Statkraft AS - resultat for tredje kvartal 2012

08 nov., 2012

Akseptabelt resultat i et lavt kraftmarked

(Oslo, 8. november 2012) Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2012 et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1185 millioner kroner, sammenlignet med 1751 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2011. Resultatet etter skatt ble 638 millioner kroner mot -1583 millioner kroner i tredje kvartal 2011.

- Kraftprisene i juli og august har vært lavere enn vi har sett i Norden på mange år. Til tross for det oppnådde Statkraft et akseptabelt resultat grunnet høy kontraktsdekning og noe høyere kraftproduksjon enn i samme periode i fjor, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Resultatet etter skatt i kvartalet er påvirket av urealiserte verditap på energikontraktene, men dette mer enn oppveies av urealiserte valutagevinster. I 2011 var resultatet etter skatt sterkt påvirket av urealiserte nedskrivninger.

Samlet for årets ni første måneder endte underliggende EBITDA på 7644 millioner kroner mot 7823 millioner kroner i tilsvarende periode i 2011. Resultatet etter skatt ble 6511 millioner kroner sammenlignet med 712 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Markedsforholdene i tredje kvartal var fortsatt preget av mye nedbør og høy magasinfylling i Norden. Sammen med økende produksjon av fornybar kraft kombinert med lavere økonomisk aktivitet i Europa ga dette lavere kraftpriser. Den nordiske systemprisen lå i gjennomsnitt 42 prosent under samme kvartal i 2011 og endte på 20,9 EUR/MWh, mot 36,0 EUR/MWh i 2011. Gjennomsnittsprisen for de ni første månedene var 29,3 EUR/MWh mot 51,5 EUR/MWh i fjor. Den gjennomsnittlige spotprisen i det tyske markedet hadde en nedgang på 11 prosent i kvartalet og endte på 43,7 EUR/MWh mot 49,2 EUR/MWh i 2011.

Konsernets kraftproduksjon i tredje kvartal var 11,4 TWh, en økning på 4 prosent i forhold til tredje kvartal i fjor. Økningen var størst innenfor vannkraftproduksjonen som lå 10 prosent høyere enn i 2011. Vindkraftproduksjonen var også høyere, mens gasskraftproduksjonen var svært lav. For årets ni første måneder var produksjonen 43,7 TWh mot 35,7 TWh i 2011.

- Statkraft har økt innsatsen for utvikling av vindkraft i Europa. I september åpnet havvindparken Sheringham Shoal på 317 MW utenfor Norfolk i England. Sammen med Statoil har Statkraft nylig kjøpt det britiske havvindprosjektet Dudgeon med konsesjon for utbygging av inntil 560 MW. Statkrafts eierandel er 50 prosent i Sheringham Shoal og 30 prosent i Dudgeon. I tredje kvartal ble det også vedtatt, i samarbeid med SCA, å bygge vindparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden i Midt-Sverige på til sammen 369 MW, sier Christian Rynning-Tønnesen.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 24 06 75 01 / 911 59 952

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12