Statkraft AS - Tilbakekjøp av obligasjonslån

23 jun., 2010

Statkraft AS har den 23. juni kjøpt tilbake pålydende SEK 100 millioner i ISIN XS0409342358 (forfall 20.10.2010). Transaksjonen er gjennomført på markedmessige betingelser.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12