Statsbudsjettet: Utbytteforslag på 85 prosent for Statkraft

05 okt., 2010

Regjeringen foreslår i budsjettfremlegget for 2011, som ble lagt frem i dag, at Statkraft SF vil betale et utbytte på 5185 millioner kroner. Det utgjør 85 prosent av Nærings- og handelsdepartementets anslag for konsernets resultat etter skatt justert for urealiserte gevinster og tap i 2010.

Statkraft SF er morselskap til Statkraft AS og utbyttet vil være førende for disposisjonene i Statkraft AS.

 

For ytterligere informasjon:
Johan Ailo Kalstad, Investor Relations,  tlf. 952 45 568, johanailo.kalstad@statkraft.com