Søk

Ønsker du å begrense resultatene, prøv å kombinere søket ditt med et annet nøkkelord.

Du søkte etter "". Dette resulterte i 134 treff.
 • 21 - Laks, ørret og vanntemperatur i Suldalslågen_tcm10-4200.pdf

  SULDALSLÅGEN – MILJØRAPPORT NR. 21 TITTEL: Laks, ørret og vanntemperatur i Suldalslågen FORFATTERE: Jensen, C.S. & Tvede, A.M. UTFØRENDE INSTITUSJON: Statkraft Grøner AS SAMMENDRAG: ... påvirker enkelte sentrale aspekter ved lakse- og aurebestanden i Suldalslågen. En fast vekstperiode for laks og aureunger i Suldalslågen fra 1. mai til 31. oktober gir en positiv og god korrelasjon mellom

 • Suldalslågen

  Suldalslågen – Norges best overvåkede vassdrag Suldalsvatnet mot Suldalsosen Statkraft har testet og overvåket ulike vannføringer i Suldalslågen siden 1990. I løpet av disse årene har Norges mest omfattende ... omfattende vassdragsovervåkning med fokus på laks blitt gjennomført. Manøvreringsreglementet for Suldalslågen skal ivareta laksens behov og samtidig legger til rette for utnyttelse av kraftpotensialet. Det

 • 31 - Vanntemperaturer i Suldalslågen. Simulering av uregulert tilstand i 1931-2002 og ulike skisseforslag til nytt vannføringsregime_tcm10-4190.pdf

  SULDALSLÅGEN – MILJØRAPPORT NR. 31 TITTEL: Vanntemperaturer i Suldalslågen. Simulering av uregulert tilstand i 1931-2002 og ulike skisseforslag til nytt vannføringsregime. FORFATTERE: Ånund ... dersom Suldalslågen var uregulert. Temperaturene er beregnet både øverst og nederst i elva. Det er også studert virkningen på vanntemperaturen ved ulike strategier for vannslipp til Suldalslågen fra dammen

 • Ungfiskundersøkingar Suldalslågen 2009-10_tcm10-10103.pdf

  Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2009 og januar/mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1312 Rådgivende Biologer AS 2010 Rapport ... Rapport 1312 1 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2009 og januar/mars 2010 FORFATTARAR: Harald Sægrov og Kurt Urdal OPPDRAGSGJEVAR:

 • Fiskeutsetting i suldalslågen_tcm10-4162.pdf

  UNIVERSITETETS NATURHISTORISKE MUSEER OG BOTANISKE HAGE FISKEUTSETTING I SULDALSLÅGEN. EN TILLEGGSVURDERING AV EFFEKTER BASERT PÅ FANGSTER I 2003. SVEIN JAKOB SALTVEIT ... Fiskeutsettinger i Suldalslågen. En tilleggsvurdering av effekter basert på basert på fangster i 2003. Rapp. Lab. Ferskv. Økol. Innlandsfiske, Oslo, 233, 14s. Utsetting av laks i Suldalslågen er en følge

 • Ny Miljøstatus Suldalslågen 2009_tcm10-5927.pdf

  Sist oppdatert november 2009 Miljøstatus Suldalslågen Foto: NINA 0 10 20 30 40 50 60 70 1978 1981 1984 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2007 Laks Ta l p r 10 0m 2 K g Lengde: 22 km Lakseførande ... 19 99 20 01 20 03 20 05 20 07 Laks Sjøaure Sist oppdatert november 2009 Miljøstatus Suldalslågen Statkrafts vurdering: Det er i mange år arbeidd med prøvereglement, overvakning og ei stor mengd

 • Smoltutvandring i Suldalslågen 2010_tcm10-15813.pdf

  fra Statkraft Energi AS gjennomført en analyse av utvandring av smolt og parr av laks og aure i Suldalslågen i Rogaland våren 2010. Hensikten har vært å følge opp de årlige undersøkelsene som har pågått ... Finn R. Gravem Oppdragsleder Smoltutvandring hos laks og aure i Suldalslågen 2010 SWECO AS Side 2 av 33 INNHOLD FORORD.........................................

