Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Sterkt driftsresultat i 3. kvartal

04 nov., 2021

Statkraft oppnådde et sterkt driftsresultat i tredje kvartal. Det solide resultatet styrker Statkrafts finansielle kapasitet og evne til å levere på vekststrategien.

Underliggende driftsresultat var 4,6 milliarder kroner i kvartalet, en forbedring på 3,5 milliarder kroner sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Forbedringen var drevet av betydelig høyere nordiske kraftpriser og en veldig høy norsk vannkraftproduksjon. Driftsresultatet var negativt påvirket av tap i markedsoperasjoner som følge av rekordhøy volatilitet for kraft og andre energirelaterte råvarer.

- De høye nordiske kraftprisene og en veldig høy norsk vannkraftproduksjon ga et sterkt driftsresultat i tredje kvartal. Det sterke resultatet påvirker investeringskapasiteten positivt og gir oss en solid finansiell plattform til å fortsette vår vekststrategi og å reinvestere i fornybar energi, og dermed bidra til det grønne skiftet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen i kvartalet var 68,5 EUR/MWh, mens den var 9 EUR/MWh i samme kvartal i 2020. Samlet kraftproduksjon var 15,3 TWh, 0,7 TWh høyere enn i tredje kvartal i fjor.

Markedsuroen i energimarkedene førte til et negativt resultat fra markedsoperasjoner på 4 milliarder kroner på grunn av tap og negative effekter fra terminsalg.

Endringer i markedsutsiktene førte til reversering av nedskrivninger for nordiske vindkraftverk og tyske gasskraftverk. Totalt utgjorde reverseringene 3,1 milliarder kroner.

Resultat etter skatt endte på 5 milliarder kroner, en forbedring på 3,7 milliarder kroner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Statkraft hadde en solid kontantstrøm fra drift på 9,9 milliarder kroner. Netto rentebærende gjeld var 12,3 milliarder kroner. Dette gir rom for betydelige nye investeringer innen fornybar energi.

Statkraft har en forretningsmodell der landbaserte vind- og solkraftverk utvikles og bygges med den hensikt å selge anleggene enten før, ved eller kort tid etter ferdigstillelse. Inntektene fra slike salg styrker Statkrafts finansielle kapasitet og evne til å levere på vekststrategien.

I løpet av kvartalet inngikk Statkraft en avtale om å selge en portefølje med fire samlokaliserte solparker i Cádiz, Spania. Statkraft beholder ansvaret for byggingen av solparkene som forventes ferdigstilt innen fjerde kvartal 2022. Samlet makskapasitet for parkene er 234 MW. Statkraft signerte også en avtale om å selge vindparken Andershaw i Skottland. Statkraft vil fortsatt ha drifts- og vedlikeholdsansvaret frem til 2037.

I oktober fastslo Norges Høyesterett at konsesjonene og ekspropriasjonstillatelsene for to av vindparkene på Fosen krenker de samiske reindriftsutøvernes rett til kulturutøvelse og derfor er ugyldige. Fosen Vind og Roan Vind har innledet dialog med Olje- og energidepartementet og med de samiske gruppene etter avgjørelsen. Departementet har bekreftet at det ikke gjøres noen umiddelbare konsesjonsrettslige inngrep. Det vil bli fremmet søknad om fornyet konsesjon og ekspropriasjonstillatelse, inkludert oppdaterte konsekvensutredninger knyttet til reindriften og nye tiltak for å sikre at samenes rettigheter respekteres. De endelige konsekvensene av Høyesteretts avgjørelse er foreløpig høyst usikre.

Tidlig i fjerde kvartal kjøpte Statkraft 43 vindparker i drift i Tyskland og Frankrike med en samlet installert effekt på 346 MW. Oppkjøpet styrker ytterligere Statkrafts rolle som en sentral fornybaraktør i Europa.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Head advisor Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4600 ansatte i 18 land.

 

Vedlegg