Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vilkårsrevisjon av Selbusjøen

07 mar., 2014

Fredag 7. mars ble det i statsråd fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Selbusjøen i Sør-Trøndelag og andre sjøer i området.

Det er gitt pålegg om minstevannstand i Selbusjøen om sommeren og slipp av minstevannføring i Hyttfossen nedstrøms Selbusjøen, også det om sommeren.

I Dragstsjøen er det pålagt restriksjoner om magasinering store deler av året av hensyn til landskapet. Det er også fastsatt et midlertidig pålegg om slipp av minstevannføring i Dragstelva av hensyn til den sårbare arten elvemusling. Statkraft er tilfreds med at vilkårsrevisjonen for Selbusjøen og andre sjøer i området nå er sluttført.

Vi oppfatter resultatet som et godt kompromiss, der det er rimelig god balanse mellom hensynet til miljø og landskap, og hensynet til framtidig kraftproduksjon i området, som bare i liten grad blir redusert som følge av de nye vilkårene. Statkraft vil gå grundig gjennom de nye vilkårene, og ser i dag bare noen små utfordringer knyttet til pålegg om minstevannstand i Selbusjøen om sommeren og en økt flomfare som en følge av det.