Folk som jobber sammen
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Statkrafts FoU-utlysning for IPN/KPN 2020

Utlysningen gjelder primært for Innovasjonsprosjekt for næringslivet og Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet (IPN/KPN). I enkelte tilfeller kan Statkraft likevel forespørre søknadsstiller om bruk av søknadsgrunnlag i annen sammenheng.

Utlysningen består av 

 1. Bakgrunn
 2. Tematikk og prioriteringer for utlysning IPN/KPN 2020
 3. Prosess

1. Bakgrunn

Sommeren 2018 vedtok Statkraft en ny og mer ekspansiv forretningsstrategi. På bakgrunn av denne så vi et klart behov for økt FoU-innsats, og høsten 2019 ble derfor en ny FoU-strategi utformet (se nedenfor).

En godt strukturert og dimensjonert FoU-innsats er en god investering for Statkraft. FoU-porteføljen, som per i dag består av 48 prosjekter, styres gjennom en samlet, løpende prioritering av forskningsbehov på tvers av selskapet. Statkraft har ingen ansatte i forskerposisjon, men benytter en distribuert modell der forretningsområdene definerer, gjennomfører og implementerer sin FoU. Prosjektene søkes fortrinnsvis gjennomført i samarbeid med andre industriaktører og forskning- og utdanningsinstitusjoner på tvers av geografi og fagområder.


Statkrafts FoU strategi 2019 – 2025: Understøtte vekst

Målet med FoU-strategien er tredelt:

 • Understøtte eksisterende virksomhet og rollen som premissgiver innen vannkraft i Norden
 • Utvide omfanget av FoU til å understøtte Statkrafts vekstområder innen vind og sol
 • Utvide horisonten for å øke konkurranseevnen og forberede vekst også etter 2025

Fokusområdene er:

 • Vannkraft: Effektiv drift og vedlikehold, forbedret energidisponering, økt fleksibilitet, kunnskapsbaserte rammebetingelser

 • Vind og sol: Redusere energikostnader (LCOE), forbedre prioriteringer i prosjektutviklingsfase, vurdere og muliggjøre nye forretningsmodeller

 • Markedsoperasjoner og kunde: Forbedre trading, kundevirksomhet og fjernvarme. Styrke kunnskapen om fremtidige energimarkeder og klimaendringer

 • Nye forretningsinitiativ: Bidra til økt elektrifisering og dekarbonisering ved å øke bruken av fornybar energi i energisektorer som i dag hovedsakelig benytter fossil energi, samt å øke energiforbruket gjennom brenselceller og fornybart drivstoff, energilagring og energitransport

Realisering av FoU-strategien krever ulike tiltak:

 • Andel FoU-initiativ som understøtter vekst: En tydelig føring i FoU-strategien er å øke aktiviteten innen vekst-områder, inklusive nye forretningsinitiativ. Dette er nødvendig for å kunne støtte opp om konsernstrategiens mål. Endringen vil gjennomføres ved å prioritere denne type aktivitet, både ved selektering, finansiering og oppfølging av prosjekter.

 • Internasjonal aktivitet og nettverk: Med en konsernstrategi som i hovedsak fokuserer på vekst utenfor Norden, er det naturlig at FoU-aktiviteten økes i samme geografiske område. Samarbeid med internasjonale universitet, forskningsinstitutt og relevante industrielle samarbeidspartnere vil derfor økes.

 • Samfunnsfaglig forskning: Statkraft har historisk konsentrert sin forskning rundt teknologiske fagområder. Vi ser nå et behov for å øke den samfunnsfaglige forskningen. Kunnskap om kunde og opinionens reaksjoner på utbygging av kraftverk og vindparker er gode eksempler.

 • Tverrfaglig forskning: Statkraft ønsker å stimulere til økt grad av tverrfaglig forskning. Gode innovasjoner finner ofte sted i grenseflaten mellom ulike fagområder.

 • Ekstern finansiering av FoU-prosjekt: Statkraft arbeider aktivt med å innhente ekstern finansiering til våre FoU-prosjekt fra aktører som Forskningsrådet, Enova, Innovasjon Norge, EU med flere. I 2018 var 75 prosent av budsjettet i Statkrafts FoU-portefølje understøttet av ekstern finansiering.

 • Verdiskaping fra FoU: Statkraft prioriterer FoU der potensialet for verdiskaping er høyt. En tidligere vurdering av hele Statkrafts FoU-portefølje indikerte en potensiell verdiskaping på fem ganger innsatsen. I den nye strategien er målet å opprettholde dette nivået.

2. Tematikk og prioriteringer for utlysning IPN/KPN 2020

Vi ønsker primært å motta forslag til FoU-prosjekter innenfor tematikkene nevnt nedenfor. I tillegg oppfordrer vi til å tenke relevans på tvers av fagområder.

