammenlignet med 6759 millioner kroner i samme periode i fjor, hvor nedgangen primært skyldes nedskrivning av aksjene i E.ON samt urealiserte verdiendringer på valuta.

Konsernets konsoliderte kraftproduksjon for tredje kvartal var på 10,9 TWh sammenlignet med 10,6 TWh i samme periode i fjor. For årets ni første måneder var produksjonen 35,7 TWh mot 39,4 TWh i 2010. Ressurssituasjonen har bedret seg raskt, og ved utgangen av tredje kvartal var den samlede magasinfyllingen i Norden på 102 prosent av normalt nivå.

I tredje kvartal var gjennomsnittlig systempris i det nordiske markedet 36,0 EUR/MWh (45,9), mens den for de ni første månedene var 51,5 EUR/MWh (50,2). Den gjennomsnittlige spotprisen på den tyske energibørsen EEX var på 49,2 EUR/MWh (43,8) for tredje kvartal og 51,5 EUR/MWh (42,3) for ni måneder.

I forbindelse med avleggelse av regnskapet for tredje kvartal ble det avdekket en feil i rapportert regnskap for andre kvartal. Regnskapet ble feilaktig belastet negativt med 415 millioner kroner. En nærmere redegjørelse og korrigert delårsregnskap for andre kvartal gis i note 9 til regnskapet for tredje kvartal.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør/CFO Jens Bjørn Staff, tlf.: 24 06 72 11 / 907 81 345
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12