Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nytt reglement for Suldalslågen fastsatt

13 jan., 2012

Det permanente manøvreringsreglementet for Suldalslågen er klart etter at Regjeringen i siste statsråd før sommeren ga sin tilslutning til forslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Vedtaket innebærer at produksjonen av fornybar energi i Ulla-Førreverkene kan økes med 90 GWh per år, sammenlignet med det opprinnelige reglementet.

Statkraft SF søkte allerede i 1988 om tillatelse til å prøve ut ulike vannføringer i Suldalslågen for å bedre forholdene for laksen i elva og har siden 1990 hatt ulike prøvereglement. Det er dermed en lang periode med utprøving og forskningspreget overvåkning som ble avsluttet da olje- og energiminister Ola Borten Moe fikk fastsatt permanent manøvreringsreglement for Suldalslågen gjennom kongelig resolusjon den 22. juni.

Det permanente reglementet definerer hvilke vannmengder som skal slippes til Suldalslågen og gir samtidig Statkraft mulighet til å kjøre Hylen kraftverk sommerstid. Sammenlignet med reglementet før 1990, gir det nye reglementet en produksjonsøkning i Ulla-Førreverkene på om lag 90 GWh pr år.

Suldalslågen har status som nasjonalt laksevassdrag, og forholdene for laksen har hatt stort fokus i periodene med prøvereglement. Suldalslaksen er kjent som en storlaksbestand, med en stor andel laks på over 10-15 kilo. Det har gjennom hele prøveperioden vært et mål å sikre storlaksbestanden for framtiden.

Etter at ulike vannføringer ble testet ut på 1990-tallet, fikk Statkraft i 1998 et prøvereglement med to definerte manøvreringsreglement, hver med varighet på 3 år. Reglementene var ulike slik at vannføringers virkning på økologien i vassdraget kunne evalueres. Prøvereglementene har blitt fulgt av omfattende biologiske og hydrofysiske undersøkelser som har gitt mye ny kunnskap om forholdene i Suldalslågen. Mye av kunnskapen som er fremkommet gjennom forskning og overvåkning i vassdraget har også stor generell verdi, og har bidratt til at forskningsmiljøer i dag vet mer om laksen som art og hvilke tiltak som kan bedre forholdene for laks i regulerte elver.

Ytterligere informasjon om prøvereglementet og fagresultatater.