Vind

 • Overvåking og analyse av tilstand og produksjon: Tilrettelegge for prediktivt vedlikehold gjennom utvikling av analyser basert på tradisjonelle statistiske metoder, maskinlæring og kunstig intelligens. Forbedre datainnsamlingsløsninger og håndtering av store datamengder.

 • Effektiv drift og vedlikehold: Utvikle verktøy og prosesser for effektiv drift og vedlikehold, inkludert automatisering av manuelle operasjoner og nye løsninger for gjennomføring av inspeksjoner.

 • Produksjonsestimater og site selection: Forbedre vind- og produksjonsprognoser, samt utvikle verktøy for å evaluere områder aktuelle for ny kraftproduksjon.

 • Levetidsoptimalisering: Optimalisering av vindkraftverk med tanke på drift og vedlikehold, energiproduksjon, kraftpriser og langsiktig forvaltning.

 • Dekommisjonering:Forbedre prosesser og redusere kostnader knyttet til demontering og fjerning av vindturbiner og infrastruktur etter endt levetid.

Sol

 • Teknologiutvikling og solparkdesign: Utvikling av verktøy som støtter teknologivalg, kvalitetskontroll og solparkdesign. Analyse av elementer som ytelse, pålitelighet, degradering og tap.

 • Produksjonsestimat: Reduksjon av usikkerhet knyttet til forventet solinnstråling og kraftproduksjon, og økt forståelse for produksjonstap på grunn av tilsmussing.

Vannkraft

IKT sikkerhet for prosesskontroll-systemer

 • Sikkerhetsmekanismer for prosesskontroll, herunder nasjonale sikkerhetsforskrifter og reguleringer.
 • Løsninger for utfordringer knyttet til IT sikkerhetssystemer, eksempelvis antivirus eller patching i prosesskontrollsystemer.
 • Sikre løsninger for filoverføring, fjernaksess mm., for bruk i prosesskontroll

Verdien av vannkraftens evne til å regulere flom  

 • Studere ulike vannkraftsystemers rolle for flomdemping.
 • Videreutvikle verktøy og metoder for å sette en samfunnsøkonomisk verdi på vannkraftens evne til å hindre og dempe flom.

Påvirkning på vannkraftsystemer fra endrede kjøremønstre. 

 • Identifisere nøkkelparametere og sammenhenger for å si noe om restlevetid, havaririsiko, og vedlikeholdskostnader, som følge av å øke fleksibilitet og systemtjenester

Markedsoperasjoner og kunde

Klima

Effekten av klimaendringer på hydrologi

Siden Statkraft bruker den hydrologiske verktøykassen SHyFT (open source) operativt, kreves det at forskningsresultatene kan implementeres i SHyFT.

 • Dynamisk isbre-modul som simulerer effekten av isbreens masseendringer på hydrologien.
 • Forbedrede metoder for korreksjon av bias og nedskalering for klimamodeller

Endringer i vindhastighet og solinnstråling i langsiktig energiplanlegging internasjonalt

 • Er det trender i vindhastighet og innkommende solstråling? Bør Statkraft vurdere effekten av klimaendringer på vind- og solressurser i langsiktig energiplanlegging? Vi er interessert i tidsskalaer fra sesong opp mot 30-50 år frem i tid.

Fjernvarme

Sirkulær økonomi og sektorkobling

 • Synergier ved å koble sektorer (el, transport, termisk)
 • Ivareta energistrømmer i urbane energisystem (lagring, styring)
 • Nye samarbeidsformer/forretningsmodeller mellom sektorer
 • Utvikling fremtidige avfallsstrømmer til forbrenning som følge av sirkulær økonomi-direktivet

Lokale energimarkeder i urbane system

 • Utvikling av forretningsmodeller, markedsplattformer, betalingsmekanismer
 • Ny teknologi for måling, registrering og kontroll og muligheter i et fremtidig mer volatilt marked

Klima

 • Reduksjon i klimagassutslipp fra avfall med basis i avfallshierarkiet

 • Karbonfangst og mulig kommersiell utnyttelse av fanget CO2 innen bærekraftige rammer, herunder etablere bærekraftige verdikjeder- Utvikling av teknologi for karbonfangst

Nye forretningsinitiativ

Brenselcelle teknologi og energiforsyning

 • Utvikle og bygge bred kunnskap rundt bruk av hydrogen eller ammoniakk som drivstoff i brenselceller (FC) og motorer i maritim sektor
 • Utvikling av energisystemløsninger med bruk av brenselceller i kombinasjon med fjernvarmeanlegg og i selvstendige energiforsyningsanlegg. Vurdere muligheter for å utnytte både strøm og varme fra stasjonære brenselcelleanlegg, f.eks. for å kostnadsoptimalisere spisslast og energiutnyttelse (hybridanlegg FC/bio og eller søppel)

