Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Landserie: Indias fremtid er fornybar

India har store kullreserver og vil komme til å trenge kull som energikilde i flere tiår. Heldigvis har landet også 300 soldager i året. At veksten i energiproduksjon kommer fra fornybare kilder, er avgjørende for at India skal nå sine klimamål.

Rahul Varshney
Rahul Varshney
Country Manager India

Rahul Varshney er Statkrafts landsjef i India, med kontor i landets hovedstad New Delhi.   

India har lave klimagassutslipp per innbygger, men fordi landet er så folkerikt, er det på tredjeplass i verden når det gjelder totale klimagassutslipp, bare passert av Kina og USA. Hva India gjør for å bremse klimautslippene, er ikke bare viktig for landet selv, men også for de globale klimamålene.

Med en raskt voksende befolkning og etterlengtet bedring i levestandarden vil energietterspørselen i India øke kraftig de kommende årene. Det store spørsmålet er hvordan denne energien skal produseres i fremtiden. Med stadig mer kull eller med fornybar energi?

Kart over India
Illustrasjon: Shutterstock

Fakta om India

  • Befolkning: 1,3 milliarder

  • Hovedstad: New Delhi

  • Regjeringssystem: Føderal parlamentarisk konstitusjonell republikk

  • President: Ram Nath Kovind

  • Statsminister: Narendra Modi

  • Språk: Hindi og engelsk, samt 22 offisielle regionale språk

Nye klimamål

På FNs klimakonferanse COP26 i Glasgow i 2021 presenterte den indiske statsministeren Narendra Modi nye og mer ambisiøse klimamål. Han sa at India vil øke sin fornybare energiproduksjon til 500 gigawatt og på den måten oppfylle kravet om at 50 prosent av energibehovet skal dekkes av fornybar kraft innen 2030.

India vil også redusere de totale CO2-utslippene med en milliard tonn frem til 2030. Mens mange industriland har erklært at de skal nå målet om netto nullutslipp innen 2050, har imidlertid India sagt at dette målet landet først vil være oppnådd i 2070, i likhet med Kina.

Kull fortsatt viktig

Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) blir 80 prosent av Indias energibehov i dag dekket av kull, olje og fast brensel. Kull har gjort det mulig å øke kraftproduksjonen og utvikle industrien, og kull er fortsatt den største og viktigste energikilden. Oljeforbruket og oljeimporten har vokst raskt fordi stadig flere indere skaffer seg bil, og fordi transporten på vei øker. 

India_kake_2022_norsk.gif

– Å gjøre energisektoren grønnere er viktig for India, men tilgjengeligheten av rimelig og pålitelig energi er en utfordring i seg selv, påpeker Statkrafts landsjef i India, Rahul Varshney.

– India har store kullreserver, og mange av kullkraftverkene er relativt nye. De er effektive, sikrer trygg energiforsyning og gjør India mindre avhengig av importert olje og gass. Dette gjør det utfordrende å fase ut kull.

Økning i fornybar energi

Veksten i kullkraft har imidlertid flatet ut, og ny energiproduksjon kommer hovedsakelig fra fornybare kilder som vind og sol. Siden vind- og solkraft blir stadig rimeligere å bygge ut, er ikke utviklingen innenfor fornybar energi først og fremst drevet av et ønske om å gjøre India "grønnere". Fornybar energi blir bygget ut fordi det lønner seg.

Kostnadene ved energiutbygging er avgjørende. India er en fremvoksende økonomi, og folk har mer grunnleggende utfordringer i hverdagen enn å bekymre seg for globale klimaspørsmål. Indere flest vil ikke være villige til å betale en høyere pris for fornybar energi bare fordi den er "ren", men så lenge den rene solenergien samtidig er billig, blir det ingen diskusjon.

Solpaneler
Utbygging av solkraft har bidratt til å gi elektrisitet til mer avsidesliggende områder som ikke er koplet til det indiske strømnettet. (Foto: Shutterstock)

Satser på sol

Ved inngangen til 2022 har Statkraft ett solenergiprosjekt under bygging og noen flere under utvikling i India. Mulighetene for solenergi er store i India, landets ambisjoner er høye, og politisk støtte og rimeligere teknologi har raskt gjort solenergi til det beste alternativet for ny kraftproduksjon.

Nyere IEA-analyser viser at India allerede i 2018 investerte mer i solenergi enn i alle fossile kilder til sammen.

– I Statkraft har vi endret vår solstrategi for India. Vi har gått vekk fra å satse på mindre, distribuert solenergivirksomhet til heller å utvikle store prosjekter. Vi vil fortsette å lete etter flere investeringsmuligheter, fordi vi ønsker å være en positiv bidragsyter til Indias kraftsektor, sier Varshney.

Byggeplass for solkraftverk
Sted: Manur Taluk i delstaten Tamil Nadu i India
Foto: Statkraft

Nellai solkraftverk ligger i et område i India med normalt 300 soldager i året.

