Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Brukerkonferanse for kraftmarkedsmodeller

18 apr., 2023

NVE, Statnett og Statkraft inviterer alle som bruker kraftmarkedsmodeller til en brukerfokusert faglig konferanse 4. mai i Oslo. Konferansen blir også streamet.

English translation at the bottom

På konferansen vil NVE, Statkraft og Statnett presentere resultater og erfaringer fra et samarbeidsprosjekt om muligheter for å møte behov knyttet til modellering av fremtidens kraftmarked og standardisering av datasett og prosesser.

Vi vil samtidig invitere deltakerne til diskusjoner om hvordan virksomhetene individuelt og bransjen samlet burde gå frem for å modellere fremtidens kraftmarked og standardisere datasett, kjøring av modeller og resultatvisning.

Konferansen vil være fokusert på brukere av kraftmarkedsmodeller. Alle som bruker kraftmarkedsmodeller i sitt arbeid kan delta og bidra i de faglige diskusjonene, men dette er ikke et fora for markedsføring eller salg av løsninger.

Sted: Statkraft, Lilleakerveien 6, 0283 Oslo (presentasjoner blir streamet)

Tid: 4. mai 2023, 9:30 – 15.30

Påmelding:

Dersom det blir mange påmeldte kan det bli aktuelt å begrense antallet fysisk. På Teams er det ingen begrensninger. Konferansen er gratis.

Agenda:

 • 9:15 - 9:30 - Ankomst, kaffe og mingling
 • 9:30 - 11:30 - Bolk 1: Kraftmarkedsmodellering
 • 9:30 -10:15 - Presentasjon: Erfaringer fra samarbeidsprosjektet – hvordan kan behov for kraftmarkedsmodellering løses i fremtiden?
 • 10:15 - 10:45 - 10 min presentasjoner fra NVE, Statkraft og Statnett
 • 10:45 - 11:15 - Gruppediskusjoner
 • 11:15 - 11:30 - Oppsummering i plenum
 • 11:30 - 12:30 - Lunsj
 • 12:30 - 14:30 - Bolk 2: Modellrammeverk
 • 12:30 - 13:15 - Presentasjon: Erfaringer fra samarbeidsprosjektet – hva er et modellrammeverk, og hvordan kan man skape en brukerfokusert bransjestandard
 • 13:15 - 13:45 - Korte presentasjoner av ulike metoder for modellrammeverk
 • 13:45 - 14:15 - Gruppediskusjoner
 • 14:15 - 14:30 - Oppsummering
 • 14:30 - 14:45 - Pause
 • 14:45 - 15:00 - Avslutning
 • 15:00 - 15:30 - Stiftelsesmøte, Faglig nettverk for kraftmarkedsmodellering
   

English version:

NVE, Statnett and Statkraft invites everyone who works with power market models to a user centric conference. 

At the conference, NVE, Statkraft and Statnett will present the results and lessons learned from their collaboration project about how to meet needs for modeling the future power market and standardization of data sets and processes.

We will also invite the participants to discussions about how companies individually and together should move forward to model the future power market and standardize data sets, running models and presenting results.

The conference will be focused on the users of power market models. Everyone who uses power market models in their work can participate and contribute to the discussions, but this is not an arena for marketing or selling systems or services. 

Place: Statkraft, Lilleakerveien 6, 0283 Oslo (presentations will be streamed)

Time: May 4th 2023, 9.30-15.30

Sign up: https://forms.office.com/e/mNzAnBVfxB


Agenda:

9:15 - 9:30 – Arrival, coffee
9:30 - 11:30 –Part 1: Power market modeling
9:30-10:15 – Presentation: Lessons from the collaboration project – how can needs for power market modeling be solved in the future?
10:15 – 10:45 – 10 min. presentations from NVE, Statkraft and Statnett
10:45 – 11:15 – Group discussions
11:15 - 11:30 – Summary
11:30 – 12:30 – Lunch
12:30 - 14:30 – Part 2: Model framework
12:30 – 13:15 – Presentation: Lessons from the collaboration project – What is a model framework, and how can we create a user focused industry standard? 
13:15 – 13:45 – Short presentations of different methods for model frameworks
13:45 – 14:15 – Group discussions
14:15 – 14:30 - Summary
14:30 – 14:45 – Break
14:45 – 15:00 – End of conference
15:00 – 15:30 – Startup meeting, Professional network for power market modeling