KORREKSJON: Statkraft AS - resultat for første kvartal 2012

16 mai, 2012
Dette er en korreksjon av meldingen fra 08:00 16.05.2012 CEST. Årsaken til korreksjonen er: Trykkfeil i kvartalsregnskapstabellen på side 14 og note 5 på side 19 i kvartalsrapporten.

Tilfredsstillende resultat tross lavere kraftpriser

(Oslo, 16. mai 2012) Statkraft oppnådde i første kvartal 2012 et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 4135 millioner kroner, sammenlignet med 4249 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2011. Resultatet før skatt var også på linje med første kvartal i fjor og endte på 4853 millioner kroner.

- Kvartalsresultat er tilfredsstillende og på linje med fjoråret. Lavere kraftpriser er oppveid av høy produksjon, høyere kontraktsdekning og inntjening fra markedsaktiviteter. Ved inngangen til andre kvartal er det mye vann i nordiske kraftmagasiner, og på kort sikt forventes prisene å være relativt lave, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Markedsforholdene i første kvartal var preget av høy magasinfylling, mye nedbør, høy vindkraftproduksjon og høyere temperaturer enn normalt som ga et overskudd av kraft i markedet. De nordiske kraftprisene lå i gjennomsnitt 42 prosent under samme kvartal i 2011 og systemprisen endte i perioden på 38,5 EUR/MWh, mot 66,2 EUR/MWh i 2011. Den gjennomsnittlige spotprisen i det tyske markedet hadde en nedgang på 12 prosent og endte på 45,5 EUR/MWh i kvartalet mot 51,8 EUR/MWh i 2011.

Konsernets kraftproduksjon i første kvartal var 17,4 TWh, en økning på 18 prosent i forhold til første kvartal i fjor. Økningen var størst innenfor vannkraftproduksjonen som lå 26 prosent høyere enn i 2011. Vindkraftproduksjonen var over det normale, mens gasskraftproduksjonen var lavere på grunn av svake marginer. Ved utgangen av kvartalet var den samlede magasinfyllingen i Norden på 127 prosent av normalt nivå.

- Statkraft har i første kvartal fattet viktige investeringsbeslutninger i Norge og Brasil. I Norge er det fattet beslutninger for utbygging av vannkraftverket Kjensvatn i Nordland, samt for Agder Energi og Skagerak Energis utbygging av vannkraftverket Brokke Nord/Sør i Setesdal. I Brasil har SN Power kjøpt 40,65 prosent av aksjene i selskapet Desenvix for 2,4 milliarder kroner, sier Rynning-Tønnesen.

Konsernets resultatutvikling er også påvirket av tilknyttede selskaper hvor resultatbidraget ble styrket i forhold til første kvartal i 2011. For øvrig ble negative urealiserte verdiendringer på energikontrakter motvirket av urealiserte valutagevinster.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 24 06 75 01 / 911 59 952

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12