Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Landserie: Irland med ambisiøs klimaplan

Om lag 40 prosent av Irlands elektrisitet kommer i dag fra fornybare kilder, men landet skal øke andelen til 70 prosent innen 2030. Statkraft kan bli avgjørende for om Irland skal realisere disse ambisjonene.

Kevin O'Donovan
Kevin O'Donovan
Senior visepresident Europe og administrerende direktør i Storbritannia og Irland

Kevin O’Donovan er senior visepresident Europe og administrerende direktør i Storbritannia og Irland. Som en del av Statkrafts forretningsområde Europa er han ansvarlig for vind-, sol-, batteri- og tjenester knyttet til strømnettet på tvers av begge land.

– Statkraft er bredt involvert i utviklingen av fornybar energi i Irland, inkludert landbasert vind- og solenergi, offshore vindkraft og løsninger for elektrisitetsnettet. Alt dette bidrar til å avkarbonisere Irlands elektrisitetssystem, sier Kevin O'Donovan, administrerende direktør i Statkraft Irland.

Energiforbruk i Irland
Foreløpig blir bare om lag 11 prosent av Irlands totale energibehov dekket av fornybare kilder, først og fremst vind. Resten kommer fra olje, gass og torv.

Virkninger av økonomisk krise

I dag er Irland et av landene i Europa som har kommet kortest i å nå sine mål for klimautslipp. Landet har større utslipp per innbygger enn de fleste andre europeiske land, noe som har flere årsaker: Irland ble hardt rammet av den økonomiske krisen i 2008-2009, og i årene etter ble arbeidsplasser og økonomisk vekst prioritert foran klimatiltak. Landet har lyktes godt med å komme seg ut av den økonomiske krisen, men den økonomiske veksten har ført til økt bruk av fossil energi, spesielt innenfor transport og oppvarming.

I tillegg har Irland en stor landbrukssektor med en enorm produksjon av kjøtt og melk. Selv om irske landbruksprodukter har lavere karbonavtrykk per kilo produsert kjøtt eller melk enn i mange andre europeiske land, gjør det store volumet at landbruksproduksjon står for hele 30 prosent av klimagassutslippene i Irland. EU-gjennomsnittet er 11 prosent.

Fossile utfordringer

Irland har til nå satset relativt lite på fornybar energi og har bare så vidt startet på veien til elektrifisering av andre sektorer enn energisektoren. Foreløpig dekkes bare 10 prosent av landets energibehov av fornybare kilder – først og fremst vind – mens 90 prosent kommer fra olje, gass og torv.

Irland har imidlertid forpliktet seg til et ganske krevende grønt skifte både i økonomien generelt og i energisektoren spesielt. I 2015 presenterte irske myndigheter en plan for Irlands lavkarbonfremtid. Regjeringen har satt som mål å redusere utslippene fra energisektoren med 80-95 prosent innen 2050, sammenlignet med 1990-nivået.

I en rapport fra 2019 stilte det internasjonale energibyrået (IEA) spørsmål ved realismen i ambisjonene – dels fordi Irland til da ikke hadde klart å redusere utslippene som planlagt og dels fordi landet ikke så ut til kunne nå målene verken for 2020 eller 2030. Ifølge IEA har Irland det høyeste forbruket av fossil energi til oppvarming blant organisasjonens medlemsland.

Spesielt uheldig er bruken av torv og kull i energiproduksjon. I 2017 sto kull og torv for 49 prosent av karbonutslippene fra elektrisitetsproduksjon, men leverte bare 19 prosent av elektrisiteten. Irland har imidlertid planer om å kutte kraftig i bruken av torv og kull frem mot 2025, noe som vil oppmuntre til bruk av andre energikilder.

– Det har vært drevet med torvhøsting til energiproduksjon i generasjoner i Irland, så en overgang bort fra denne formen for elektrisitetsproduksjon vil by på mange utfordringer for Irlands rurale områder, sier O'Donovan.

– Vi tror imidlertid også at lokal energiproduksjon fra vind og sol kan sikre jobber og økonomi og bidra til at lokalsamfunn i disse områdene overlever, sier han.

Tørking av torv i Irland
Irland har lang tradisjon for å bruke torv til brensel og energiproduksjon. Bildet viser innhøstet torv til tørking. (Foto: Shutterstock)

CO2-utslipp per land

CO2-utslipp per innbygger i ulike land

Konstruksjon av vindmølle
Sted: Irland
Foto: Statkraft

Statkraft er engasjert i flere vindparker i Irland. Bildet er tatt under oppsetting av en vindturbin i 2016.

Fakta om Irland

 • Befolkning: 4,9 millioner
 • Hovedstad: Dublin
 • Styresett: Republikk
 • President: Michael D. Higgins
 • Statsminister: Micheál Martin
 • Språk: Irsk og engelsk

Klimahandlingsplan

I mai 2019 erklærte den irske regjeringen en nasjonal klimakrise og presenterte kort tid etter sin Climate Action Plan 2019 om hvordan landet skal nå sine klimamål.

– Et grunnleggende krav i denne planen er at 70 prosent av elektrisiteten skal komme fra fornybare kilder i 2030. For å oppnå dette må Irland gå gjennom omfattende elektrifisering og produsere mesteparten av sin elektrisitet fra fornybare kilder, sier O'Donovan.

