Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ny utbytteforventning for Statkraft

11 mai, 2017

Regjeringen har lagt frem forslag til ny utbytteforventning for Statkraft i revidert nasjonalbudsjett.

Den nye utbytteforventningen er basert på at Statkraft skal betale et utbytte på 85 prosent av realisert overskudd fra norsk vannkraftvirksomhet og 25 prosent av realisert overskudd fra øvrig virksomhet. Med norsk vannkraftvirksomhet menes de samme aktivitetene som inngår i Statkrafts norske vannregnskap.

Den nye utbytteforventningen er blant annet begrunnet med at Statkraft står overfor store reinvesteringer i norsk vannkraft i årene som kommer og at selskapet skal gis mulighet for vekst i øvrig virksomhet.

- Dette er positivt for den strategiske utviklingen av Statkraft som et ledende selskap innenfor fornybar energi. Den vil gi økt investeringskapasitet og forutsigbarhet for Statkraftkonsernet i årene som kommer, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Det er foreslått at den nye utbytteforventningen innføres fullt ut med virkning for regnskapsåret 2017. Utbyttet til staten vil være 2400 millioner kroner for regnskapsåret 2016. Forslaget forutsetter Stortingets samtykke.

Kontaktinformasjon:
Senior Vice President Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tel.: +47 911 59 952,e-post: bente.engesland@statkraft.com

or www.statkraft.no

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3800 ansatte i mer enn 20 land.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12