Derfor er vi opptatt av kongler i India

 

I Himachal Pradesh nordvest i India er Statkraft godt i gang med å bygge vannkraftverket Tidong, der den omkringliggende naturen krever spesiell oppmerksomhet. Ikke minst handler det om å verne rødlistede furutrær med ettertraktede pinjekjerner som gir viktige inntekter for lokalbefolkningen.

Chilgoza-tre

Det utrydningstruede furutreet chilgoza vokser i høyder mellom 1.800 og 3.350 meter over havet. 

Pinjekjernene i konglene som blir høstet fra chilgozatrærne, spiller en avgjørende rolle for levebrødet til befolkningen langs grensen mot Tibet.

For lokalsamfunnene er disse store trærne så viktige at de får vokse midt i veien inn til distriktets hovedstad Reckong Peo, til tross for at de unektelig utgjør en fare for trafikksikkerheten!

Kongler
Sted: Tidong, India
Foto: Pål Høberg

(Alle dronevideoer: Ajender Rathore)

Et mer enn 20 år gammelt chilgozatre kan produsere fire-fem kilo pinjekjerner i året. Hvert kilo selges for litt over 17 euro. Prisen blir mer enn doblet når de etterspurte pinjekjernene tilbys på markedsplassene i Delhi og på internasjonale eksportmarkeder.

Pinjekjerner på markedet

Chilgozatrærne representerer en betydelig verdi for innbyggerne i denne Himalaya-regionen.

Innhøstingen av pinjekjernene gir blant annet arbeidsplasser til dem som har spesialisert seg på å klatre opp i de høye trærne og løsne konglene, eller for dem som har jobben med å plukke frøene ut av de stikkende, klissete konglene.

Pinjekjerner
Sted: Tidong, India
Foto: Pål Høberg

(Alle dronevideoer: Ajender Rathore)

Men chilgozatrærne har også verdi for Statkraft. Ved kraftverkutbygging er det viktig å verne om biologisk mangfold og unngå eller minimere skadelige innvirkninger på natur og lokalsamfunn.

I denne fjellregionen nord i India bygger Statkraft vannkraftverket Tidong Hydro Electric Project.

Når anlegget står ferdig, vil det ha en installert effekt på 150 MW og en antatt årlig kraftproduksjon på 694 GWh. Det er nok til å forsyne 3,3 millioner indiske husstander med elektrisk strøm i et år.

Utbyggingen av kraftanlegget inkluderer en 8,5 kilometer lang og delvis stålforet vanntunnel, en 610 meter lang vertikalsjakt og tre Pelton-turbiner med ytelse på 50 MW hver. I tillegg skal det legges opp om lag 17 kliometer med 220 kV overføringslinje.

Det omfattende arbeidet tok til etter at Statkraft kjøpte Tidong-prosjektet i 2018. Etter planen skal prosjektet være fullført i 2022.

Foruten Tidong, omfatter Statkrafts virksomhet i India de to vannkraftverkene Allain Duhangan og Malana som begge er i drift. Alle tre anlegg ligger i delstaten Himachal Pradesh. I tillegg bygger Statkraft et solkraftanlegg, Nellai, i delstaten Tamil Nadu.

Å bygge et stort kraftverk i dette området innebærer at noen av de verdifulle chilgozatrærne må beskjæres eller fjernes.

Chilgoza er klassifisert som en rødlistet type furutrær. De vokser bare i denne indiske regionen og noen få steder i Afghanistan og Nord-Pakistan.

Korridoren med kraftlinjer vil gå gjennom områder der de sjeldne trærne vokser.

Statkraft har kontinuerlig fokus på å redusere miljøkonsekvensene og avbøte skadevirkningene på chilgozatrærne så langt det lar seg gjøre.

Kø av lastebiler
Sted: Tidong, India
Foto: Pål Høberg

(Alle dronevideoer: Ajender Rathore)

I områdene vest for Tidong-anlegget har etableringen av adkomstveier til tunnel- og sjaktarbeidene utvilsomt satt sine spor i terrenget. Men samtidig er det satt i gang skogplanting i områdene rundt kraftstasjonen.

