Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for tredje kvartal 2013

07 nov., 2013

Solid driftsresultat

(Oslo, 7. november 2013) Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2013 et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1867 millioner kroner, som er 614 millioner kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i 2012. Urealiserte valutaeffekter ga et resultat etter skatt på -1681 millioner kroner mot 638 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

- Høyere kraftpriser bidro til et godt resultat fra driften og underliggende EBITDA var 49 prosent høyere enn i tredje kvartal i fjor. Svakere norsk krone ga negativt resultat, men dette oppveies fullt ut av valutaeffekter som styrker egenkapitalen, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

En ytterligere svekkelse av norske kroner og andre valutabevegelser ga store negative resultateffekter også i tredje kvartal, mens det i samme periode i 2012 var positive valutaeffekter. Resultatet etter skatt ble dermed minus 1681 millioner kroner, en nedgang på 2319 millioner kroner. Valutaeffektene var i hovedsak urealiserte, og motvirkes fullt ut av omregningseffekter som styrker egenkapitalen. Hittil i år har egenkapitalen styrket seg med 4933 millioner kroner.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen var 72 prosent høyere enn i samme kvartal i 2012. Oppgangen var i første rekke drevet av mindre nedbør og lavere magasinfylling. Konsernets kraftproduksjon var 11,2 TWh i kvartalet, en nedgang på to prosent sammenlignet med tredje kvartal 2012.

Prosjektaktiviteten er i henhold til konsernets strategi med en rekke store utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter innen fornybar energi i Norge og internasjonalt. Et nytt fjernvarmeverk på Ås i Norge ble satt i drift, og rehabiliteringen av et vannkraftverk på Filippinene ble ferdigstilt. Totale investeringer i kvartalet utgjorde 2,2 milliarder kroner.

- Statkrafts posisjon innen vindkraft er styrket av ny produksjonskapasitet og nye lisenser. To nye vindparker ble satt i full drift i kvartalet, mens ytterligere fem vindparker er under utbygging i Sverige og Storbritannia. Konsernet fikk flere konsesjoner for vindparker i Midt-Norge, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft signerte en avtale om å selge kraftverkene Svelgen 1 og 2 til Svelgen Kraft og samtidig kjøpe Sogn og Fjordane Energiverks 35 prosent andel i Leirdøla kraftverk. Transaksjonen vil bidra til å optimalisere selskapenes kraftproduksjon.

I fremvoksende markeder forventes veksten i kraftetterspørselen å fortsette. Den nylig inngåtte intensjonsavtalen mellom Statkraft og Norfund har som mål å restrukturere selskapenes internasjonale samarbeid innen fornybar energi. Statkraftkonsernets samlede kompetanse innen kraftutbygging, drift og marked kan dermed utnyttes enda bedre.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge.
Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12