Jump to content Jump to navigation Jump to search
Vindpark
Norge
Statkraft

Hitra vindpark

Kvinesheia vindpark

Norge / Vindkraft / Prosjekt

Kvinesheia vindpark er ett av to vindkraftprosjekter på land som Statkraft planlegger å realisere etter ferdigstillelsen av prosjektet Fosen Vind i 2020.

Den planlagte vindparken er lokalisert til kommunene Kvinesdal og Lyngdal i Agder. Parken vil få 15 vindturbiner, effekt på 90 MW og årsproduksjon på om lag 300 GWh.

Konsesjonen for 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
Vindpark
Kvinesdal vindpark, sett fra Kleiva
Statkraft

Visualisering av Kvinesdal vindpark, sett fra Kleiva, omsøkt 2019

Nøkkeltall

 • Antall turbiner: 15
 • Planlagt ferdigstillelse: 2022
 • Planlagt årsproduksjon: Om lag 300 GWh
 • Installert effekt: 90 MW
 • Effekt pr turbin: 6 MW
 • Rotordiameter: 155 meter
 • Tårnhøyde: 110 meter
 • Totalhøyde: 187,5 meter
 • Veier, adkomst og interne: 16 km
 • Areal, veier oppstilling: 267 dekar
 • Kommuner: Kvinesdal og Lyngdal

Prosjektstatus 

I januar 2019 sendte Statkraft inn en endringssøknad for Kvinesheia vindpark til NVE på den gjeldende konsesjonen fra 2016, om økt installert effekt og utsatt driftsstart.

Basert på høringssvar til endringssøknaden fra kommunene, interesseorganisasjoner og andre berørte parter utarbeidet NVE et svar til Statkraft i mai samme år med krav til konsekvensutredninger og videre saksbehandling. Statkraft har forholdt seg til disse konkrete krav til saksbehandling fra NVE og deretter brukt mye ressurser på å utarbeide materialet som NVE har etterspurt som ble oversend til NVE i november 2019.

Teknologi- og kostnadsutviklingen innen vindkraft gjorde det aktuelt og mulig å se på utbyggingsløsningen for dette prosjektet med nye øyne. Med oppdatert kunnskapsgrunnlag for relevante tema lagt til grunn, ble prosjektet optimalisert for mer produksjon og mindre inngrep.

Endringer fra konsesjonen i 2016 til ny løsning i 2019:

 • Fra 26 til 15 turbiner
 • 40 % mindre internveier, og dermed naturinngrep
 • 12 % mindre planområde, halvert i Lyngdal kommune
 • Luftspenn erstattet med jordkabel for nettilknytning
 • 88 % mer produksjon
 • Økt eiendomsskatt
 • Høyere turbiner, noe mer synlige

I juli 2020 avslo NVE endringssøknaden. 21. august sendte Statkraft en klage på vedtaket. Avslaget fra NVE og klagen fra Statkraft ligger i dokumentlisten nederst på denne siden.

Arealbruk, veier, støyinformasjon

Tidsplan

Planen har vært å starte byggingen mot slutten av 2021 og at turbinene kunne driftsettes i 2022. På grunn av at søknad om utsatt frist for idriftsettelse fortsatt er til behandling er videre fremdrift uavklart.

Arealbruk og veier

I den opprinnelige konsesjonen utgjorde planområdet ca 10 km2. Med det reduserte antall turbiner (fra 26 til 15) er arealet redusert til 8,8 km2. På grunn av endret layout og færre turbiner er lengden på internveiene redusert med ca 40 %. I tillegg kommer en ny adkomstvei på ca 1,6 km samt en utbedring av 2,5 km med kommunal vei. Det totale direkte berørte arealet til internveier og oppstillingsplasser er redusert fra 376 dekar til 267 dekar. Med en økning i installert effekt og dermed også produksjon er arealet pr installert MW redusert med 62 %. Vindkraftverket utgjør allikevel et betydelig inngrep. Det legges derfor stor vekt på å legge veiene slik at de følger terrenget og også minimere skjæringer og fyllinger. Egen veileder utarbeidet av landskapsarkitekt bidrar til at dette blir etterlevet.

Ringvirkninger

Med en total investering på ca 900 millioner viser erfaring at lokale og regionale leverandører vil kunne ta del i ca 20 % av dette. Dette kan være entreprenører, overnattings- og bespisingssteder, transporttjenester osv. Det vil være ca 4 ansatte direkte engasjerte i driften av vindparken. Kvinesdal kommunen vil få i overkant 5  millioner i eiendomsskatt.

