Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

+2° grader er for mye: Utslippsfritt hydrogen kan ta oss nærmere 1,5°

28 okt., 2021

Årets utgave av Statkrafts Lavutslippsscenario – som gir et bilde av energiverden mot 2050 – oppfordrer til enda sterkere innsats globalt for å ta oss nærmere 1,5-gradersmålet. Fornybar energi er fortsatt avgjørende i en slik strategi, men rapporten sier også at målet ikke kan nås uten utslippsfritt hydrogen.

Innlegg av Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft

Aktører over hele verden må mobiliseres til samarbeid med ett mål for øyet – å redusere oppvarmingen av planeten vår. Dette er århundrets viktigste oppgave, og resultatet vil definere vår generasjon. Med gradvis gjenåpning av samfunnet, stiger utslippene tilbake til nivåene fra før pandemien. Dette forsterker argumentene for at en storstilt omlegging av energisystemet er helt nødvendig for å nærmere oss en 1,5-gradersbane.

I dag er jorda på vei mot en oppvarming på 2,7 grader i 2050. Statkrafts Lavutslippsscenario er likevel forsiktig optimistisk, da vi antar at et sterkt samspill mellom strammere politikk, fallende teknologikostnader og mer effektive markedsløsninger vil kunne kutte utslipp betydelig, og dermed muliggjøre en justering ned mot en 2-gradersbane. Likevel er det viktig å huske at selv dagens temperaturøkning fører med seg alvorlige konsekvenser for planeten vår og artene som lever her. Drastiske tiltak er derfor påkrevd for å stagge utviklingen og sette kursen mot 1,5 grader.

Statkrafts konsernsjef, Christian Rynning-Tønnesen

1,5 graders-målet krever en storstilt omlegging av det globale kraftsystemet

Å begrense global oppvarming ned mot 1,5 grad er det målet som er staket ut i Parisavtalen, og som best håndterer de alvorlige advarslene presentert i FNs klimapanels spesialrapport fra 2021. Det er samtidig det målet som gir mest mulig levelige forhold, og lavest mulige kostnader.

Å endre kurs mot en 1,5-gradersbane vil kreve rask, drastisk og global omlegging av kraftsystemene våre, for å oppnå en årlig utslippsreduksjon på seks prosent. Dette scenarioet kan bare realiseres gjennom massive investeringer i grønn teknologi, en vesentlig økning i bruken av fornybare energikilder, og elektrifisering i en rekke sektorer.

Hydrogen som det fjerde hjulet i en sol-, vind- og vanndrevet verden

Utslippsfritt hydrogen vil spille en nøkkelrolle om vi skal endre kurs fra et 2-graders til et 1,5-gradersscenario. Dette er også hovedfokus i den sjette utgaven av Statkrafts Lavutslippsscenario. Scenarioets framskriving mot 2 grader antar at kraftetterspørselen vil mer enn doble seg frem mot 2050, samtidig som kraftproduksjonen fra fornybare kilder er ventet å seksdoble seg. Rapporten anslår at denne etterspørselen vil kreve 17 ganger så mye sol- og vindkraftproduksjon, og dobbelt så mye vannkraft, i løpet av de neste tretti årene.

Veien fra 2 til 1,5 grader vil imidlertid kreve en enda større økning av sol- og vindkapasitet innen 2030. I tillegg må ny teknologi oppskaleres hurtig, inkludert utslippsfritt hydrogen. Hydrogen produsert uten CO2-utslipp vil kunne støtte en raskere dekarbonisering av utslippstunge sektorer, inkludert i industrien og transportsektoren. Ifølge vårt Lavutslippsscenario vil produksjonen av utslippsfritt hydrogen øke til å dekke fem prosent av den totale kraftetterspørsel, og ytterligere økning vil være nødvendig om vi skal nærme oss en 1,5-gradersbane.

Fallet i kostnader for utslippsfritt hydrogen vil fortsette frem mot 2050

Prisen på elektrolysører har tidligere vært en sentral kostnadsdriver for grønn hydrogenproduksjon. De siste fem årene har imidlertid disse prisene falt med 60 prosent, og kostnadene forventes å falle videre på grunn av økt standardisering, automatisering og teknologiforbedringer. Dette antas å føre til en kostnadsreduksjon på ytterligere 60 prosent innen 2050. Dette betyr at grønt hydrogen blir mer konkurransedyktig.

Lavutslippsscenarioet anslår at utslippsfritt hydrogen gradvis vil spille en større og viktigere rolle i kraftsystemet, i takt med at produksjonen blir rimeligere. Utslippsfritt hydrogen vil primært bli brukt til å erstatte hydrogen framstilt fra fossile kilder, til bruk direkte i ammoniakkproduksjon, metanolproduksjon og raffinering. Nye bruksområder er også ventet å vokse frem, eksempelvis i stålindustrien og i shipping. I sektorer der direkte elektrifisering er utfordrende, slik som i tungindustri og langtransport på land og i vann, vil grønt hydrogen være et godt og kostnadseffektivt alternativ. Muligheten til å lagre hydrogen tilbyr også en løsning på utfordringen med å balansere uregelmessig produksjon av sol- og vindkraft, og vil bidra til en stabil kraftforsyning og reduserte sesongvariasjoner i kraftprisene.

Utsiktene til lønnsom produksjon av utslippsfritt hydrogen, gjør at Statkraft allerede er en ledende utvikler av hydrogenproduksjon basert på norsk vann- og vindkraft. Over hele landet jobber vi med hydrogen som drivstoff til skip, tog og trailere, men også til karbonfri produksjon av ammoniakk, metanol og stål.

1,5 grader er mulig om vi handler nå

Veien til klimanøytralitet handler ikke bare om å nå målet i 2050. Den handler også om hva vi gjør før og etter, og ikke minst i hvilket tempo. Jo raskere og kraftigere innsatsen er, jo større er sjansene for suksess.

Om verden skal lykkes med å nærme seg  1,5-gradersmålet, må vi prioritere utvikling og kommersialisering av allerede kjente nye teknologier, særlig utslippsfritt hydrogen. Slik kan ny teknologi komplementere en framtid primært drevet av fornybar energi.