Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Karbonfangst: Slik kan avfallsforbrenning bli klimanøytral

Behandling av restavfall gir verdifull energi til oppvarming, men fører også til utslipp av klimagasser. Statkraft ønsker å redusere klimagassutslipp ved å fange CO2 fra sitt avfallsforbrenningsanlegg i Trondheim og lagre det under havbunnen i Nordsjøen.

Bjørn Hølaas
Bjørn Hølaas
Direktør CCS

Bjørn Hølaas er CCS-direktør i Statkraft Varme og leder arbeidet med å realisere fangst og lagring av karbonutslipp fra avfallsforbrenning ved Heimdal varmeanlegg i Trondheim.

Flere industrielle prosesser, som sementproduksjon og avfallsforbrenning, fører med seg utslipp av klimagasser. For disse prosessene er fangst og lagring av karbon – gjerne forkortet til CCS (carbon capture and storage) – eneste mulighet for å kutte utslippene.

I Norge er det mer enn 20 små og store CCS-prosjekter innenfor industri, avfallsforbrenning og fangst av CO2 fra luft (DACCS) som kan bidra betraktelig til å redusere klimagassutslippene. Statkrafts prosjekt ved avfallsforbrenningen i fjernvarmesentralen på Heimdal i Trondheim er et av dem.

Heimdal varmesentral i Trondheim
Nye Heimdal varmesentral ble satt i drift i Trondheim i 2007. (Foto: Mikal Sveen)

God ressursutnyttelse

Å behandle avfall i et moderne forbrenningsanlegg er den beste og mest klimaeffektive måten for sluttbehandling, når avfallet ikke har annen bruksverdi. En tredjedel av Trondheims varmebehov dekkes med fjernvarme som blant annet benytter overskuddsenergi fra avfallsforbrenning. Men avfallsforbrenningen gir også utslipp av CO2.

Heimdal varmesentral har et samlet utslipp på om lag 240.000 tonn CO2 i året fra forbrenning av det som kan deles inn i biogent og fossilt avfall.

Utslipp fra forbrenning av biogent avfall, som matavfall, papir, tre og flis, inngår i et naturlig karbonkretsløp og bidrar derfor ikke til økte klimagassutslipp. Utslipp fra forbrenning av avfall med fossil opprinnelse, som plast og syntetiske tekstiler, har ikke noe slikt naturlig kretsløp og medfører økte utslipp av CO2. På Heimdal er rundt en tredjedel av CO2-utslippet fossilt.

– Vårt varmeanlegg står for 25 prosent av de fossile CO2-utslippene i Trondheim. Målet er å bli kvitt dette gjennom karbonfangst og -lagring. Dessuten vil fangst og lagring av biogent CO2 bidra til ytterligere fjerning av CO2 fra atmosfæren. Ambisjonen for hele Statkrafts fjernvarmevirksomhet er å være klimanøytral innen 2040, sier lederen av CCS-prosjektet i Statkraft Varme, Bjørn Hølaas.

Fra innsiden av Heimdal varmesentral
Sted: Heimdal, Trondheim
Foto: Mikal Sveen

Statkraft Varme

Statkraft Varme har utnyttet overskuddsenergi til å levere fjernvarme og kjøling siden 1982 og har 130 ansatte i Norge og Sverige. Selskapet produserer årlig over 1 TWh fjernvarme, like mye som 140.000 leiligheter bruker på oppvarming i et normalår.

Lær mer om Statkraft Varme

Opens in new tab or window

Hvordan gjøres det?

I et avfallsforbrenningsanlegg er klimagassene blandet med røyken som stiger opp fra pipen. Det er fra denne røyken Statkraft Varme ønsker å rense og fange CO2

– Vi planlegger å bruke den teknologien for fangst av CO2 fra røykgass som både er mest effektiv og mest utprøvd, nemlig aminteknologi, forteller Hølaas.

Teknologien bruker kjemikalier som binder seg til CO2 som finnes i røykgassen, slik at røyken som slipper ut gjennom pipen, er uten CO2. Når karbonet er fanget, kan det kjøles ned og settes under trykk før det kan fraktes bort i væskeform.

– Det er denne metoden som skal brukes ved Norcems sementfabrikk i Brevik og ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo, påpeker Hølaas..

Graf som viser karbonfangst og lagring

Når CO2 er fjernet fra røykgassen, vil den bli gjort om til flytende form og transportert i tankbiler fra karbonfangstanlegget til et mellomlager.

– Planen er å kjøre om lag 21 biler i døgnet, hver med 30 tonn CO2, til mellomlageret, sier Hølaas.

Fra mellomlageret vil karbonet bli skipet til en mottaksterminal, og derfra vil den gå i rørledning ut i Nordsjøen og bli pumpet ned i porøse bergarter på over 2500 meters dyp. Tettere bergarter over lageret sørger for at gassen ikke lekker ut og havner i atmosfæren.

Kart som viser fraktrute for karbonfangst

Prisen vil gå ned

Det er flere grunner til at karbonfangst og -lagring ikke for lengst er tatt i bruk i stor skala. De største hindringene er de store kostnadene i tillegg til teknologiske utfordringer. 

– Våre foreløpige beregninger viser at de samlede kostnadene for fangst, transport, mellomlagring og permanent lagring vil være 2500-3000 kroner per tonn CO2. Denne prisen forventer vi vil gå ned etter hvert. Med en forventet kvotepris for fossile utslipp på 2000 kroner per tonn CO2 i Norge i 2030, og mulige inntekter fra biogene kvoter, vil det etter hvert kunne bli lønnsomt, sier Hølaas.

Han understreker imidlertid at CCS-prosjektet på Heimdal vil ha behov for offentlig finansiering, hvis det skal kunne realiseres innen 2030. Planen er å gjennomføre en konseptstudie fram mot høsten 2024, med vurdering av blant annet tilgang til areal, reguleringer, utslippstillatelser og endelig konsept for fangst, transport, mellomlager og permanent lager.

– Gitt positive svar fra konseptstudien vil vi fortsette CCS-prosjektet fram mot endelig investeringsbeslutning sommeren 2027, sier Hølaas.

Barn som leker
Statkrafts varmesentral på Heimdal i Trondheim sørger for fjernvarme til rundt 30 prosent av byens boliger, institusjoner og bedrifter. Trondheim har hatt fjernvarme helt siden 1982. (Foto: Kimm Saatvedt)

 

"Gitt positive svar fra konseptstudien vil vi fortsette CCS-prosjektet fram mot endelig investeringsbeslutning sommeren 2027."
Bjørn Hølaas
Leder av Statkraft Varmes prosjekt for karbonfangst og -lagring ved Heimdal varmesentral i Trondheim

Litt mer om fjernvarme