Energibalanse

Etter ca seks måneder med produksjon er energien som har gått med til produksjon, transport og montasje av turbinene, inkludert bygging av infrastruktur som veier etc “betalt” ned gjennom turbinenes produksjon. Det er en faktor på ca 40 i forhold til den energien som puttes inn og den som tas ut.

Støy

Konsesjonen setter grenser for støy fra vindturbiner. Dette blir også bestemmende for avstanden til bebyggelse. Kvinesheia vindpark er tegnet slik at ingen beboelseshus vil bli eksponert for støy over fastsatte støygrenser. Enkelte hytter i utbyggingsområdet vil ligge i områder med støyverdier over grensene. Her inngås det minnelige avtaler med hver enkelt om avbøtende tiltak og erstatninger. I og rundt Kvinesheia vindpark vil det være 6 fritidsboliger, en i rød sone og 5 i gul sone for støy som vil ha høyere forventet støy enn grenseverdiene tilsier. En heltidsbolig ligger i underkant av 1 km fra nærmeste turbin, noen få til ligger i overkant av 1 km fra nærmeste turbin.

Skyggekast

Den nye løsningen med redusert antall turbiner og en mer kompakt utbygging gir generelt større avstander til både helårs- og fritidsboliger. Dette gjør at skyggekast vil være mindre synlig, men like mange hytter vil kunne oppleve skyggekast da det er bygget flere etter at konsesjonen ble gitt. Noe større totalhøyde vil gi større sveipet areal pr turbin og også felt for mulig skyggekast.

Lysmerking

Luftfartsmyndighetene stiller krav om lysmerking av objekter over en viss høyde. Det er deres retningslinjer som definerer plassering, type og lysstyrke på lysmerkingen av turbinene. Det vil bli søkt å redusere synligheten fra bakken så langt som mulig gjennom skjerming nedover og dimming i forhold til siktforhold. Dvs. at det i klarvær vil være redusert intensitet på lysene.

Iskast

Isnedfall eller is som kastes fra turbinbladene er en kjent problemstilling med vindturbiner i kaldt klima.

 • Dette inntreffer under spesielle meteorologiske forhold, spesielt rundt 0 grader. Is kan da bygge seg opp på turbinblader. Vi ser det samme på høye bygninger, tekniske installasjoner, master og ledninger.
 • Det utvikles stadig ny teknologi for å forhindre eller bøte på dette fenomenet. I noen blader installeres varmesystemer for å hindre isdannelse eller også for å fjerne is hvis den dannes.
 • Det vil allikevel forekomme isdannelse på bladene under gitte meteorologiske forhold. Iskast vil ved slike forhold kunne utgjøre en risiko ved ferdsel i deler av vindparkene. Det etableres derfor retningslinjer og avbøtende tiltak som reduserer risikoen.
 • Sikkerhetsavstand ved meteorologiske forhold som gir risiko for iskast er ca 200 meter fra turbinene. Fare for eventuell iskast blir varslet med skilt og oppdatert i sanntid på nett og mobil.
 • Det blir ofte vist til at helikopter benyttes for å spyle av is med store mengder deicing-væske. Dette er metoder som hverken Statkraft eller andre vindkraftaktører vi kjenner til bruker.

Subsidier

Ordningen med grønne sertifikater gikk for Norges del ut i 2021. Vindkraft som står ferdig etter dette får ikke “grønne sertifikater” eller andre subsidier. Kvinesheia vindpark bygges ut på rent kommersielt grunnlag med inntjening kun etter forventet markedspris på kraft.

Nettilknytning

I den opprinnelige konsesjonen var det tegnet inn et luftspenn til tilknytningspunktet for kraftnettet. I den nye løsningen er denne erstattet med en jordkabel. Jordkabel vil redusere sannsynligheten for kollisjon med fugl.

Tilbakestilling av området

Ved nedleggelse skal konsesjonær fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig, jamfør energilovforskriften § 3-4 d. Konsesjonær skal innen utgangen av det 12. driftsåret for anlegget, å oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av anlegget og tilbakeføring av området, jamfør energilovforskriften § 3-4 d. En vindkraftkonsesjon har som regel en 25 års varighet. Statkraft setter av midler årlig til hver vindpark vi eier for å sikre finansiering av tilbakestillingen. Dette er langt frem i tid, men det er like sannsynlig at forholdene tilsier at turbinene fornyes og at det søkes om videre drift gjennom en ny konsesjonsbehandling.

