Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Opprinnelsesgarantier: Sikrer 100 prosent fornybar kraft

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Det er en frivillig merkeordning for å gi forbrukere muligheten til å velge produksjonskilde, typisk valget mellom fornybar og ikke-fornybar elektrisitet.

Max Andrews
Max Andrews
Leder av Nordic Green Products

Max Andrews leder enheten Nordic Green Products og arbeider med opprinnelsesgarantier for elektrisk kraft i Statkrafts forretningsområde Marked.

EUs siste fornybardirektiv gir strømleverandører som ønsker å markedsføre sine strømavtaler som fornybare, pålegg om å dokumentere dette med opprinnelsesgarantier. Ved å velge en strømleverandør som tilbyr opprinnelsesgarantier, kan du som sluttbruker sikre at du kjøper fornybar strøm.

– Noen strømleverandører kjøper inn kraft med opprinnelsesgarantier for alle sine kunder, slik at hvis du velger dem, er du sikret at strømmen kommer fra fornybare kilder. Dette er mer vanlig i Sverige enn i Norge. De fleste leverandørene i Norge tilbyr kundene et valg mellom strøm med eller uten opprinnelsesgarantier, forklarer Max Andrews, leder av enheten Nordic Green Products i Statkrafts forretningsområde Marked og IT.

Selv om så godt som all kraftproduksjon i Norge kom fra fornybare kilder i 2021 – i all hovedsak vannkraft – ble det imidlertid i samme år bare innløst opprinnelsesgarantier for 23 prosent av kraftkjøpet i Norge, tilsvarende 32,5 TWh, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Illustrasjon om opprinnelsesgarantier

Forbrukermakt

Bedrifter som ønsker å dokumentere sitt kraftforbruk, kan enten kjøpe opprinnelsesgarantier gjennom sin strømleverandør eller direkte i engrosmarkedet – gjerne direkte fra kraftprodusenter eller via meglere.

– Noen bedrifter, særlig i Norge, velger fortsatt å basere sin klimarapportering utelukkende på produksjonsmiksen i Norge. Det er imidlertid flere og flere selskaper som velger å legge opprinnelsesgarantier til grunn i sine rapporter, sier Andrews.

Opprinnelsesgarantiordningen påvirker ikke salget av elektrisitet direkte, og den påvirker heller ikke flyten i nettet. Derimot påvirker den kontantstrømmen ved å sikre at pengene som kunden betaler for opprinnelsesgarantier fra et bestemt kraftverk eller en bestemt type kraftverk, faktisk går til produsenten.

Slik kan kunden utøve forbrukermakt og signalisere sin preferanse til markedet. Dermed kan kunden bidra til å øke etterspørselen etter fornybar energi.

Rørgate ved Nore kraftverk
Sted: Nore kraftverk i Viken fylke
Foto: Erling Nystad

Bildet viser rørgater ned til Nore I kraftverk i Nore og Uvdal kommune. Kraftverket ble satt i drift i 1928 og er et av Statkrafts eldste kraftanlegg som fortsatt er i drift.

Fakta om norsk kraft

Kraftproduksjon i Norge i 2021

 • Totalt: 157 TWh
 • Vannkraft: 91,5 prosent
 • Vindkraft: 7,5 prosent
 • Varmekraft: 1,0 prosent

Kilde: SSB

Kraftforbruk i Norge i 2021

 • Totalt: 139,4 TWh
 • Uten opprinnelsesgarantier: 107,0 TWh
 • Med opprinnelsesgarantier: 32,5 TWh

Kilde: NVE

Økende etterspørsel

– Statkraft selger opprinnelsesgarantier fra våre egne vann- og vindkraftverk. I tillegg kjøper vi opprinnelsesgarantier fra andre produsenter og selger dem videre igjen. Tyskland har de siste årene vært det viktigste markedet for eksport av norske opprinnelsesgarantier, men vi opplever også økt etterspørsel i Norden, sier Andrews.

Analyse- og rådgivningsbyrået Oslo Economics regnet seg i 2018 frem til at norske produsenter årlig tjener mellom 600 millioner og 2 milliarder kroner år på ordningen. Norsk kraftproduksjon er 90 prosent i offentlig eie, ifølge Olje- og energidepartementet. Salget av opprinnelsesgarantier kommer derfor i svært stor grad fellesskapet til gode.

– Etterspørselen etter fornybar kraft er voksende. Det henger sammen med det økende fokuset på bærekraft i samfunnet generelt, sier Andrews.

En av de drivende kreftene er RE100, en global sammenslutning av mer enn 260 innflytelsesrike selskaper som har forpliktet seg til å være basert på 100 prosent fornybar energi innen 2050. Gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier bruker disse sin forbrukermakt til å påskynde overgangen fra fossil til fornybar energi. Selskaper som Coca Cola, NIKE, IKEA, BMW, Sony, Google, Apple, Microsoft og Facebook er alle en del av RE100, og i Norge har Nordea, DNB og Elopac sluttet seg til initiativet.

– RE100-selskapene stiller nå i tillegg miljøkrav også til sine underleverandører, noe som potensielt kan utløse en eksponentiell vekst i etterspørselen etter fornybar kraft, sier Andrews.

I Norge er det fortsatt en stor politisk diskusjon rundt ordningens fremtid, og Arbeiderpartiet har foreslått at Norge skal melde seg ut av Association of Issuing Bodies (AIB), en europeisk forening for utstedere av opprinnelsesgarantier.

– Statkraft mener imidlertid at det er et viktig prinsipp for hele Europa å ha et sertifiseringssystem som gjør at de kundene som ønsker å dokumentere at de kjøper fornybar energi, har muligheten til å gjøre det. Statkrafts holdning er at selv om det finnes et forbedringspotensial, så er opprinnelsesgarantier en god ordning, sier Andrews.

Glomfjord kraftverk
Sted: Glomfjord, Meløy kommune
Foto: Erling Nystad

Glomfjord kraftverk i Meløy kommune i Nordland er 100 prosent eid av Statkraft. Første byggetrinn sto ferdig i 1920, men hele utbyggingen var ikke ferdig før i 1950. Kraftanlegget har status som nasjonalt kulturminne.

Fakta om opprinnelsesgarantier

 • Merkeordning for elektrisitet som dokumenterer at en mengde kraft er produsert fra en spesifikk energikilde.

 • Innført med EUs første fornybardirektiv i 2001. Norge sluttet seg til ordningen i 2006 som en del av det felles energimarkedet under EØS-avtalen.

 • Én opprinnelsesgaranti tilsvarer 1 MWh produsert elektrisitet.

 • Bedrifter eller privatpersoner som ønsker å dokumentere opprinnelsen til sitt strømforbruk, og hvilket klimagassavtrykk dette gir, kan velge å kjøpe opprinnelsesmerket strøm og dermed bidra til å øke etterspørselen etter fornybar energi.

 • I Norge er Statnett ansvarlig for å kvalitetssikre opprinnelsesgarantiene. Statnett er medlem av Association of Issuing Bodies (AIB), en europeisk forening for utstedere av opprinnelsesgarantier.

 • I 2018 ble det utstedt 138 millioner opprinnelsesgarantier i Norge, noe som tilsvarer 138 TWh. Garantier for 20 TWh ble innløst i Norge.

 • Ved utgangen av 2018 var om lag 1290 norske kraftverk godkjent til å dokumentere sin kraftproduksjon med opprinnelsesgarantier.

Kilder: Statkraft, Statnett, NVE

Del denne artikkelen