Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Storsatsing på fornybar energi

13 jan., 2009

Regjeringen vil ha en betydelig økning av fornybar kraftproduksjon. Ett virkemiddel er å legge til rette for at Statkraft videreutvikles som en motor innenfor fornybar energi.

Dette kom frem da de rødgrønne partiene la frem sin nye plattform onsdag 7. oktober. De bygger blant annet på at EUs fornybardirektiv er EØS-relevant og vil forhandle med EU om å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Dette vil medføre at også Norge må påta seg å øke kraftproduksjonen fra fornybare energikilder innen 2020.

Regjeringen sier også at de skal sørge for en bærekraftig utnyttelse av vannressursene. Sikkerhet og miljø skal stå sentralt ved tiltak i vassdrag.

Regjeringen vil:

 • legge til rette for at Statkraft videreutvikles som en motor innenfor fornybar energi
 • bidra til utvikling og kommersialisering av hydrogen som energibærer
 • innføre det felles sertifikatmarkedet med Sverige fra 1.1.2012 basert på prinsippene i overenskomsten av 7.9.2009. Regjeringen vil fremme forslag om en overgangsordning fram til et slikt system er på plass. Overgangsordningen skal sikre fortsatt utbygging av kraft etter 7.09.2009. Overgangsordningen skal basere seg på de endelige vilkårene for det svensk/norske sertifikatmarkedet fra og med sertifikatmarkedet starter opp
 • opprettholde Enova som vårt viktigste verktøy for å støtte fornybar energi og energieffektivisering. Ved opprettelse av et felles sertifikatmarked skal Enovas innsats særlig rettes mot energieffektivisering, varme og utprøving av umodne teknologier. Regjeringen vil i den forbindelse utarbeide nye resultatmål for Enova, herunder vurdere et eget resultatmål for bioenergi
 • styrke og forbedre konsesjonsbehandlingen uten å redusere miljøkravene
 • gjennomgå regelverket knyttet til revisjon av vassdragskonsesjoner
 • følge opp Havenergistrategien
 • øke FoU innen fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring til totalt 600 millioner kroner innen 2010 i tråd med klimaforliket
 • arbeide for at EUs kvotemarked skal gjøres strammere, og derigjennom ytterligere bedre lønnsomheten ved utbygging av fornybar energi. Regjeringen vil også bygge opp Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering til 30 milliarder kroner innen 2012
 • legge til rette for økt utbygging av nettkapasitet mellom landsdelene og til utlandet
 • at utbyggingen av toveiskommunikasjon mellom nettselskap og forbruker skal gi insentiver til energisparing
 • støtte det pågående samarbeidet i det nordiske og europeiske kraftmarkedet
 • styrke Statnetts rolle som tilrettelegger mellom store forbrukere av kraft, nettbygging og produksjon
 • at nettleien for strøm skal utjevnes over hele landet.

(Kilde: www.regjeringen.no, www.dna.no)

Les mer på Aftenpostens nettsider (Statkraft står ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider)