Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vannkraft: Sikker energi i all slags vær

Rekordkald vinter, tidenes tørreste sommer og vårflom på høsten. Hva betyr vannkraftens fleksibilitet i ekstremværets tidsalder? Konsernsjefen i Statkraft forklarer.

I fornybarbransjen lever vi av været. Helst ser vi at det blåser når vi skal produsere vindkraft, og at solen skinner på solparkene. Men hva skjer når det blir «for mye» vær? Eller for lite til å sikre en stabil kraftforsyning? I denne kronikken forklarer Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen hvorfor den norske vannkraften er mer verdifull enn noen gang.

En kortere versjon av denne kronikken
sto på trykk i Nationen 7. oktober 2018.

Den robuste vannkraften

De siste årene har demonstrert hvordan klimaet her i nord utfordrer kraftsystemet. I fjor hadde vi rekordnedbør mesteparten av sommeren. I 2018 har vi opplevd en iskald vinter, en uvanlig varm og tørr sommer, og vi har vi hatt en høst som har gitt flere omganger med ekstrem nedbør.

Heldigvis er vannkraften tilpasset utfordringene i det omskiftelige nordiske klimaet, der store variasjoner er normalen. Tilsiget til norsk vannkraft kan variere med hele 60 TWh i året – fra 160 TWh i våtår til 100 TWh i tørrår. Da er magasinene gode å ha.

Norge har mange flerårsmagasiner med lagringskapasitet for lange, kalde vintre og nedbørfattige perioder. Statkraft har alene nesten en firedel av Europas magasinkapasitet for vannkraft.

Sikker, fleksibel og fornybar

Vannkraften har kvaliteter som ingen andre fornybare teknologier har i dag. Nettopp fordi den kan levere kraft når man trenger det, er den uovertruffen når det ikke blåser i vindparkene, eller når solen ikke skinner på solkraftanleggene i våre naboland. Vannkraften er sikker, fleksibel og fornybar.

Markedene i Norden og det øvrige Europa er knyttet tett sammen. Selv om Norge har så godt som 100 prosent vann- og vindkraft, er vi koblet til det europeiske kraftmarkedet, der produksjonen består av en miks fra ulike kilder. Andelen vind- og solkraft øker kraftig i Europa, men det er fortsatt mye kjernekraft, kullkraft og gasskraft.

Elektrisitet fra kull og gass setter langt på vei prisen i det europeiske kraftmarkedet, inkludert Norge. I sommer har høyere gass- og kullpriser på kontinentet, økte priser på CO2-utslipp i EU, høye temperaturer og minimalt med nedbør gitt prisoppgang.

Viktig regulering

Utfordringen for en vannkraftprodusent er å estimere hvor mye nedbør og vann som kommer de neste ukene, månedene og årene, og å disponere ressursene på en optimal måte. Alt avhenger av hva som skjer fremover i tid, og siden vi i Norge har et vannkraftbasert system, er været avgjørende.

God utnyttelse av de fleksible vannkraftressursene innebærer å begrense produksjonen når forbruket er lavt eller det er rikelig kraft fra andre kilder, og motsatt når ressursbalansen strammer seg til. Dermed er det også samfunnsøkonomisk riktig at kraftprodusentene sparer vann når prisene er lave, og at de produserer når prisene er høye. På den måten unngås også veldig høye priser i anstrengte perioder.

Flom i Jostedøla
Gjennom regulering av vassdrag bidro Statkraft til å holde flomtoppene nede under "vårflommen" i oktober 2018, blant annet i elven Jostedøla i Luster kommune i Vestland fylke. (Foto: Statkraft)

Møter fleksibilitetsbehovet

For Statkraft er det viktig at fleksibiliteten i kraftsystemet ivaretas. Behovet for fleksibilitet vil øke i alle markeder og dobles i Nordvest-Europa frem mot 2040. Vannkraftverk med godt regulerte magasiner og høy kapasitet vil spille en betydelig rolle for å dekke det økte fleksibilitetsbehovet.

Fleksible vannkraftverk med godt regulerte magasiner og høy kapasitet kan også bidra til å redusere flom og hindre store ødeleggelser. I Stortingsmelding 25 «Kraft til endring» fremheves dette poenget: "Regjeringen vil øke oppmerksomheten om vannkraftreguleringenes bidrag til flomdemping. Klimaendringer gjør dette perspektivet viktigere enn før."

Dempet flomtoppen

Hydrologiske beregninger viser at regulerte vassdrag bidro til å dempe flommene i Sør-Norge i oktober.

I Jostedøla i Luster bidro Statkrafts inngripen til at en varslet femtiårsflom ble redusert til en tjueårsflom. I Hardanger, Øvre Telemark og Ulla-Førre holdt vi om lag 70 prosent av tilsiget igjen i magasinene og forhindret dermed enda større ødeleggelser.

Når driftsvilkårene til mange av de eldre vannkraftverkene skal revideres de nærmeste årene, er det svært viktig at anleggenes reguleringsevne, fleksibilitet og flomvern vil veie tungt i den totale vurderingen i vilkårsrevisjonene.

I en fremtid med mer ekstremvær, mer vindkraft og økt kraftbehov er det viktig at vi opprettholder kapasiteten og fleksibiliteten i vår vannkraft.

Flom i elv ved Høyanger
Flom i Høyanger senhøsten 2005. (Foto: Karl H. Ystanes)

Rapport: Vannkraft og flomvern

Muligheten til å holde igjen vann i magasiner hindrer ødeleggelser og flomskader for 400–600 millioner kroner årlig, viser en rapport som Multiconsult har utarbeidet for Energi Norge.

Det finnes mange eksempler på at kraftselskaper har tappet ned magasiner i forkant av varslet ekstremnedbør og gjort plass til enorme nedbørsmengder. Det bidrar til at regulerte vassdrag som regel klarer seg langt bedre under en flom enn tilliggende områder som ikke er regulerte.

Rapporten fra Multiconsult konkluderer med at den regulerte vannkraftens flomdempende effekt har en betydelig samfunnsverdi.

Kilde: Energi Norge

Del denne artikkelen