Statkraft AS: Tilbakekjøp av obligasjonslån

23 sep., 2019

Statkraft AS har den 23. september 2019 kjøpt tilbake pålydende NOK 195 millioner i ISIN NO 0010729452 (STAKR37). Obligasjonslånet har forfall 21.01.2020. Statkraft har etter denne transaksjonen en egenbeholdning på NOK 555 millioner. Transaksjonene er gjennomført på markedmessige betingelser.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12