Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Forsker for fremtiden

30 apr., 2014

Hvor i Norge kommer storflommen? Hva skjer hvis isbreene i Himalaya smelter? Lønner det seg å bygge vannkraftverk i Tyrkia? Slike spørsmål søker FoU-programleder Uta Gjertsen å finne svar på.

- Klimaendringer har konsekvenser for alle forretningsområder i Statkraft, ikke bare vannkraft, men også vindkraft og energi fra biomasse, sier Uta Gjertsen, leder av forskningsprogrammet Concequences of Climate Change som ble startet i fjor.

Det er i energisektorens egen interesse å planlegge hvordan man kan møte klimautfordringene. Å vite at det blir «villere og våtere» er ikke nok, det trengs eksakt kunnskap om hva slags endringer vi kan vente oss, fra landsdel til landsdel i Norge og i andre land der Statkraft har interesser, eller vurderer å etablere seg.

Overføre kunnskap

- Dette forskningsprogrammet skal samle og koordinere hele konsernets klimaforskning, ikke bare gjennom å fremskaffe ny kunnskap, men også ved å samle og ta vare på all den forskningen som har foregått hittil. Ikke minst innen nordisk vannkraft har man gjort mye, og tanken er at vi trenger denne kompetansen også i nye land vi etablerer oss i, sier Gjertsen.

Forskningsprogrammets resultater vil utgjøre et grunnlag for investeringsbeslutninger, energistyring, samt drift og vedlikehold. 

Endringer kommer 

Det er liten tvil om at vannkraft i Norden og de baltiske landene vil bli kraftig påvirket av klimaendringene, konkluderer en fersk undersøkelse Statkraft har deltatt i, og som Nordisk Råd har finansiert. 

- Norge har lenge hatt et stabilt klima som har gjort det mulig å benytte lange tidsserier av data i planleggingen, men nå ser vi at fortiden ikke lenger kan gi noen god pekepinn om hva som vil skje i fremtiden, sier Gjertsen.

Svartisen

Krevende fremtid 

Statkrafts mål er å vokse internasjonalt, men i deler av verden som ikke har de samme presise målinger og meteorologiske og hydrologiske data som vi har, er det enda vanskeligere å spå om fremtiden. 

- Nye globale klimafremskrivninger viser for eksempel at det blir tørrere i middelhavslandene, og dette må vi ta med i vurderingen av hvor lønnsomt det er å bygge ut vannkraft i områder som kanskje vil trenge vannet til andre ting. Enda vanskeligere er det å forutse konsekvenser for vindkraft, sier Uta Gjertsen. 

Påvirker lønnsomhet 

Klima skaper ikke minst ekstra hodebry for de som beregner lønnsomheten i nye prosjekter. 

- I et endret klima kan det for eksempel lønne seg å satse på vannmagasiner fremfor å utnytte vann som renner i elver. Klimaendringene vil også få betydning for vedlikehold og renovering av eksisterende anlegg. Mange ble bygget i en tid da global oppvarming ikke var noe tema, og det er viktig å finne ut hva det er nødvendig å gjøre for å sikre disse. 

Internasjonalt deltar Statkraft og SN Power blant annet i et forskningsprosjekt i India, ledet av Bjerknessenteret i Bergen. Utfordringene i området er enorme, med mye flom, et monsunmønster som er i endring og ikke minst isbreene i Himalaya som trues av nedsmelting.