Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS - resultat for tredje kvartal 2011

10 nov., 2011

Stabilt resultat fra driften

(Oslo, 10. november 2011) Statkraft oppnådde i tredje kvartal et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1751 millioner kroner, sammenlignet med 1830 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Underliggende driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) på 1188 millioner kroner var på linje med fjoråret. Som en følge av urealiserte verdiendringer og nedskrivninger ble det bokførte resultatet etter skatt -1583 millioner kroner, sammenlignet med 1163 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Kvartalsresultatet var preget av høyt tilsig og lavere nordiske kraftpriser, men inntektsfallet ble motvirket av noe høyere produksjon, høyere inntekter fra industrikraftporteføljen og noe lavere driftkost­nader. Samlet sett med­førte dette at resultatet fra den underliggende driften bare hadde en svak nedgang sammenlignet med tredje kvartal i 2010.

Statkraft regnskapsfører sin aksjepost i E.ON AG til børskurs, og ytterligere nedskrivning av posten samt urealiserte valuta­tap med­førte at det bokførte resultatet før og etter skatt ble negativt for kvartalet.

- Resultatet fra driften er tilfredsstillende i et marked med lave nordiske kraftpriser mot slutten av perio­den. Statkraft har også i tredje kvartal tatt nye viktige beslutninger i videreutviklingen av konsernet. Vi har fattet store investeringsbeslutninger om vannkraftverk i Tyrkia og Panama, vindkraftverk i Sverige og avtale om kjøp av energiselskap i Brasil, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Samlet for årets ni første måneder endte underliggende EBITDA på 7823 millioner kroner mot 9475 millioner kroner i tilsvarende periode i 2010. Til tross for en noe høyere kraftproduksjon i tredje kvartal medførte den stramme ressurs­situasjonen i første halvår at konsernet i sum for ni måneder hadde en betydelig lavere nordisk vannkraft­produksjon. Resultatet etter skatt ble 712 millioner kroner sammenlignet med 6759 millioner kroner i samme periode i fjor, hvor nedgangen primært skyldes nedskrivning av aksjene i E.ON samt urealiserte verdiendringer på valuta.

Konsernets konsoliderte kraftproduksjon for tredje kvartal var på 10,9 TWh sammenlignet med 10,6 TWh i samme periode i fjor. For årets ni første måneder var produksjonen 35,7 TWh mot 39,4 TWh i 2010. Ressurssituasjonen har bedret seg raskt, og ved utgangen av tredje kvartal var den samlede magasinfyllingen i Norden på 102 prosent av normalt nivå.

I tredje kvartal var gjennomsnittlig systempris i det nordiske markedet 36,0 EUR/MWh (45,9), mens den for de ni første månedene var 51,5 EUR/MWh (50,2). Den gjennomsnittlige spotprisen på den tyske energibørsen EEX var på 49,2 EUR/MWh (43,8) for tredje kvartal og 51,5 EUR/MWh (42,3) for ni måneder.

I forbindelse med avleggelse av regnskapet for tredje kvartal ble det avdekket en feil i rapportert regnskap for andre kvartal. Regnskapet ble feilaktig belastet negativt med 415 millioner kroner. En nærmere redegjørelse og korrigert delårsregnskap for andre kvartal gis i note 9 til regnskapet for tredje kvartal.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør/CFO Jens Bjørn Staff, tlf.: 24 06 72 11 / 907 81 345
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12