Naturinngrep og dyreliv

Naturinngrep

Alle former for energiproduksjon medfører utslipp, inngrep eller bruk av areal på en eller annen måte. Konsesjonsprosessen skal avdekke og veie fordeler og ulemper opp mot hverandre. NVE/OED tar den endelige avgjørelsen om fordelene veier opp for ulempene og dermed tillatelse til å etablere vindkraftverket. Ved en eventuell nedleggelse skal naturen tilbakestilles så godt det lar seg gjøre. For Kvinesheia er turbinantallet i forhold til opprinnelig konsesjon nær halvert og antall kilometer med vei redusert med over 40%. Dette gir et langt mindre fysisk avtrykk. Av planarealet på 8,8 km2 er det bare ca. 3 % som blir dirkete berørt selv om turbinene visuelt vil være synlige fra et større areal.

Kulturminner

Det er påvist kulturminner på Storhei. Turbinene som var plassert her i den opprinnelige løsningen er derfor fjernet. Disse turbinene var også noen av de som stod høyest i terrenget, fjerningen har derfor også bidratt til å redusere synligheten på tross av at turbinene har blitt høyere.

Planteliv og naturtyper

Området domineres av fattige myrer og skrinne, åpne lyngheier delvis bevokst med furu og bjørk. Naturbase har ingen avgrensete naturtyper i konsesjonsområdet eller langs atkomstveien. Det er per juni 2019 ingen registreringer av rødlista karplanter, lav eller moser inne i konsesjonsområdet (eller langs atkomstveien).

Dyreliv

Elg, hjort, rådyr og hare finnes i og omkring området. For disse vil effektene være størst i anleggsfasen. I driftsfasen vil konsekvensene primært skyldes økt ferdsel i området fra drift og evt. allmennhet. Erfaringer fra Hitra, hvor det er stor forekomst av hjort, har vist at hjort i all hovedsak benytter arealet innenfor vindkraftanlegget som tidligere. Det er en rekke næringsfattige ferskvann av ulik størrelse i området, mange av de minste ligger i tilknytning til myrer og er under sakte gjengroing.

Fugler

Det innvendes at ubyggingen forventes å føre til kollisjoner for fugl, særlig i forbindelse med rovfugltrekket som er påvist og fordi rovfugl søker etter mat i området. Utredningene som er foretatt konkluderer imidlertid med at fuglene stort sett vil legge trekket utenom vindkraftverket. Dette fordi trekket er spredt over et stort område og ikke tvinges inn i noen korridor av terrenget i området. Det er påvist hubro i et område som ligger mer enn en km nord for vindparken. Turbinene som stod nærmest dette området i den opprinnelige løsninger er fjernet. I OEDs klagesak for Kvinesheia vindkraftverk ble fugl, herunder hubro, grundig behandlet og det ble gitt flere krav til avbøtende tiltak for hubro. MTA redegjør nærmere for vår oppfølging av avbøtende tiltak. Kraftledningen skal legges som jordkabel i stedet for som luftledning for å redusere risiko for fuglekollisjoner i hele driftsfasen, herunder med hubro. I tillegg skal det i perioden februar-juni i hele anleggsfasen ikke være anleggsvirksomhet innenfor en sone på 1 km fra hubroreir (med unntak av transport langs vei).

Insekter

Det skrives en del om at innsekter drepes i store mengder og fester seg på turbinbladene. Dette er ikke erfaringen fra de vindparkene Statkraft drifter i norsk kystlandskap.

Inngrep i myr

Vindturbinene plasseres på høydedragene i terrenget. Her er det bart fjell med lite løsmasser.

I utgangspunktet ønsker vi ikke å bygge i myr av teknisk-økonomiske hensyn. Det er dyrere enn å bygge på bart fjell, og det er derfor bare unntaksvis at vi bygger i myr.

Det er ikke myr på høydedragene på Kvinesheia der turbinene er plassert, men vi kan støte på myr der veiene går lavere i terrenget, for eksempel der internveiene går fra ett høydedrag til det neste. Myr er også betydelige karbonlagre. I prosjekteringen forsøker vi derfor å minimere inngrepene i myr og unngå å punktere disse hvor det allikevel blir nødvendig.

Materialbruk

Materialbruk

Teknologien er avgjørende for både type og mengde materialer som inngår i turbiner og fundamenter. I Kvinesheia vindpark vil fundamentene og turbintårnene forankres i fjell under forutsetning av at fjellkvaliteten er god. Dette i motsetning til gravitasjonsfundamenter som er normalt på kontinentet og i områder med skog og jordbruksareal. Ved forankring i fjell reduseres bruken av betong og armering med ca 95 %.

