Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Grønn ammoniakk fra HEGRA skal sikre norsk konkurransekraft

16 aug., 2021

(Herøya, Porsgrunn, 16. august 2021) I dag lanseres selskapet HEGRA på Herøya med tidligere Statnett-sjef, Auke Lont, som styreleder. Selskapet har som formål å elektrifisere ammoniakkfabrikken på Herøya for å kunne produsere grønn ammoniakk i stor skala.

«HEGRA» står for HErøya GRønn Ammoniakk, og eies av Yara, Aker Clean Hydrogen og Statkraft med 1/3 hver.

– Aker, Yara og Statkraft har etablert HEGRA med en ambisjon om å skape ny industri i Norge som gir konkurransefortrinn i en voksende global hydrogenøkonomi, etablerer grønne arbeidsplasser for fremtiden og danner grunnlaget for en fremtidig norsk eksportindustri, sier konsernsjefene Svein Tore Holsether, Øyvind Eriksen og Christian Rynning-Tønnesen i henholdsvis Yara, Aker og Statkraft i en felles uttalelse.

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen, Yaras konsernsjef Svein Tore Holsether og Akers konsernsjef Øyvind Eriksen. Foto: Ole Walter

Grønn ammoniakk produsert ved bruk av fornybar elektrisitet vil kunne erstatte fossilbasert ammoniakk i gjødselproduksjon og brukes som utslippsfritt drivstoff i skipsfart. HEGRA vil bidra til å skape ny industri rundt et regionalt hydrogen- og ammoniakkmarked, samtidig som konkurransekraften og overlevelsen til to av Norges største eksportrettede sektorer, skipsfart og prosessindustri, sikres i den grønne omstillingen.

– HEGRA er mer enn bare et nytt industriselskap. Det er Norges største klimasatsing, som vil kutte årlige CO2-utslipp med 800.000 tonn, tilsvarende 300.000 fossildrevne personbiler. Det er også starten på omstilling til den grønne hydrogen- og ammoniakkøkonomien, og vil bidra til å utvikle en konkurransedyktig norsk verdikjede innenfor det EU betegner som en sentral energibærer med investeringsbehov på 2-4.000 milliarder frem mot 2050, sier Auke Lont, styreleder for HEGRA.  

Til sammen bidrar norsk maritim industri og prosessindustri til over 100.000 jobber, og HEGRA vil bidra til å sikre og skape jobber i leverandørkjeder og via ringvirkninger som disse industriene skaper.

I prosessindustrien legges det til grunn at kostnaden ved utslipp vil øke i det internasjonale markedet som følge av regulering og nye forventninger fra kundene. Den norske maritime industrien skal på sin side halvere sine utslipp innen 2030. For å oppnå nødvendige utslippskutt er den norske industrien avhengig av tilgang på utslippsfri hydrogen og ammoniakk.

Ammoniakkfabrikken på Herøya. Foto: Dag Frode Heiland

HEGRA bringer sammen det beste av norsk spisskompetanse på ammoniakk, prosjektutvikling og kraftmarkeder, og vil også bidra til verdifull læring og erfaring for andre hydrogen- og ammoniakkprosjekter i Norge. Gitt at forutsetninger knyttet til blant annet tilgjengelig kraft og støtte fra myndighetene er på plass, vil prosjektet kunne realiseres allerede i løpet av de neste fem til syv årene.

– I sommer presenterte Europakommisjonen «Fit for 55», den hittil største pakken av lovforslag som skal bidra til EUs mål om å kutte 55 prosent av sine utslipp innen 2030. HEGRA er rettet spesifikt mot denne målsetningen og vil gjøre Norge og norsk industri svært godt posisjonert for å møte fremtidige utslippskrav. Dermed kan norsk kraftkrevende industri fortsette å utnytte konkurransefortrinnene som konkurransedyktig fornybar kraft og en sterk markedsposisjon innen hydrogen og ammoniakk gir oss, sier Lont.

Det internasjonale nettverket av infrastruktur kan gjøre norsk ammoniakk til et globalt produkt umiddelbart. Derfor viser den norske industrien økende interesse for grønn ammoniakk som energibærer for større fartøy eller som innsatsfaktor i industrielle prosesser.

På verdensbasis står ammoniakkproduksjon for over halvparten av verdens hydrogenforbruk, men det er i dag svært begrenset produksjon av grønt hydrogen. Med rikelig tilgang på fornybar kraft, en etablert markedsposisjon innen produksjon av ammoniakk og ledende teknologikompetanse, er norske aktører godt posisjonert for å kapre betydelige andeler av verdikjeden globalt.

Rapporten «Grønne elektriske verdikjeder» publisert av NHO i 2020 slår fast at markedspotensialet kombinert med norsk konkurranseevne gjør at hydrogennæringen kan bli en betydelig eksportnæring for Norge med et estimert omsetningspotensial på 10 mrd. NOK i året i 2030, og tilsvarende 70 mrd. NOK i 2050. For 2050 er det et utfallsrom på 70-200 mrd. NOK.

– Tidlige tiltak gir muligheter til å utvikle og teste ny teknologi i et hjemmemarked før den globale etterspørselen tar seg opp. Derfor er det viktig å komme i gang raskt med HEGRA. Vi ser fram til å gå i dialog med myndigheter og industri om hva som skal til for å realisere ett av de første storskala industriprosjektene i Norge innen grønt hydrogen og ammoniakk, sier Lont.

HEGRA lanseres på Adminiet Porsgrunn ved Herøya i dag, 16. August kl. 11 av konsernsjefene Svein Tore Holsether (Yara), Øyvind Eriksen (Aker), Christian Rynning-Tønnesen (Statkraft), påtroppende styreleder Auke Lont og et panel bestående av bl.a. Ole Erik Almlid (NHO) og Peggy Hessen Følsvik (LO). Det blir muligheter for presseintervjuer etter lanseringen. Velkommen!

Lanseringen kan også følges live fra 11.15 via: www.prosjekthegra.no  

 

Kontaktpersoner:

Yara: Josiane Kremer, Josiane.kremer@yara.com

Aker Horizons: Ivar Simensen, ivar.simensen@akerhorizons.com

Statkraft: Geir Fuglseth, geir.fuglseth@statkraft.com