Vindressurser og eAmmoniakk (Ammoniakk fra elektrolyse)

 • Løsninger for kostnadseffektiv lagring og transport av energi for hydrogen og hydrogen-baserte energibærere
 • Vind til eAmmoniakk: Hvordan designe fleksible anlegg og sikre behov for nettilknytning for minimum last til Ammoniakkproduksjon
 • Nye eAmmoniakk prosesserer: Nye produksjonsprosesser for eAmmonia inkludert tekno-økonomiske analyser og studier som er konkurransedyktige med dagens Haber Bosch prosess

Energilagring ved hjelp av Hydrogen og Hydrogenbaserte energibærere

 • Løsninger for kostnadseffektiv lagring og transport av energi for hydrogen og hydrogen-baserte energibærere

 

Prioriteringer i utvelgelse av prosjekt

I utvelgelsen av FoU-prosjekt vil Statkraft legge vekt på å oppnå en portefølje som totalt sett kan svare på momentene nevnt nedenfor:

Relevans og kvalitet i prosjekt

 • Relevans mht. tematikk beskrevet i utlysningstekst. Tematikkene spenner over alle Statkrafts teknologier og løsninger og i alle land vi opererer i. Tematikker som står beskrevet i vår FoU-strategi, men ikke er referert til i områdene nevnt ovenfor, vil også kunne vurderes
 • Kompetansebyggende prosjekt, både på kort og lengre sikt

Andre moment

 • Tverrfaglighet vil vektlegges i større grad. I tillegg til prosjekter innen de ulike fagområdene, ønsker vi prosjekter som fokuserer på hybride løsninger og/eller har systemperspektiv
 • Forskning innen nye teknologier og løsninger er løftet ny FoU-strategi. Vi ønsker å fremme innovasjon mot et fornybart og klimavennlig energisystem
 • Samfunnsfaglig forskning er satt høyere på agendaen med referanse i bl.a. utfordringer knyttet til utbygging i Norge og internasjonalt

Finansiering, budsjett og aktører

 • Offentlig/ekstern finansiering vil ha stor verdi for å kunne realisere FoU-prosjekter
 • Budsjettmessig må prosjektet/Statkrafts andel i prosjektet være realistisk i forhold til Statkrafts FoU-ressurser
 • Aktørene som deltar i prosjektet bør være tilstrekkelig dekkende for prosjektets innhold og forventede resultat

3. Prosess

Prosess for KPN- og IPN-søknader er vist i tabell under.

Utlysningen og underlag kan lastes ned på denne nettsiden (se nedenfor). Søknadene sendes inn via RnD@statkraft.com

Spørsmål knyttet til de ulike fagområdene kan rettes til kontaktpersoner nevnt nedenfor.

Beskrivelse Frist
Utlysning legges ut på Statkrafts nettside 31.mars
Innsendelse av prosjektgrunnlag fra søknadsstiller 15.mai
Første vurdering av søknader fra Statkraft side (fase 1) 8.juni
Videre vurdering fra Statkrafts side (fase 2) 31.august
Frist KPN/IPN fra NFRs side Se NFRs nettsider


Fase 1:
Dette er første sortering for å kartlegge om Statkraft vil gå videre med prosjektet. I forkant av fristen 15. mai vil det være dialog med de relevante søknadsstillerne. Vi gjør oppmerksom på at antall forslag kan bli vesentlig redusert.

Fase 2: I denne fasen vil Statkraft vurdere forslagene mer i detalj. Ved behov vil vi, i dialog med søknadsstiller, tilpasse prosjektet slik at det best mulig passer Statkrafts og eventuelle partneres behov.

 • Om prosjektet har de riktige FoU-partnerne, eller om det kan styrkes gjennom å invitere andre kompetansemiljøer
 • Om det kan - eller bør - gjøres justeringer slik at prosjektet blir mer relevant for Statkrafts satsinger og prioriteringer
 • Om en god case kan styrke prosjektet og implementeringen av FoU-resultatet
 • Om budsjettet (timepriser og omfang) må justeres. Det kan også være en nedjustering for å imøtekomme Statkrafts ressurser, eller en økning for å kunne invitere andre FoU-partnere inn i prosjektet

Kontaktpersoner

Vind- og solkraft
Anne Marie Seterlund, Annemarie.Seterlund@statkraft.com

Vannkraft
Tone Knudsen, Tone.Knudsen@statkraft.com

Markedsoperasjoner og kunde

Klima: Uta Gjertsen, Uta.Gjertsen@statkraft.com

Fjernvarme: Morten Fossum, Morten.Fossum@statkraft.com

Nye forretningsinitiativ
Geir Magnar Brekke, GeirMagnar.Brekke@statkraft.com

Generelt om utlysningen 
Ragne Hildrum, Ragne.Hildrum@statkraft.com