Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft sikrar vassføringa i Surna elv

08 nov., 2011

Statkraft har no sett i drift det nye omløpssystemet i Trollheim kraftverk i Surnadal. Omløpssystemet skal sikre ei tilfredsstillande vassføring i Surna dersom kraftverket utan forvarsel, stoppar opp.

Stranding av yngel og ungfisk

Tidlegare var det slik at dersom Trollheim kraftverk stoppa opp og kraftproduksjonen gjekk til null, så ville vasstraumen ut i Surna elv bli borte i løpet av svært kort tid. Når det skjedde samstundes med at det var låg vassføring i Surna, kunne deler av elva bli utsett for tørrlegging. Dermed var det også fare for stranding av yngel og småfisk, fordi småfisken ikkje raskt nok klarte å komme seg ut på djupt vatn i elveløpet. Slike situasjonar har oppstått nokre gonger i Surna, og det ønskte Statkraft å rette på.

Vassføringa i Surna er no sikra

Dersom Trollheim kraftverk no skulle få eit utfall og ein produksjonsstogg, så vil omløpssystemet automatisk tre i funksjon og sleppe tilstrekkeleg vatn ut i Surna elv. Denne funksjonen er automatisk og vil i dei fleste tilfella kunne forhindre eit brått fall i vassføringa. Med dette arrangementet er faren for stranding av yngel og småfisk vesentleg redusert, men ikkje fullstendig eliminert.

Tilfredsstillande kapasitet

Omløpssystemet har den siste tida blitt grundig testa, og alt tyder på at det fungerer tilfredsstillande. Systemet har ein kapasitet på minimum 15 kubikkmeter vatn i sekundet, og det er identisk med minstekravet når det gjeld vassføring i Surna i sommarhalvåret, det vil seie etter 15. mai og før 15. oktober, slik det står å lese i føresetnadene for regulering av Surna. Det betyr at Trollheim kraftverk no er betre rusta til å møte uforutsette problem knytta til vassføring i Surna, og at Surna elv er styrka som attraktiv fiskeelv, noko alle er svært nøgde med.