Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft ser på muligheter for økt kraftproduksjon i Øst-Finnmark

24 nov., 2023

Økt etterspørsel etter fornybar kraft aktualiserer en mulig fornying og utvidelse av Kjøllefjord vindkraftverk i Lebesby kommune. Samtidig vil Statkraft også ta fram igjen planen om Nordkyn vindkraftverk og to andre vindkraftprosjekter i Lebesby og Gamvik kommuner. Med i planen for økt kraftproduksjon i Finnmark er også en mulig effekt-oppgradering av Alta vannkraftverk.

Finnmark trenger mer kraft, effekt og strømnett. Regjeringen har derfor lansert et «kraft- og industriløft for Finnmark». I forlengelsen av dette har NVE fått i oppdrag å samordne en behandling av mulige prosjekter som kan bidra til et slikt løft med ny kraftproduksjon og utbygging av nett. I den anledning satte NVE en frist for å melde inn slike prosjekter til 17. november. Nåværende og framtidige nettbegrensinger innebærer derimot at kun noen få av prosjektene som meldes inn til NVE nå vil kunne bygges.   

Statkraft er en langsiktig aktør med en industriell tilstedeværelse i Finnmark, og ønsker å bidra inn i dette løftet. Statkraft anerkjenner NVE sitt initiativ og ønske om en helhetlig prosess for å finne de samlet sett beste prosjektene og har sendt inn en liste med mulige prosjekter etter de kriteriene som NVE har etterspurt. Prosjektene har etter positiv dialog blitt presentert for de respektive kommunene. Reindriften og grunneier er også orientert, men det er viktig at det nå skapes rom og tid for en god involvering og et tett samarbeid for i felleskap å finne mulige løsninger.

 

Tidlig involvering og lokal aksept

Tidlig og åpen tilnærming med involvering av reindriften og andre interessenter er avgjørende for å finne de samfunnsmessig beste og mest skånsomme prosjektene. For å oppnå lokal aksept bør derfor prosjektene utvikles og modnes i tett samråd med kommunene, reindriften og andre interessenter. Dette bør gjøres før og i parallell med konsekvensutredninger og planprosesser før en endelig rangering av prosjektene legges til grunn. Vi ønsker å understreke at mange aktører og mange prosjekter – til dels med geografisk overlapp – representerer en betydelig konsultasjonsbelastning for reinbeitedistriktene og andre interessenter som berøres. Konsultasjonskapasiteten bør derfor prioriteres kun på realistiske prosjektplaner med langsiktige aktører. 

Statkraft ønsker en tidlig dialog med kommunene, reindriften, grunneiere og andre interessenter om prosjektene vi nå har meldt inn. Vi ønsker en løpende og tett involvering om hvordan prosjektene best kan tilpasses andre interesser, herunder plassering av vindturbinene, veier og annen infrastruktur. Alle prosjektene vil innebære igangsetting av en ny plan- og utviklingsprosess, og det vil være viktig for Statkraft å tidlig få konkrete bidrag fra lokale interessenter i utvikling av prosjektene.

Selv med den planlagte nettutbyggingen østover i Finnmark, vil det bare være kapasitet til noen få nye kraftverk i dette området. Prosjektene som de forskjellige aktørene nå melder inn til NVE må derfor være et utgangspunkt for en helhetsvurdering av hvilke prosjekter som er best egnet, og ikke en liste der alle kraftverkene må forventes å bli bygget. Gjennom NVE sin samordnede behandling kan myndighetene velge ut de prosjektene som finner de beste løsningene sammen med reinbeitedistriktene, i størst mulig grad ivaretar natur og andre interesser, og som bidrar med en betydelig mengde ny fornybar kraft.

 

Statkraft i Finnmark

Statkraft har vært en del av næringslivet i Lebesby og Kjøllefjord i 50 år, og er godt kjent blant innbyggerne i kommunen. Vi har Adamselv vannkraftverk, som har vært i drift siden 1973 samt det mindre Offervann vannkraftverk fra 2015. Kjøllefjord vindkraftverk stod ferdig i 2006, og har siden da produsert mer enn 2 milliarder kilowattimer fornybar kraft. Gjennom den perioden har kraftforbruket i kommunen mer en doblet seg. I Alta kommune har vi Alta vannkraftverk fra 1987 med en årlig produksjon på 675 GWh. For å støtte videre næringsutvikling og muliggjøre ny industriutbygging lokalt og i fylket, er det behov for mer fornybar kraft. Vindressursene er blant de beste for utbygging av mer vindkraft. 

