Vannkraft har lenge vært en del av hennes liv – helt fra hun som barn besøkte sin kraftingenørfar på jobb hjemme i Nepal. Som voksen har hun selv blitt vannkraftingeniør, med spesialisering på dammer.

– Hver dam er unik!

 

På et vis er ringen sluttet for Abha Dudhraj fra Nepal. Da Statkraft bidro til utbyggingen av vannkraft i Nepal, var faren vannkraftingeniør og samarbeidet med Statkraft om damprosjekter. Senere tok han familien med til Norge for å ta en doktorgrad ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og Abha ble igjen i Trondheim for å studere.

– Det første året uten familien var utfordrende, men takket være hjelp fra nye og gamle venner kom jeg gjennom det, sier 31-åringen.

Abha lar seg imponere når hun tenker tilbake på vannkraftprosjektene i Nepal.

– Nepal har et stort potensial innenfor vannkraft, men landet har en lang vei å gå. Vannkraftverket Khimti var en av de første store kraftutbyggingene i Nepal, og her har Statkraft bidratt med både vannkraftproduksjon og kompetanseutvikling, sier hun.

Det var imidlertid ikke gitt at hun skulle velge vannkraft som utdanningsvei.

– Jeg hadde egentlig ikke lyst til å jobbe med vannkraft, nettopp fordi pappa gjorde det, utbryter hun. 

En yngre Abha ville heller bli noe annet, kanskje lege eller byggingeniør. Praktisk anlagt har hun alltid vært, og etter hvert ble det sommerjobber på ulike kraftverk. Hun fikk se hvilke krefter som var i sving. Hvor mye er det ikke som skal til for å bygge en dam! All kunnskapen som trengs!

Nå får ikke Abha snakket nok om dammer.

– De er vakre og lager store vannspeil. Jeg synes det er artig å se hva vann kan få til, og ikke minst hva som må til for å bygge en dam. Hver enkelt vanndam er unik, fordi du bygger etter forholdene som er akkurat der. Det er spennende!

"Jeg visste tidlig hva vannkraft var, hvordan dammer fungerte. Ikke alle kan sånt når de er små!"

Gamle og nye dammer

De første dammene og vannmagasinene i Norge ble anlagt i tilknytning til møller, sagbruk og jernverk – lenge før det var mulig å produsere elektrisitet. Ofte ble dammene bygget for å kunne samle tømmerstokkene og drive tømmerfløting nedover vassdrag og innsjøer.

De første damkonstruksjonene var i treverk eller mur. Da vannkraftutbyggingen skjøt fart tidlig på 1900-tallet, ble betong mer vanlig.

– Murdammer bygges ikke lenger. Nå er det hovedsakelig betong- og fyllingsdammer, forklarer Abha Dudhraj og følger opp med en lang, teknisk utredning om ulike damtyper. Hun er i sitt ess.

I Norge er det i dag over 4000 dammer, gjerne anlagt ved kraftverk som produserer elektrisitet. Og i motsetning til for vind- og solkraft kan vannkraften lagres og reguleres for å lage strøm etter behov. Magasinene brukes også som flomvern ved at de tappes og reguleres for å gjøre plass til vann fra snøsmelting eller stor nedbør.

– Vannkraften er viktig for Norge, og det er bygget mange dammer opp gjennom årene. På Tofte, der jeg jobber nå, er dammene over 100 år gamle. Disse murdammene ble bygget med håndmakt, hest og kjerre. Det er fascinerende å tenke på, sier Abha.

Lokalmiljøet er viktig

De tre dammene ved Toftevassdraget på Hurumlandet i Asker kommune i Viken fylke er del av en gammel arv som må passes på og vedlikeholdes. Oppgaven til prosjektleder Abha Dudhraj er å koordinere arbeidet slik at vannmagasinene på Tofte møter fremtiden på en trygg og god måte. Murdammene skal rehabiliteres for å tilfredsstille dagens forskrifter, bli mer robuste og oppfylle kravene til stabilitet.  

Med valpen Nova på plass under kontorpulten peker Abha på PC-skjermen med avanserte 3D-modeller av den nye, forsterkede damkonstruksjonen.

En viktig dimensjon ved utbyggingen er å ivareta hensynet til lokalmiljøet. Oppgraderingen av dammene krever visse inngrep i naturen.

– Vi er veldig opptatt av å bevare miljøet og gjøre det vi kan for å føre naturen tilbake til den tilstanden den var i før utbyggingen tok til, understreker Abha.

– På Tofte har vi tatt av topplaget på jordsmonnet. Etterpå legger vi det tilbake slik at det blir mest mulig slik det var. Målet er å tilbakeføre naturen til sin naturlige tilstand så fort som mulig. Hvor raskt naturen gror tilbake, avhenger av høyde og vegetasjon. Jo lenger opp, jo lenger tid tar det.

På Tofte, som ligger under 200 meter over havet, gror det igjen i løpet av ett-to år. Selve dammen blir til slutt det eneste inngrepet å se.

Abha og Statkraft-teamet har i tillegg bygget en fangdam for å ivareta fiskebestanden og det biologiske livet i vassdraget.

Demoanlegg for biodrivstoff
Sted: Tofte i Asker kommune
Foto: Silva Green Fuel/Statkraft

Silva Green Fuels demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert biodrivstoff sto ferdig på Tofte i desember 2021. Anlegget er bygget for å verifisere teknologien før eventuell videre kommersiell satsing.

Nye oppgaver for gamle dammer

Dammene på Tofte har historisk sett blitt brukt for å gi kjølevann til celluloseproduksjonen ytterst på Hurumlandet. I 2013 ble cellulosevirksomheten lagt ned etter 120 års drift, og den store fabrikken på Tofte er revet.  

I dag er planen å bruke vannet som kjøling i produksjonen av biodrivstoff i det gamle industriområdet på Tofte, forklarer prosjektleder Per Floberg i Silva Green Fuel.

Selskapet er eid 51 prosent av Statkraft og 49 prosent av Södra og ble etablert i 2015 for å fremstille avansert biodrivstoff som kan redusere CO2-utslippene fra transportsektoren.

Lær mer om Silva Green Fuel

Opens in new tab or window

Silva Green Fuel på Tofte utnytter restråstoff fra skogsindustri og treforedling til å produsere avansert biodrivstoff som kan erstatte fossilt diesel og bli en viktig brikke i det grønne skiftet.

En liten drøm...

Prosjektlederen for oppgraderingen av Tofte-dammene forteller at hun er veldig glad i jobben sin i Statkraft.

– Hele tiden møter jeg nye folk, og det har gjort at jeg har utviklet meg personlig. Samtidig får jeg brynet meg faglig, for hvert damprosjekt er unikt og har sine egne utfordringer.

– Det som er viktig for meg, er å kunne bidra til et mer bærekraftig samfunn, sier Abha Dudhraj før hun med et lurt smil forteller om sitt eget lille drømmeprosjekt:

– Det ville jo vært spennende å delta på vannkraftutbygging i Nepal en vakker dag!

På jobb for framtiden