Statkraft AS - resultater andre kvartal 2011

18 aug., 2011

Tilfredsstillende drift og ekstraordinære nedskrivninger

 

(Oslo, 18. august 2011) Statkraft oppnådde i andre kvartal gode resultater fra underliggende drift. Gjennom lavere produksjon, men høyere priser ble underliggende* driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 1822 millioner kroner sammenlignet med 1733 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Som en følge av urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter og nedskrivning av aksjeporteføljen i E.ON AG, ble det bokførte resultatet etter skatt -929 millioner kroner, sammenlignet med 1063 millioner kroner i andre kvartal 2010.

 

- Resultatet fra driften er tilfredsstillende, men regnskapsresultatet er negativt grunnet urealiserte verdiendringer og nedskrivning av aksjene i E.ON. Gjennom kvartalet ble ressurssituasjonen i Norden bedret betraktelig som en følge av mye nedbør, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

 

Samlet for årets seks første måneder endte underliggende EBITDA på 6072 millioner kroner mot 7645 millioner kroner i tilsvarende periode i 2010. Resultatet etter skatt ble 1880 millioner kroner sammenlignet med 5596 millioner kroner i samme periode i fjor.

 

Statkraft har i løpet av andre kvartal inngått fem nye langsiktige kraftavtaler med norsk industri. Nye kraftkontrakter med leveransestart i 2011 utgjør 6 TWh. En betydelig del av dette volumet erstatter de utgåtte kontraktene som hadde myndighetsbestemte priser. Statkraft leverer nå et samlet volum på 20,8 TWh per år til nordisk kraftintensiv industri.

 

- Statkraft tok i andre kvartal viktige skritt i gjennomføringen av vår nye strategi. Selskapet inngikk mange nye kraftavtaler med norsk industri, tok investeringsbeslutninger i vindkraftprosjekter i Sverige og Skottland, og foretok oppkjøp i Brasil gjennom SN Power, sier Rynning-Tønnesen.

 

Konsernets konsoliderte kraftproduksjon for andre kvartal var på 10,1 TWh, sammenlignet med 10,5 TWh i samme periode i fjor. For årets 6 første måneder var produksjonen 24,8 TWh mot 28,8 TWh i 2010. Nedgangen i produksjonen skyldes i hovedsak nedgang innen vannkraft. Ressurssituasjonen bedret seg betydelig i vår og sommer, og ved utgangen av andre kvartal var den samlede magasinfyllingen i Norden på 96,5 prosent av normalt nivå, tilsvarende 82,7 TWh. Ved inngangen til kvartalet var magasinfyllingen i Norden 45 prosent av det normale.

 

Gjennomgående har årets kraftpriser vært høyere enn i 2010. I andre kvartal var gjennomsnittlig systempris i det nordiske markedet 52,2 EUR/MWh (44,9), mens den for halvåret var 59,2 EUR/MWh (52,3). Den gjennomsnittlige spotprisen på den tyske energibørsen EEX var på 53,6 EUR/MWh (41,9) for andre kvartal og 52,7 EUR/MWh (41,5) for halvåret. Terminprisene i andre halvår er lavere enn spotprisene i samme periode i 2010.

 

*Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.

 

 

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
eller www.statkraft.no

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12