 

Mulige prosjekter

Statkraft har valgt å ikke inkludere mulige vindkraftprosjekter i Vest-Finnmark i forbindelse med NVE sin frist 17. november. Statkraft vurderer at det bør være rom for et differensiert tidsløp for prosjekter i disse områdene spesielt grunnet tilgjengelig og planlagt nettkapasitet. 

Statkraft ser derfor nå på fire vindkraftprosjekter i Gamvik og Lebesby kommuner som det er aktuelt å utrede videre i samarbeid med kommunen og andre berørte interesser. Vi vurderer også om det er mulig å få mer effekt ut av Alta vannkraftverk, da det også er stort behov for mer fleksibel kraft i Nord-Norge. 

 

  • Statkraft ønsker nå å starte arbeidet med å se på en fornying og eventuell utvidelse av det gamle vindkraftverket i Kjøllefjord. Det regnes med drift av eksisterende vindkraftverk mot 2031, men har allerede nå innledet dialogen med kommunen, reindriften og andre interessenter om fornyelse og bygging av et nytt kraftverk slik at de tidlig blir en del av prosessen. Ved å utnytte eksisterende infrastruktur og ny teknologi kan produksjonen økes og nye naturinngrep betydelig reduseres. 

  • Vi vil også se på muligheten for å bygge et vindkraftverk på Nordkyn. Dette er et prosjekt vi lanserte allerede i 2006, og hvor NVE i 2013 godkjente et konsekvensutredningsprogram. Nordkyn-prosjektet vil trolig inkludere arealer i både Lebesby og Gamvik kommuner. Det er derfor et godt utgangspunkt at begge kommunene har et positivt syn på å vurdere ny vindkraftutvikling. For å nå starte opp igjen dette prosjektet, vil vi starte en ny prosess, uavhengig av konsekvensutredningsprogrammet NVE lanserte i 2013.

  • Slettfjellet/Goalserášša Vindkraftverk ligger i Gamvik kommune sør-øst for Hopseidet. Statkraft har i en tidlig analyse identifisert flere mulige alternativer for hvordan et vindkraftverk kan bli i dette området. 

  • Adamselv-prosjektet kan representere interessante driftsmuligheter med sin geografiske tilknytning til vårt eksisterende Adamselv vannkraftverk, med gjenbruk av infrastruktur og kort vei til strømnett.

  • I Alta-kraftverk er det betydelige mengder flomvann som tappes forbi Altadammen gjennom flomtunellene. En del av dette flomvannet vil ved eventuell installasjon av et nytt aggregat kunne ledes gjennom kraftverket. Det ble ved utbyggingen satt av plass til et slikt tredje aggregat (A3), men på grunn av begrenset nettkapasitet i Finnmark var det kun mulig å installere aggregat A1 og A2.

   

Statkraft i Finnmark

Statkraft er 100 prosent eid av den norske stat og har bygget og driftet kraftverk i Norge i mer enn 125 år. Vi er en langsiktig og forutsigbar eier med fokus på lokal verdiskaping. Statkraft er den største aktøren på vindkraft i Norge med mer enn 20 års erfaring.

 

Kjøllefjord Fornyelse
Vindkraft

Nordkyn Vindkraft Slettfjellet Vindkarft

Adamselv
Vindkraft

Alta Vannkraft
Geografisk plassering Gartefjell Bjørnviktuva Slettfjellet Adamselv
vannkraftverk
Alta
vannkraftverk
Berørte kommuner Lebesby Gamvik og Lebesby Gamvik Lebesby Alta
Planlagt installert effekt 150 MW 750 MW 525 MW 620 MW < 120 MW
Aktuelt tilknytningspunkt Kjøllefjord trafostasjon Mehamn
trafostasjon
Reinoksvannan
koblingsstasjon (ny)
Adamselv/Lebesby trafostasjon Sautso
trafostasjon

 

NVE om Kraftløft i Finnmark