Turbinteknologien er også bestemmende for bruken av metaller og mineraler. Det har vært skrevet og utgitt rapporter om bruk av REE (Rear Earth Minerals) i vindturbiner. Dette er såkalte sjeldne mineraler som bl.a brukes i permanentmagneter i noen typer vindturbiner. I en rapport presentert av NGU (Norges Geologiske Undersøkelser) viser det til at det er ca 480 kg av slike i hver vindturbin. I turbinene som er benyttet i Fosen-utbyggingen er dette tallet ca 15 kg. Flere av de aktuelle leverandørene for Kvinesheia vindpark har turbinteknologi hvor det ikke benyttes denne type mineraler.

Mikroplast

Mikroplast kommer (jf. miljøstatus.no) primært fra bildekk, gummigranulat fra kunstgressbaner, maling (ved flassing, skraping samt dumping av malingsrester), tekstiler, kosmetikk og andre produkter. Anslag over utslipp av mikroplast fra overflateslitasje på vindturbiner tilsier små utslipp. Selve tårnene er av metall, malt med en maling som muligens kan være opphav til svært små mengder mikroplast ved slitasje. Vingene er av en form for glassfiber. Felles for tårn og vinger er at turbinleverandørene etterstreber materialer og overflatebehandling som slites minst mulig slik at de holder seg glatte over hele levetiden. Leverandørene av vindturbiner etterstreber å finne materialer og overflatebehandling som holder seg glatte over hele levetiden. Dette er viktig for å opprettholde produksjonen. Matte eller flisete overflater er derfor ikke ønskelig. For de store turbinene med blader med vekt på over 15 tonn kan slitasjen utgjøre inntil 50 gram pr år pr blad.

Olje

Totalt er det ca 1500 liter med forskjellige oljer og kjølevæske i en turbin på denne størrelsen. Dette er hydraulikkolje, gir-olje og kjølevæske og andre smøremidler. Det er oppsamlingskar i øvre del av turbintårnet som skal håndtere eventuelle lekkasjer. I tillegg er det tett oppsamling i bunnen av tårnet.

Dokumenter

Endringssøknad og formelle forhold

Oppdatert konsekvensutredning

Vedlegg

MTA/Detaljplan

Kart og visualiseringer

Kart

Visualiseringer av vindparken

 • Visualisering av Kvinesdal vindpark, sett fra Liknes
  Kvinesdal vindpark, sett fra Liknes
  Statkraft

  Visualisering av Kvinesdal vindpark, sett fra Liknes, omsøkt 2019

 • Visualisering av Kvinesdal vindpark, sett fra Kleiva
  Kvinesdal vindpark, sett fra Kleiva
  Statkraft

  Visualisering av Kvinesdal vindpark, sett fra Kleiva, omsøkt 2019

 • Høyballer
  Braudeland, Kvinesheia vindpark
  Statkraft

  Braudeland, Kvinesheia vindpark, september 2019

 • Visualisering av Kvinesdal vindpark, Gluggevann
  Kvinesdal vindpark, Gluggevann
  Statkraft

  Visualisering av Kvinesdal vindpark, Gluggevann, omsøkt 2019

 • Visualisering av Kvinesdal vindpark, sett fra Hestad
  Kvinesdal vindpark, sett fra Hestad
  Statkraft

  Visualisering av Kvinesdal vindpark, sett fra Hestad, omsøkt 2019

 • Visualisering av Kvinesdal vindpark, Lille Nordhelle
  Kvinesdal vindpark, Lille Nordhelle
  Statkraft

  Visualisering av Kvinesdal vindpark, Lille Nordhelle, omsøkt 2019

 • Visualisering av Kvinesdal vindpark, Øygardtjønna
  Kvinesdal vindpark, Øygardtjønna
  Statkraft

  Visualisering av Kvinesdal vindpark, Øygardtjønna, omsøkt 2019

 • Visualisering av Kvinesdal vindpark, Sørhelle
  Kvinesdal vindpark, Sørhelle
  Statkraft

  Visualisering av Kvinesdal vindpark, Sørhelle, omsøkt 2019

 • Visualisering av Kvinesdal vindpark, Tjomsland
  Kvinesdal vindpark, Tjomsland
  Statkraft

  Visualisering av Kvinesdal vindpark, Tjomsland, omsøkt 2019

 • Kvinesdal vindpark, Utsikten golf ved hull 12
  Kvinesdal vindpark, sett fra Utsikten golf ved hull 12
  Statkraft

  Visualisering av Kvinesdal vindpark, Utsikten golf ved hull 12, omsøkt 2019

 • Visualisering av Kvinesdal vindpark, Lande
  Kvinesdal vindpark, Lande
  Statkraft

  Visualisering av Kvinesdal vindpark, Lande, omsøkt 2019

Pressekontakt Kvinesheia vindpark

profile image
Geir Fuglseth
Kommunikasjonsansvarlig

Utforsk virksomheten vår i Norge

Kontakt oss