Statkraft AS: Resultat for tredje kvartal 2013

07 nov., 2013

Solid driftsresultat

(Oslo, 7. november 2013) Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2013 et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1867 millioner kroner, som er 614 millioner kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i 2012. Urealiserte valutaeffekter ga et resultat etter skatt på -1681 millioner kroner mot 638 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

- Høyere kraftpriser bidro til et godt resultat fra driften og underliggende EBITDA var 49 prosent høyere enn i tredje kvartal i fjor. Svakere norsk krone ga negativt resultat, men dette oppveies fullt ut av valutaeffekter som styrker egenkapitalen, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

En ytterligere svekkelse av norske kroner og andre valutabevegelser ga store negative resultateffekter også i tredje kvartal, mens det i samme periode i 2012 var positive valutaeffekter. Resultatet etter skatt ble dermed minus 1681 millioner kroner, en nedgang på 2319 millioner kroner. Valutaeffektene var i hovedsak urealiserte, og motvirkes fullt ut av omregningseffekter som styrker egenkapitalen. Hittil i år har egenkapitalen styrket seg med 4933 millioner kroner.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen var 72 prosent høyere enn i samme kvartal i 2012. Oppgangen var i første rekke drevet av mindre nedbør og lavere magasinfylling. Konsernets kraftproduksjon var 11,2 TWh i kvartalet, en nedgang på to prosent sammenlignet med tredje kvartal 2012.

Prosjektaktiviteten er i henhold til konsernets strategi med en rekke store utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter innen fornybar energi i Norge og internasjonalt. Et nytt fjernvarmeverk på Ås i Norge ble satt i drift, og rehabiliteringen av et vannkraftverk på Filippinene ble ferdigstilt. Totale investeringer i kvartalet utgjorde 2,2 milliarder kroner.

- Statkrafts posisjon innen vindkraft er styrket av ny produksjonskapasitet og nye lisenser. To nye vindparker ble satt i full drift i kvartalet, mens ytterligere fem vindparker er under utbygging i Sverige og Storbritannia. Konsernet fikk flere konsesjoner for vindparker i Midt-Norge, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft signerte en avtale om å selge kraftverkene Svelgen 1 og 2 til Svelgen Kraft og samtidig kjøpe Sogn og Fjordane Energiverks 35 prosent andel i Leirdøla kraftverk. Transaksjonen vil bidra til å optimalisere selskapenes kraftproduksjon.

I fremvoksende markeder forventes veksten i kraftetterspørselen å fortsette. Den nylig inngåtte intensjonsavtalen mellom Statkraft og Norfund har som mål å restrukturere selskapenes internasjonale samarbeid innen fornybar energi. Statkraftkonsernets samlede kompetanse innen kraftutbygging, drift og marked kan dermed utnyttes enda bedre.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge.
Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12