Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft søker konsesjon for nytt Nore I kraftverk

23 okt., 2014

Statkraft har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om anleggskonsesjon etter energiloven for nytt Nore I kraftverk på Rødberg i Nore og Uvdal kommune.

Bakgrunnen for søknaden er å sikre videre produksjon av om lag 1200 GWh/år ren energi, som tilsvarer det årlige strømforbruket til omtrent 60 000 boliger.

Eksisterende Nore I kraftverk er fra 1928, og den aldrende kraftverksbygningen er i dårlig forfatning. Å bygge et nytt kraftverk er vurdert som et bedre alternativ fremfor rehabilitering og videre drift i eksisterende bygning.

Det nye kraftverket er planlagt bygget inn i fjellet bak eksisterende kraftverksbygning, og adkomstportalen blir plassert like øst for dagens kraftverk. Kraftverket vil få nytt utløp under vann i Rødbergdammen, til erstatning for dagens åtte utløp i vannspeilet.

Tre turbiner

Kraftverket er planlagt med tre francisturbiner, to med ytelse hver på 120 MW og maksimal driftsvannføring på 36 m3/s og en med ytelse på 20 MW og maksimal driftsvannføring på 6 m3/s. Samlet driftsvannføring vil være marginalt høyere enn dagens situasjon.

Det nye kraftverket vil få en økt produksjon på omtrent 80 GWh, hovedsakelig på grunn av noe høyere fall i nytt kraftverk, bedre virkningsgrad i moderne maskiner samt noe innvunnet flomtap fra Tunhovdfjorden. Samlet ny produksjon er beregnet til ca. 1280 GWh/år.

NVE har tidligere vedtatt at planene ikke vil berøre allmenne interesser i en slik grad at det utløser konsesjonsplikt etter vannressursloven, og kan driftes innenfor rammene i gjeldende reguleringskonsesjon. Planene medfører ingen nye reguleringer og vil i hovedsak bestå av tunnel- og fjellanlegg som blir lite synlig i landskapet.

Kan bli ferdig i 2019

Anleggsperioden er foreløpig lagt til 2016-2019 med idriftsettelse av nytt kraftverk i løpet av 2019. Investeringskostnaden er beregnet til ca. én milliard kroner.

Det eksisterende Nore I kraftverk vil driftes som i dag frem til et nytt kraftverk er ferdig. Statkraft vil på et senere tidspunkt etablere et eget prosjekt som vil se nærmere på bevaring og bruk av eksisterende kraftverksbygning og fremtiden for denne.

Statkraft vil i løpet av vinteren invitere til åpent informasjonsmøte på Rødberg om planene. På møtet vil det selvsagt også være anledning til å stille spørsmål om planene. Invitasjon til møtet vil bli annonsert på denne nettsiden samt i lokal media i god tid.