Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft SF - vedtatt årsregnskap 2009

18 mar., 2010

Styret i Statkraft SF vedtok 17. mars 2010 endelig årsregnskap for 2009. Konsernets årsresultatet ble 12 546 millioner kroner før skatt og 7 790 millioner kroner etter skatt. Dette er identisk med det foreløpige finansregnskapet som ble offentliggjort 18. februar 2010.

 

Det er foretatt følgende korreksjoner i forhold til det foreløpig rapporterte regnskapet:

  • En reklassifisering fra fordringer til kontantbeholdning under omløpsmidler i balansen.
  • En endring av resultattallene for underliggende drift, det vil si resultater justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, hvor skattekostnaden og resultat etter skatt er korrigert.

Vedtatt resultat og balanse følger vedlagt. De justerte resultattallene for underliggende virksomhet fremgår av resultatoppstillingen.

 

 

Kontaktpersoner:

Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111

Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)