Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for fjerde kvartal 2014

05 feb., 2015

Et styrket Statkraft

(Oslo, 5. februar 2015) Statkraft oppnådde i fjerde kvartal 2014 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3486 millioner kroner, mot 3843 millioner kroner i samme periode i 2013. Store valutaeffekter ga et resultat etter skatt på -3097 millioner kroner mot 2354 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen var på 30,7 EUR/MWh i fjerde kvartal. Det er 5,2 euro lavere enn tilsvarende kvartal i 2013. Konsernets kraft­produksjon var 15,4 TWh, mot 16,3 TWh i samme periode i 2013.

- I et kvartal hvor markedet fortsatt har vært dominert av lavere kraftpriser, har Statkraft levert et solid resultat. Det underliggende driftsresultatet (EBITDA) er på 3486 millioner kroner. Dette viser robustheten i Statkrafts strategi, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Kvartalsresultatet er påvirket av negative valutaeffekter i finanspostene som følge av en svakere norsk krone mot euro. Valutaeffektene motvirkes fullt ut av positive omregningseffekter i egenkapitalen, og total økning i egenkapitalen i kvartalet var 11,5 milliarder kroner inkludert 5 milliarder kroner i ny egenkapital fra eier. Resultatet etter skatt ble -3097 millioner kroner, som er en nedgang på 5451 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal i 2013.

- Vi er meget tilfreds med at Stortinget før jul enstemmig vedtok å tilføre Statkraft 5 milliarder kroner i økt egenkapital. I tillegg vil staten redusere utbyttet de neste tre årene med 5 milliarder kroner. Dette vil muliggjøre videre vekst innen fornybar energi i Norge og internasjonalt, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft ferdigstilte vindparken Ögonfägnaden og en betydelig del av vindparken Björkhöjden i Sverige. For å bidra til å finansiere nye prosjekter ble det gjennomført et nedsalg fra 50 til 40 prosent i havvindparken Sheringham Shoal utenfor Storbritannia.  Statkraft vil fortsatt være operatør av vindparken. Det nye fjernvarmeanlegget i Sandefjord ble også satt i drift.

Samlet for året 2014 ble underliggende EBITDA 12 132 millioner kroner mot 12 444 millioner kroner i 2013. Resultat etter skatt er påvirket av store urealiserte valutaeffekter og ble 3892 millioner kroner. Valutaendringene oppveies fullt ut av positive omregningseffekter i egenkapitalen, som er økt med 17 milliarder kroner gjennom året. Egenkapitalen er 88 milliarder kroner ved utgangen av året.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3700 ansatte i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bentee.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no


[1] Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12