Det betyr også at elektrisitetsnettet må tilpasses og utvikles for å kunne takle høyere produksjon fra fornybare kilder, og det innebærer en reduksjon i bruken av olje til oppvarming i private hjem, samt en betydelig vekst i antallet elektriske biler. Nye bygninger vil få strengere energikrav, og det skal gis tilskudd til oppgradering av mange eksisterende boliger. I planen er det også et mål at 100 prosent av alle nye kjøretøyer skal være utslippsfrie ved 2030.

Selv om den totale energiproduksjon fortsatt er dominert av fossilt brensel, har andelen fornybare kilder i kraftproduksjonen økt de siste årene. Om lag 30 prosent av elektrisitetsproduksjonen er nå fornybar (2017), og andelen kan være på vei til 40 prosent allerede i 2020. Statlige etater, som nettselskapet Eirgrid, har sluttet seg til utfordringen om en fornybarandel på 70 prosent innen 2030 og arbeider for å nå dette målet.

Fornybarandel i el-produksjon i Irland
Om lag 30 prosent av elektrisitetsproduksjonen i Irland kommer fra fornybare kilder, og vind er den aller viktigste med 84 prosent av den fornybare kraften. Målet er å øke fornybarandelen til 40 prosent innen 2020 og 70 prosent innen 2030.

Marked i vekst

Til tross for at Irlands elektrisitetssystem startet med utviklingen av Ardnachrusa vannkraftanlegg i 1929, er fornybar energi i Irland nå nesten utelukkende vindkraft.

– Takket være plasseringen ut mot Atlanterhavet har Irland svært god tilgang til vindenergi. Statkraft er i en ideell posisjon til å spille en viktig rolle i Irlands overgang til fornybare energikilder, sier Kevin O'Donovan.

Statkraft Irland deltar både i utvikling, bygging og drift av et betydelig antall landbaserte vindparker, foruten innenfor solenergi og offshore vindkraft. Irland er et av vekstmarkedene for Statkrafts investering i fornybar energi, og allerede et år etter inntredenen i det irske markedet kunne selskapet feire at en viktig milepæl var nådd gjennom fullføring av alle sju turbiner i Kilathmoy vindpark i Limerick sørvest i Irland. Denne vindmølleparken er ventet å være i kommersiell drift i februar 2020.

Statkraft har allerede fått godkjenning for utvikling av 130 MW landbaserte vindenergiprosjekter i Irland. Selskapet har også fått tillatelse til å utvikle solenergiprosjekter på til sammen 245 MW. Totalt vil dette gi fornybar elektrisitet til over 260.000 irske husholdninger.

Ytterligere 300 MW landbasert vindkraft er i planleggingsfasen, sammen med den pågående utviklingen av 500 MW NISA (North Irish Sea array), en havvindmøllepark i Irskesjøen. Alt i alt er Statkraft på vei med fornybar elektrisitet til nesten 820.000 irske husholdninger.

Vindmøller og kuer i Irland
Det vindrike jordbrukslandet Irland satser først og fremst på vindkraft i det grønne skiftet mot større utnyttelse av fornybare energikilder fremfor fossile. Vindparken Acres (bildet) i Donegal blir operert av Statkraft på vegne av eieren BlackRock. (Foto: Statkraft)

Behov for batterier

Skal 70 prosent av Irlands elektrisitet komme fra fornybare kilder, vil det være behov for lagringskapasitet for å balansere kortsiktig variasjon i tilbud og etterspørsel. Med stadig synkende priser på li-ion-batterier er store batterisystemer den nåværende løsningen.

– Statkraft har betydelig erfaring med bygging og drift av batteriinstallasjoner og bidrar dermed til å håndtere de uunngåelige svingningene som oppstår i energimarkedet. Statkraft driver også et av verdens største virtuelle kraftverk og er ideelt posisjonert for å håndtere fleksible ressurser ved hjelp av sin avanserte algoritmehandelsinfrastruktur i sanntid, sier O'Donovan.

Statkraft har allerede utviklet sitt første batteri baserte energilagringsanlegg i Irland i tilknytning til Kilathmoy vindpark. Dette anlegget vil være en svært viktig del av det irske elektrisitetsnettet i fremtiden.

– Statkraft spiller en ledende rolle i Irlands overgang til en lavkarbonfremtid. Jeg tror selskapets brede erfaring og kompetanse vil være av stor verdi for Irland i de kommende årene, sier Kevin O'Donovan.

Kilder:
"Energy Policies of IEA Countries: Ireland 2019 Review" (IEA 2019)
"Climate Action Plan" (Department of Communications, Climate Action & Environment, Ireland)

Kevin O'Donovan
"Takket være plasseringen ut mot Atlanterhavet har Irland svært god tilgang til vindenergi. Statkraft er i en ideell posisjon til å spille en viktig rolle i Irlands overgang til fornybare energikilder."
Kevin O'Donovan
Adm. direktør i Statkraft Irland

Statkraft Irland

 • Statkraft Irland utvikler, eier og driver fornybare kraftverk og er også involvert i handel med kraft.
 • Irland er et av vekstmarkedene for Statkrafts vindkraftutbygging.
 • Statkraft har allerede tatt en ledende rolle i Irlands overgang til en lavkarbonfremtid.
 • Statkrafts erfaring og kunnskap vil være til nytte for landet i årene som kommer.
 • Statkraft Irland er basert i Cork og Tullamore og har ansatte med mange års erfaring fra selskapet Element Power Ireland, som Statkraft kjøpte i 2018.

Andre landserieartikler