 • Suldalslågen 2009 GB_tcm10-5964.pdf

  0 50 100 150 200 250 63-65 92-94 01-08 Environment status Suldalslågen Foto: NINA 0 10 20 30 40 50 60 70 1978 1981 1984 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2007 Laks K g 0 1 000 2 000 3 000 ... output: 6,500 GWh, corresponds to the electricity consumption of 325,000 households. Exit dam Suldalslågen. Density of young salmon older than 1 year Salmon and sea trout catches N o. p er 1 00

 • Suldalslågen Kart Stort_tcm3-1566_tcm10-4102.jpg

 • Smoltutvandring hos laks i Suldalslågen 2004_tcm10-4164.pdf

  NATURHISTORISKE MUSEER OG BOTANISKE HAGE SMOLTUTVANDRING HOS LAKS I SULDALSLÅGEN I 2004. SVEIN JAKOB SALTVEIT Laboratorium ... .................................................................................... 5 3.2 Vanntemperatur.............................................................................................

 • Prøvereglement

  prøvereglementene for Suldalslågen fra 1998 til 2000 (figur 1) og fra 2001 til 2003 (figur 2) ble designet med tanke på å avklare sentrale spørsmål. Det var spesielt fokus på betydning av vanntemperatur på våren og ... Manøvreringsreglementet som gjaldt for Suldalslågen 1998-2000. Rød stiplet linje markerer tidligste mulige tidspunkt for vårflom: Figur 2: Manøvreringsreglementet som gjaldt for Suldalslågen for prøveperioden 2001-2003

 • 19 - Fiskehabitat i Suldalslågen. Årsrapport for 2001._tcm10-4202.pdf

  SULDALSLÅGEN – MILJØRAPPORT NR. 19 TITTEL: Fiskehabitat i Suldalslågen. Årsrapport for 2001 FORFATTERE: 2Jim Bogen, 2Truls Bønsnes, 1Jan Heggenes, 3Stein Johansen og 1Svein Jakob Saltveit ... (NVE) 3 Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ANSVARLIG SIGNATUR: SAMMENDRAG: I Suldalslågen synes mengden årsunger (0+) å spille liten rolle for mengden eldre laks- og ørretunger. To faktorer

 • Forskning og overvåkning - resultater

  kvaliteten på leveområdet kan være begrensende for fiskeproduksjonen i Suldalslågen. Ungfiskens viktigste leveområder, habitat, i Suldalslågen består av arealer ned til én meters dyp. Arealet for den aktuelle ... dybdesonen er størst ved 42 m3/s. Kvaliteten på habitatet kan ha blitt redusert som følge av at Suldalslågen har fått mindre kapasitet til å fjerne moser, alger og finsedimenter. I tillegg kan endret arealbruk

 • Miljørapporter Suldalslågen

  Miljørapporter - Suldalslågen Her kan du laste ned 47 forskjellige miljørapporter fra Suldalslågen ... Miljørapporter - Suldalslågen Her kan du laste ned 47 forskjellige miljørapporter fra Suldalslågen

 • Smoltutvandring hos laks og aure i Suldalslågen 2007_tcm10-4153.pdf

  Smoltutvandring i Suldalslågen i 2007 Kunde: Statkraft Energi AS Smoltutvandring hos laks og aure i Suldalslågen 2007 Emneord: Laks, aure, smolt, parr, smoltutvandring, vannføring, vanntemperatur Sammendrag: ... for Statkraft Energi AS gjennomført en analyse av utvandring av smolt og parr av laks og aure i Suldalslågen i Rogaland i 2007. Hensikten har vært å følge opp de årlige undersøkelsene som har pågått siden