Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Landserie: Ressursrikdom i Brasil

Brasil er velsignet med et mangfold av naturressurser og har en av verdens reneste strømforsyninger. Storstilt satsing på sol- og vindkraft skal gi enda større andeler av fornybar kraft i årene fremover.

Fernando de Lapuerta
Fernando de Lapuerta
Country Manager

Fernando de Lapuerta er Statkrafts landsjef for Brasil. Selskapets brasilianske hovedkontor ligger i Florianópolis i delstaten Santa Catarina.

Brasil er verdens femte største land i utstrekning og det sjette mest folkerike. Brasil er også verdens nest største produsent av vannkraft, etter Kina. Store vannkraftverk står for mer enn 60 prosent av den innenlandske strømproduksjonen i det søramerikanske landet. Men selv om strømforbruket per innbygger har økt de siste årene, ligger det likevel 10 prosent under verdensgjennomsnittet.

– I likhet med Norge har kraftproduksjonen i Brasil historisk sett vært dominert av vannkraft, forteller Fernando de Lapuerta, som er Statkrafts landsjef i Brasil.

Det største uutnyttede potensialet for vannkraft ligger i Amazonasbassenget i nord, langt unna de tettest befolkede områdene langs østkysten. Samtidig har regnskogen i Amazonas uvurderlig betydning for det globale klimaet og det biologiske mangfoldet.

– Av miljøhensyn er det derfor få planer om å utvide produksjonen av vannkraft fra dagens installerte kapasitet på 123 GW. Den store veksten i produksjonskapasitet er ventet å komme fra sol og vind, sier de Lapuerta.

Kraftverket Rio Bonito
Vannkraftverket Rio Bonito ligger ved elven Santa Maria da Vitória i delstaten Espirito Santo. Kraftverket er eid 81,3 prosent av Statkraft og 18,7 prosent av det brasilianske pensjonsfondet FUNCEF. (Foto: José Somensi Photography)

Godt posisjonert

Brasil har betydelige olje- og gassreserver, men disse ressursene blir for det meste eksportert og ikke brukt til å produsere elektrisitet, ettersom den høye andelen av vannkraft bidrar til å holde elektrisitetsprisene lave.

Brasil har to kjernekraftverk i operativ drift, Angra-1 og Angra-2. Atomkraftanleggene ligger mellom landets to største byer São Paulo og Rio de Janeiro på østkysten og står for om lag tre prosent av Brasils totale kraftproduksjon.

Byggingen av et tredje kjernekraftverk, Angra-3, ble påbegynt på 1980-tallet, men har stoppet opp flere ganger. I 2021 erklærte president Jair Bolsonaro at byggingen skal gjenopptas. Kraftverket er ventet å stå ferdig i 2026.

Andelen av fornybare kraftkilder i Brasils elektrisitetsmiks har vært kraftig økende i senere år og var på 84,8 prosent i 2020. Til sammenligning var landsgjennomsnittet i verden på 23 prosent samme år.

– Produksjonen av vind- og solkraft er forventet å øke med rundt 35 prosent innen 2025, sammenlignet med 2021. Brasil er et stort land, og tilgangen på naturressurser varierer mellom regionene. Noen steder er det mye vann, mens andre områder har eksepsjonelt mye vind og sol, påpeker de Lapuerta.

Han mener Statkraft er godt posisjonert for en solid vekst i selskapets produksjon av fornybar kraft i Brasil i årene som kommer.

Brasils kraftkilderDobler kapasiteten

Statkraft har vært til stede i Brasil siden 2008 og har i dag mer enn 250 ansatte i landet.

– Vi startet med markedsoperasjoner i form av kraftkjøpsavtaler (Power Purchase Agreement (PPA)) og gikk i 2012 inn i kraftproduksjon etter å ha kjøpt opp flere kraftverk i drift. Siden 2018 har vi hatt fokus på å utvikle egne kraftverk og å utvide vår portefølje innenfor sol og vind, forteller de Lapuerta.

I dag driver Statkraft 18 vind- og vannkraftverk i Brasil med en samlet installert effekt på 450 MW. Selskapet er den første kraftprodusenten som tilbyr opprinnelsesgarantier i landet.

