Statkraft AS: Tilbakekjøp av obligasjonslån

19 sep., 2019

Statkraft AS har den 19. september kjøpt tilbake pålydende NOK 360 millioner i ISIN NO 0010729452 (STAKR37).  Obligasjonslånet har forfall 21.01.2020. Transaksjonen er gjennomført på markedmessige betingelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12