Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hydrogenproduksjon og grønt stål i Mo industripark

03 jun., 2020

Statkraft, CELSA og Mo industripark har inngått en intensjonsavtale om å etablere en verdikjede for grønt hydrogen til industriell bruk. Målet er å erstatte fossil energi med hydrogen basert på elektrolyse og produsere verdens mest klimavennlige armeringsstål.

Statkraft, CELSA og Mo industripark AS skal samarbeide om å etablere «Hydrogen Hub Mo», et anlegg for elektrolysebasert hydrogenproduksjon i Mo Industripark. Prosjektet handler om å produsere hydrogen til flere bedrifter og prosesser tilknyttet Mo Industripark og å utnytte biprodukter som varme og oksygen.

Statkraft og CELSA ønsker å utvikle en komplett verdikjede for grønt hydrogen til industrielt bruk. Sluttproduktet vil være et av verdens mest klimavennlige armeringsstål, «grønt stål» til bruk i bygge- og anleggssektoren. CELSA bruker i dag fossile energikilder i sitt anlegg i Mo i Rana, men CELSA har allerede produksjonsteknologi som muliggjør bruk av hydrogen. Første prosjekt i samarbeidet er å utrede en mindre produksjonsenhet for hydrogen som kan levere hydrogen til stålproduksjonen.

Logo banner

Samarbeidet omfatter også felles innsats for utviklingsprosjekter som kan skape etterspørsel etter hydrogen til andre industrielle prosesser og som drivstoff. Målsettingen er å utvide hydrogenproduksjonen etter hvert som nye anvendelser kommer til og markedet øker.

- Statkraft mener at bruk av hydrogen er nødvendig for å redusere utslippene fra tungtransport og industri. Reduserte teknologikostnader vil bidra til at dette lar seg gjøre.. Utfordringen i det grønne skiftet er å ta fornybar kraft i bruk for å erstatte fossil energikilder. Dette samarbeidet passer godt inn i vår strategi om å ta en rolle i å utvikle verdikjeder for grønt hydrogen og dermed erstatte fossile energikilder sier konserndirektør i Statkraft, Birgitte Ringstad Vartdal.

- CELSA har satset på en bærekraftig produksjon. Vi er svært opptatt av at samfunnets behov for kvalitetsstål i dag, skal produseres uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoner. I tråd med dette har vi laget vårt veikart for en bærekraftig utvikling. Et av våre mål er å redusere vårt CO2 utslipp med 50% frem til 2030 og i 2050 de-karbonisere vår stålproduksjon. Hydrogen er et av de viktigste tiltakene for å de-karbonisere stålindustrien. I denne forbindelsen vil CELSA være en pioner innen bruken av hydrogen i produksjonen av armeringsstål både i Norden og Europa sier Carles Rovira, CEO CELSA Nordic.

- Mo Industripark AS har ambisjoner om å være en grønn industripark i verdensklasse med fokus på energigjenvinning og sirkulær økonomi. Hydrogen vil kunne spille en sentral rolle og redusere utslipp i prosessindustrien og transportsektor. Det jobbes også med CO2 fangst hvor noe CO2 kan brukes til å produsere nye, grønne produkter. En slik prosess krever store mengder hydrogen sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen

Målsettingen er å få på plass en produksjonslinje innen utgangen av 2022. Økt bruk av hydrogen for å nå klimamålene forutsetter at det settes krav til lavt karbonavtrykk i offentlig etterspørsel av byggematerialer, det er en tilstrekkelig premiering for utslippsreduksjoner av CO2 og en støtte i startfasen inntil elektrolyse-teknologien og markedet er mer modent.

Kontaktpersoner:

  • Statkraft: VP Hydrogen Ulf Eriksen, tel: 975 60 305
  • CELSA: Susanne M. Nævermo-Sand, tel 476 39 884
  • Mo Industripark: Markedsdirektør Jan I. Gabor, tel: 907 46 046


Partnere:

Mo Industripark:
Mo Industripark AS er et eiendoms- og infrastrukturselskap og har som hovedoppgave å forvalte og utvikle areal og eiendommer, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre industriparken som etableringssted. Mo industripark har til sammen 108 bedrifter med til sammen 2600 arbeidsplasser.

CELSA:
CELSA Armeringsstål AS er Nordens ledende produsent av armeringsstål. Anlegget i Mo Industripark i Mo i Rana omfatter både et stålverk og et valseverk (340 ansatte). Råmaterialet som brukes er skrapmetall. Hvert år gjenvinner anlegget i Mo i Rana hele 700 000 tonn skrapstål. Det tilsvarer omsmelting av to Eiffeltårn hver uke. Dette gjør selskapet til et av Norges største gjenvinningsbedrifter. Hovedprodukt er armeringsstål til betong til bygg- og anleggsprosjekter i Norden.

 

Mer om hydrogen

  • Statkraft utreder hydrogentog i Sverige

    Statkraft og det svenske gods- og transportselskapet Inlandsbanan har inngått en intensjonsavtale om i fellesskap gjennomføre et pilotprosjekt for å undersøke hydrogendrevet godstrafikk i Sverige i løpet av 2020 - 2021. Satsingen kan muliggjøre en karbonfri godstransport med tog gjennom halve Sverige.

    Les mer