For hver chilgozafuru som felles, skal to nye plantes.

Statkraft er svært bevisst på hvilken innvirkning bygging av kraftanlegg kan ha på nærmiljøet og omkringliggende samfunn.

– Vi er opptatt av å forstå hvordan våre anlegg, kraftmaster og ledninger vil kunne påvirke naturmangfoldet i området, samt hvilke konsekvenser det hele vil kunne få for levebrødet til lokalbefolkningen, forklarer Pål Høberg, som er Environmental and Social Manager i Statkraft og arbeider med spørsmål knyttet til miljø og samfunn.

For Statkraft innebærer hensynet til prosjektets lokale innvirkning at alle arbeider må nøye planlegges og gjennomføres. Må et tre hugges ned, skal to nye plantes! Alt skal skje i samarbeid med skogbruksmyndigheter og lokalsamfunnet for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursen som chilgozatrærne utgjør.

– Vi setter klare mål og følger nøye opp skogplantingsprogrammet i samarbeid med en dyktig skogsentreprenør. Et langsiktig vedlikeholds- og overvåkingsprogram skal sikre at overlevelsesmålene blir nådd for chilgozatrærne. Etter 20 år skal de plantede trærne produsere pinjekjerner nok til at det kommer alle berørte husholdninger til gode, sier Høberg.

Nyplantet tre
Sted: Tidong, India
Foto: Pål Høberg

(Alle dronevideoer: Ajender Rathore)

Skogplantingsprogrammet er finansiert gjennom Statkrafts Tidong Sustainability Fund. Bærekraftfondet var en forutsetning for å få bygge, eie og drifte vannkraftanlegget Tidong. Lokale myndigheter skal overvåke og håndheve vernetiltakene.

Enkelte familier vil imidlertid oppleve tap av inntekter og levebrødet sitt, fordi chilgozatrær blir felt og det tar tid før nye gror opp igjen.

Derfor vil Statkraft kompensere lokalsamfunnene for et produksjonstap tilsvarende 40 år.

"Vi må være åpne og ærlige"

En avgjørende faktor for å kunne gjennomføre vannkraftprosjektet i India har vært å informere, engasjere og rådføre seg med lokale interessenter og berørte lokalsamfunn.

– Vi må være åpne og ærlige om saker som involverer biologisk mangfold og folks levebrød, og hva vår innvirkning kan være. Statkraft ville ikke vært i stand til å gjennomføre et slikt byggeprosjekt uten lokalt samtykke, åpen dialog og positive samfunnsrelasjoner, sier Pål Høberg.

– I Statkraft anerkjenner vi at det er grunnleggende for en bærekraftig utvikling å beskytte og bevare det biologiske mangfoldet, å opprettholde levebrødet på samme eller bedre nivå for dem som er berørt av våre prosjekter, og å drive en ansvarlig forvaltning av levende naturressurser. Det gjelder overalt hvor vi opererer, sier Høberg.

Pål Høberg
Pål Høberg

Statkraft mener selskapets grønne, fornybare energiprosjekter vil komme lokalsamfunnene til gode. Og gjennom hele prosjektets livssyklus er selskapet forpliktet til å overvåke og minimere negative  innvirkninger.

– I Statkrafts internasjonale kraftteam handler en bærekraftig adferd om å være ressurseffektiv, respektere miljøet og være en god nabo, understreker Pål Høberg og legger til:

– Det er vår forpliktelse.

Tidong-dalen
Sted: Tidong, India

Lær mer om bærekraft og samfunnsansvar i Statkraft

Statkraft har som ambisjon å bidra til en mer bærekraftig fremtid ved å levere fornybar energi til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem rundt om i verden. Dette gjør vi gjennom utelukkende å investere i fornybar energi, samt gjennom bærekraftig og ansvarlig adferd. 

Les mer

Opens in new tab or window