Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft SF - Foreløpig årsresultat 2009

18 feb., 2010

 

(Oslo, 18. februar 2010) Lavere kraftpriser og redusert produksjon i Norge førte til at konsernets underliggende1 resultat før skatt for 2009 falt til 10 713 millioner kroner (11 856 millioner)2. Underliggende resultat etter skatt endte på 5820 millioner kroner (8365 millioner).

 

2009 var preget av et betydelig fall i kraftprisene drevet av uroen i verdensøkonomien. Statkraft valgte å tilpasse seg markedet ved å produsere mindre i Norge enn i 2008 da kraftprisene og Statkrafts resultater var rekordhøye.

 

På årsbasis falt den gjennomsnittlige nordiske systemprisen med 22 prosent til 35,0 EUR/MWh (44,7). Den gjennomsnittlige spotprisen i det tyske markedet (EEX) falt med 41 prosent til 38,9 EUR/MWh (65,8). Fallet skyldes i hovedsak lavere etterspørsel i industrien og reduserte råvarepriser på kontinentet.

 

Konsernet produserte 56,9 TWh i løpet av året (53,4). Den norske vannkraftproduksjonen var vesentlig lavere som følge av lavere kraftpriser og redusert etterspørsel. Innlemmelsen av ny virksomhet fra byttehandelen med E.ON AG, samt konsolideringen av SN Power som datterselskap, førte imidlertid til at produksjonen økte. Vindkraftproduksjonen var på nivå med 2008, mens gassproduksjonen økte noe.

 

I sum ga dette konsernet brutto driftsinntekter på 26 041 millioner kroner (25 465 millioner).

 

Fallet i kraftprisene, lavere produksjon og en økt kostnadsbase fra nye aktiva ga et redusert underliggende driftsresultat på 10 119 millioner kroner (12 176 millioner).

 

Det rapporterte regnskapet er påvirket av betydelige urealiserte verdiendringer samt engangsposter, og det ujusterte årsresultatet for 2009 ble 12 546 millioner kroner før skatt (37 715 millioner) og 7790 millioner kroner etter skatt (33 529 millioner).

 

Viktige hendelser

Statkraft overtok ved årsskiftet 2008/2009 aktiva innen vann, gass og fjernvarme gjennom en byttehandel med E.ON AG. I 2009 ble mye ressurser brukt på å integrere de nye kraftverkene. Totalt økte konsernet produksjonskapasiteten med 2433 MW, om lag 20 %, gjennom transaksjonen.

 

Statkraft økte eierandelen i SN Power fra 50 % til 60 % i januar gjennom en kombinasjon av et kjøp av aksjer fra Norfund og en rettet emisjon i SN Power på 2 milliarder kroner. Statkraftkonsernet økte dermed produksjonskapasiteten med 621 MW, primært vannkraft.

 

Statkraft kjøpte i mars 50 % av aksjene i Statoils utbyggingsprosjekt av havvindparken Sheringham Shoal utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia. Vindparken, som skal stå ferdig i 2011, vil bestå av 88 turbiner med en total installert effekt på 315 MW. Forventet årlig produksjon for prosjektet er 1,1 TWh.

 

Statkraft og Boliden Odda har inngått to langsiktige industrikraftavtaler for perioden 2009-2030 som ble sluttført i 2. kvartal og trådte i kraft 1. juli. Leveransen på om lag 20 TWh er den største industrikraftavtalen Statkraft har inngått siden 1998.

 

Statkraft overtok i juni 95 % av aksjene i Yesil Enerji fra det tyrkiske selskapet Global Investment Holdings. Overdragelsen gir Statkraft rettighetene til seks vannkraftprosjekter i Tyrkia med et samlet produksjonspotensial på cirka 2 TWh per år.

 

Statkraft har opparbeidet en stor portefølje av prosjekter som understøtter konsernets strategi der nivået på satsingen avhenger av statens vilje til å styrke Statkrafts egenkapital gjennom kapitaltilførsel og redusert utbyttenivå. 4. februar 2009 fremla styret Statkrafts strategiske plattform med tilhørende finansielle plan for Nærings- og handelsdepartementet i form av en anbefaling om å styrke egenkapitalen og redusere utbyttenivået. Anbefalingen er fortsatt under behandling i departementet.

 

Virksomheten i Statkraft SF

Statkraft SFs formål er å eie alle aksjene i og gi lån til Statkraft AS. I tillegg har Statkraft SF enkelte eiendeler som av formelle årsaker ikke kan eies av Statkraft AS. Dette gjelder kraftverk som er hjemfalt og utleid eller som ved hjemfall vil tilfalle Statkraft, samt enkelte utenlandsengasjementer (Asian Power Invest AB og Nordic Hydropower AB).

 

Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av de tilbakeholdte eiendelene og enkelte poster på passivasiden, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS. Det vises til rapportert resultat for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2009 for Statkraft AS.

 

I utgående balanse for 2009 var verdien av de totale eiendelene i konsernet Statkraft SF 145,0 milliarder kroner som er 1 milliard kroner høyere enn i konsernet Statkraft AS.

 

I resultatregnskapet utgjør forskjellene mellom Statkraft SF og Statkraft AS i hovedsak inntekter og kostnader knyttet til løpende drift av de tilbakeholdte eiendelene. Disse forskjellene er relativt beskjedne.

 

 

Kontaktpersoner:

Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111

Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

 

 

Vedlegg: Konsernets resultatregnskap og balanse for 2009.

 

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter.

2 Tall i parentes viser sammenlignbare tall for tilsvarende periode i 2008.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)