Vindkraftprosjektet Ventos de Santa Eugenia
Vindkraftprosjektet Ventos de Santa Eugenia består av 91 vindturbiner fordelt på ti vindparker i delstaten Bahia. Utbyggingen innebærer begrenset kjøp av land og ingen flytting av mennesker eller negative effekter på biologisk mangfold. (Foto: Statkraft)

Utbyggingen av vindprosjektene Morro do Cruzeiro (80 MW) og Ventos de Santa Eugenia (520 MW) nordøst i Brasil vil mer enn doble Statkrafts installerte kapasitet til 1050 MW. Kraftverkene skal være ferdigstilt i henholdsvis 2023 og 2024.

– Av vår installerte produksjonskapasitet i dag utgjør vindkraft 95 MW og vannkraft 355 MW. Med de nye prosjektene vil andelen vindkraft øke i betydelig grad, sier han. En stor del av kraften som skal produseres i de nye vindkraftanleggene, er allerede solgt på langsiktige kontrakter.

Statkraft utforsker også mulighetene for grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon i Brasil. I samarbeid med norske Aker og en lokal kraftprodusent utvikles et storskala hybridprosjekt i delstaten Bahia, der fornybar kraftproduksjon skal kombineres med hydrogen- og ammoniakkproduksjon for den lokale kunstgjødselindustrien.

Vannkraftverket Jucu
Jucu vannkraftverk ligger ved elven Jucu Braço Sul i delstaten Espirito Santo og utnytter en fallhøyde på 60,5 meter. Kraftverket er eid 81,3 prosent av Statkraft og 18,7 prosent av det brasilianske pensjonsfondet FUNCEF. (Foto: José Somensi Photography)

Nye muligheter

Vannkraft er den mest fleksible fornybare energiressursen og vil i mange år fremover fortsette å være hovedkilde for Brasils produksjon av elektrisk kraft.

– Med vår vannkraft og med en omfattende utbygging av sol-og vindkraftverk er vi godt rustet for den betydelige økningen som er ventet i etterspørselen etter elektrisitet i Brasil, sier de Lapuerta.

Frem mot 2025 vil Statkraft utvide sine brasilianske virksomheter hovedsakelig innenfor vind- og solkraft, og veksten skal skje gjennom fusjoner og oppkjøp, foruten utvikling av egne prosjekter fra grunnen av (greenfield).

Vindparken Barra dos Coqueiros
Sted: Sergipe, Brasil
Foto: José Somensi Photography

Vindparken Barra dos Coqueiros ligger i Barra dos Coqueiros kommune på kysten av delstaten Sergipe. Kraftanlegget er 99,99 prosent eid av Statkraft.

Fakta om Brasil

  • Befolkning: 213 millioner

  • Hovedstad: Brasilia

  • Styresett: Føderal republikk

  • President: Luiz Inácio Lula da Silva (fra 1. januar 2023)

  • Språk: Portugisisk

Brasil har som mål å oppnå netto null utslipp av klimagasser innen 2050.

En prosess er satt i gang for å liberalisere energimarkedet, og nye lovforslag har til hensikt å gi et mer velfungerende kraftmarked for både produsenter og forbrukere.

– Utviklingen av et mer fleksibelt energimarked er et steg i riktig retning, og endringene signaliserer en forståelse for markedsdynamikken. Dette vil bidra til å skape nye forretningsmuligheter, noe jeg tror vil være positivt for Statkraft, sier Fernando de Lapuerta.

Brasil var imidlertid blant landene i verden som ble hardest rammet av koronapandemien, med mer enn 30 millioner smittede og over 660.000 dødsfall. President Bolsonaros strategi om å holde samfunnet åpent for raskt å oppnå flokkimmunitet vil ifølge Verdensbanken sannsynligvis sende landet inn i en økonomisk resesjon.

Under pandemien jobbet Statkrafts ansatte i stor grad fra hjemmekontor.

– Vi klarte heldigvis å holde virksomhetene i gang mer eller mindre som før. Pandemien har påvirket noen av våre prosjekter i byggefasen, fordi kostnadene har økt, men vi har stort sett klart å holde fremdriftsplanene, forteller de Lapuerta.

Statkrafts landsjef i Brasil har tilhold ved hovedkontoret i Florianópolis i delstaten Santa Catarina sør i landet. Selskapet har også kontor i Rio de Janeiro, der det tilbys markedstjenester for kommersielle og industrielle kunder fra ulike segmenter.

CO2-utslipp per land

CO2-utslipp per innbygger i ulike land

Andre landserieartikler

Del denne artikkelen