Statkraft SF: Vedtatt årsregnskap 2016

17 feb., 2017

Styret i Statkraft SF har vedtatt endelig årsregnskap for 2016 for Statkraft SF konsern, se vedlagte resultatoversikt.

Statkraft SFs formål er å eie samtlige aksjer i og gi lån til Statkraft AS. Konsernregnskapet til Statkraft SF vil, med unntak av enkelte få poster, være identisk med konsernregnskapet for underkonsernet Statkraft AS.  Det vises til rapport for fjerde kvartal og året 2016 for Statkraft AS. Statkraft SFs årsrapport og styrets beretning for 2016 offentliggjøres 2. mars 2017.

Kontaktpersoner:

Thomas Geiran, Head of Investor Relations, tlf.: +47 905 79 979

Yngve Frøshaug, Investor Relations, tlf.: +47 900 23 021 

www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.