Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS - resultater andre kvartal 2011

18 aug., 2011

Tilfredsstillende drift og ekstraordinære nedskrivninger

 

(Oslo, 18. august 2011) Statkraft oppnådde i andre kvartal gode resultater fra underliggende drift. Gjennom lavere produksjon, men høyere priser ble underliggende* driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 1822 millioner kroner sammenlignet med 1733 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Som en følge av urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter og nedskrivning av aksjeporteføljen i E.ON AG, ble det bokførte resultatet etter skatt -929 millioner kroner, sammenlignet med 1063 millioner kroner i andre kvartal 2010.

 

- Resultatet fra driften er tilfredsstillende, men regnskapsresultatet er negativt grunnet urealiserte verdiendringer og nedskrivning av aksjene i E.ON. Gjennom kvartalet ble ressurssituasjonen i Norden bedret betraktelig som en følge av mye nedbør, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

 

Samlet for årets seks første måneder endte underliggende EBITDA på 6072 millioner kroner mot 7645 millioner kroner i tilsvarende periode i 2010. Resultatet etter skatt ble 1880 millioner kroner sammenlignet med 5596 millioner kroner i samme periode i fjor.

 

Statkraft har i løpet av andre kvartal inngått fem nye langsiktige kraftavtaler med norsk industri. Nye kraftkontrakter med leveransestart i 2011 utgjør 6 TWh. En betydelig del av dette volumet erstatter de utgåtte kontraktene som hadde myndighetsbestemte priser. Statkraft leverer nå et samlet volum på 20,8 TWh per år til nordisk kraftintensiv industri.

 

- Statkraft tok i andre kvartal viktige skritt i gjennomføringen av vår nye strategi. Selskapet inngikk mange nye kraftavtaler med norsk industri, tok investeringsbeslutninger i vindkraftprosjekter i Sverige og Skottland, og foretok oppkjøp i Brasil gjennom SN Power, sier Rynning-Tønnesen.

 

Konsernets konsoliderte kraftproduksjon for andre kvartal var på 10,1 TWh, sammenlignet med 10,5 TWh i samme periode i fjor. For årets 6 første måneder var produksjonen 24,8 TWh mot 28,8 TWh i 2010. Nedgangen i produksjonen skyldes i hovedsak nedgang innen vannkraft. Ressurssituasjonen bedret seg betydelig i vår og sommer, og ved utgangen av andre kvartal var den samlede magasinfyllingen i Norden på 96,5 prosent av normalt nivå, tilsvarende 82,7 TWh. Ved inngangen til kvartalet var magasinfyllingen i Norden 45 prosent av det normale.

 

Gjennomgående har årets kraftpriser vært høyere enn i 2010. I andre kvartal var gjennomsnittlig systempris i det nordiske markedet 52,2 EUR/MWh (44,9), mens den for halvåret var 59,2 EUR/MWh (52,3). Den gjennomsnittlige spotprisen på den tyske energibørsen EEX var på 53,6 EUR/MWh (41,9) for andre kvartal og 52,7 EUR/MWh (41,5) for halvåret. Terminprisene i andre halvår er lavere enn spotprisene i samme periode i 2010.

 

*Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.

 

 

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
eller www.statkraft.no

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12