Statkraft AS: Tilbakekjøp av obligasjonslån

10 des., 2013

Statkraft AS har den 10. desember kjøpt tilbake pålydende NOK 202,5 millioner i ISIN NO 0010246234 (STATK01). Transaksjonene er gjennomført på markedmessige betingelser. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.