Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nordiske kraftsjefer med sterk støtte til en ambisiøs grønn giv for Europa

11 des., 2019

"Vi støtter fullt ut European Green Deal og det langsiktige målet for klimanøytralitet, og vi er opptatt av å lede an i skiftet mot en karbonnøytral el-sektor," skriver konsernsjefene i kraftselskapene Fortum, Statkraft og Vattenfall i et brev til EU-kommisjonen.

I brevet, som ble sendt 10. desember, gratulerer de tre konsernsjefene dr. Ursula von der Leyen med innsettelsen som president for EU-kommisjonen og uttrykker sine beste ønsker for en suksessfylt mandatperiode.

"Det er presserende å få satt klimaendringer på toppen av den politiske dagsordenen, og det viser politiske ledelse å plassere Europa i spissen for den globale overgangen til en netto nullutslippsøkonomi," uttaler konsernsjefene i brevet og legger til at de nordiske landene har vist at det er mulig å frikoble CO2-utslipp fra vekst i BNP, og at det er mulig å kombinere klimatiltak, konkurranseevne, forsyningssikkerhet og overkommelig pris på lavkarbonbasert elektrisitet.

"Ingen vei tilbake"

Brevet er en oppfølging til den felles erklæringen som konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall la frem i Brussel 7. november, der EU blir oppfordret til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen og å forankre klimanøytralitetsmålet for 2050 i europeisk klimarett.

Basert på dette må det etableres et veikart for kostnadseffektive utslippsreduksjoner med tilhørende mellomliggende mål for 2030 og 2040, heter det i erklæringen.

Konsernsjefene for de tre nordiske kraftselskapene anser karbonprising som nøkkelen for å få til kostnadseffektive utslippsreduksjoner og finansiering av klimatiltak. Deres anbefaling er å la kostnadene for CO2-utslipp bli integrert i prisen på karbonintensive produkter og aktiviteter og på bredere vis bli gjenspeilet i økonomien. Det må også vurderes nærmere å utvide EUs kvotehandelssystem for utslipp av klimagasser (ETS) til sektorer som oppvarming og kjøling og transport.

I tillegg til utslippsreduksjoner må karbondioksid fjernes fra atmosfæren for å oppnå karbonnøytralitet. Teknologier for fjerning av CO2 bør anerkjennes i lovgivningen og støttes for å oppnå markedsaksept og fremgang.

Fortum, Vattenfall og Statkraft ser elektrifisering som den mest effektive, fleksible og bærekraftige måten å avkarbonisere økonomien på, spesielt innenfor industri, transport, oppvarming og kjøling. Dette kan muliggjøres gjennom å styrke interregionale nettforbindelser, en konkurransedyktig lavkarbonbasert strømforsyning og en fleksibel overføring på tvers av sektorer.

De nordiske kraftsjefene fremhever at det er avgjørende for å lykkes å kunne mestre de økonomiske og sosiale utfordringene ved energiskiftet. For å lykkes må kostnader og fordeler fordeles på en rettferdig måte, og ingen medlemsland, forbrukere eller innbyggere må holdes utenfor.

– Det er ingen vei tilbake til tiden før klimaendringene. Statkraft investerer 100 prosent av sin vekst i fornybar energi og er Europas største produsent av fornybar kraft. Vi oppfordrer til en ambisiøs European Green Deal, og vi er klare til å ta utfordringen. Vi ser frem til å bidra i utformingen av hensiktsmessige tiltak og løsninger i kraftsektoren, sa Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen under det felles nordiske koalisjonsarrangementet i Europaparlamentet i Brüssel 7. november.

Brev til EU-kommisjonens president (PDF, engelsk tekst)
Komplett erklæring (PDF, engelsk tekst)