Nellai, Statkrafts første solpark i stor skala i India

Statkraft har bygget solkraftverket Nellai ved landsbyen Ettanakulam i delstaten Tamil Nadu i India, i et område med normalt 300 soldager i året. Anlegget genererer om lag 124 GWh årlig. Prosjektet er Statkrafts første storskalaanlegg for solkraft i India.

Les mer om Nellai solpark

Forurensning er et problem i India

En annen driver for det det grønne skiftet i India er den voldsomme luftforurensningen, spesielt i de store byene. Elleve av verdens tolv mest forurensede byer ligger i India. Dette har mange og sammensatte årsaker, men kullindustrien er én faktor, sammen med utslipp fra transport- og anleggssektoren.

Ettersom stadig flere indere løftes ut av fattigdom, øker også befolkningstallet og klimagassutslippene. Større bevissthet rundt forurensningsproblemet har samtidig bidratt til å styrke satsingen på utslippskutt og renere luft. Det grønne skiftet er ikke lenger et spørsmål om valg, det er en nødvendighet.

Elektrifisering bidrar til å redusere forurensningen fra husholdninger som tradisjonelt har vært basert på vedfyring. I april 2018 kunngjorde Indias statsminister Narendra Modi at alle landsbyer i India er koblet til strømnettet. Siden 2000 har en halv milliard mennesker fått tilgang til elektrisitet. Det internasjonale energibyrået karakteriserer denne utviklingen som en historisk prestasjon uten sidestykke.

Men strømforbruket er fortsatt beskjedent. Hver enkelt inder bruker bare om lag 1.200 kWh i året. Til sammenligning ligger det gjennomsnittlige forbruket i Kina mellom 5.000 og 6.000 kWh, og i industrialiserte land er det årlige forbruket på mer enn 10.000 kWh.

Gjennom de siste årene har India løftet millioner av mennesker ut av ekstrem fattigdom, og den positive trenden er ventet å fortsette. Indias strømforbruk vil etter alt å dømme vokse raskt på grunn av befolkningsvekst, økende levestandard og ytterligere elektrifisering.

Smog i indisk by
Indias hovedstad New Delhi er blant verdens mest forurensede byer, ikke sjelden dekket av tykk smog. Bildet er fra en novemberdag i 2017. (Foto: Shutterstock)

Enormt potensial

– Potensialet for fornybar energi er enormt i India, og for Statkraft er dette en stor mulighet. Statkraft har en sterk posisjon som utvikler av fornybar energi i Europa, og vi har som mål å ta en sterk posisjon også i det indiske markedet, sier Vikas Garg, leder for forretnings- og prosjektutvikling i Statkraft India.

Statkraft er ikke det eneste selskapet som ser store muligheter i India, men selskapet har noen konkurransefortrinn gjennom lang erfaring med fornybare energikilder, en sterk finansiell stilling og kompetanse på krafthandel. Det gjør at kundene oppfatter Statkraft som et pålitelig og trygt selskap.

Statkrafts kompetanse på energistyring kan også være verdifull i India, der integreringen av variable kraftkilder i nettet blir stadig viktigere etter hvert som andelen av fornybar energi øker.

Dramatiske klimakonsekvenser

India har en sterk egeninteresse av å bidra til å finne gode løsninger på de globale klimaproblemene. Rapporter fra FNs klimapanel viser at konsekvensene av global oppvarming rammer land ulikt, og India er et av landene som hardest vil kunne oppleve tørke, hetebølger og stigende havnivå. Det kan føre til usikker matforsyning, høye matvarepriser, migrasjon og redusert inntekt.

Det er imidlertid åpenbart at løsningen på klimakrisen ikke kan være å bremse veksten i levestandarden for fattige mennesker. Det eneste svaret er å sørge for at den økonomiske veksten og velstandsutviklingen drives av rimelig fornybar energi som er tilgjengelig for alle.

CO2-utslipp per land

CO2-utslipp per innbygger i ulike land

Solpanel i nattemørke
Foto: Shutterstock

Statkraft i India

Statkraft kom inn på det indiske markedet i 2004 og var det første utenlandske selskapet som investerte i landets vannkraftsektor.

I 2018 kjøpte selskapet vannkraftprosjektet Tidong. Når dette er fullført, vil det årlig produsere 414 GWh, som tilsvarer forbruket til 345.000 indere.

Statkraft eier 49 prosent av elvekraftverket Malana Hydro Electric Power med årsproduksjon på 370 GWh, samt 43 prosent av elvekraftverket Allain Duhangan med produksjon på 700 GWh.

Statkraft har solenergiprosjekter på til sammen 150 MW under utvikling og bygging i India og ønsker å utvikle mer vind- og solkraft i landet.

Statkraft Markets ble etablert i India i 2012 og driver krafthandel både for Statkraft og tredjepartskunder.

Vikas Garg
"Potensialet for fornybar energi er enormt i India, og for Statkraft er dette en stor mulighet."
Vikas Garg
Ansvarlig for forretnings- og prosjektutvikling i Statkraft India

Andre landserieartikler

Del denne artikkelen