Statkraft biomasse

Produksjon av biomasse fra tømmer er i full gang på Tofte i Hurum. Trevirke kommer fra hele østlandsregionen til Tofte, hogges til flis og fraktes til fjernvarmeanlegg i Norden og Storbritannia.

Statkraft Biomass

I dag er det produksjon av flis som er den mest synlige aktiviteten på området.  Det er selskapet Statkraft Biomass som lager flis av tømmer til oppvarming og elektrisitetsproduksjon. Tømmer fra Østlandet leveres på Tofte hvor det ligger til tørk i havneområdet for deretter å bli hogd opp til flis før det selges til blant annet Danmark.

Statkraft Biomass administreres fra Tofte. Flisproduksjonen er i seg selv en relativt enkel og velprøvd teknologi. På Tofte er det godt med lagringsplass for tømmer der hvor de gamle fabrikkbygningene stod. Flere større fjernvarmeanlegg bytter ut fossilt kull mot fornybar energi. Det er innenfor dette området Statkraft har sine kunder.

I mars 2016 fikk Statkraft Tofte utslippstillatelse til å hugge flis til energi formål. Denne setter vilkår for utslipp og støy. Selve flishoggingen ble den første perioden utført av diesel drevne mobile maskiner bak en vegg av tømmer som støyskjerm mot omgivelsene. I en periode over 1 år målte Statkraft tøynivå fra huggeraktiviteten kontinuerlig. Disse målingene er dokumentert til Fylkesmannen og ligger innenfor støygrensene satt  i utslippstillatlsen. Støy oppleves derimot forskjellig og det har vært reaksjoner på aktiviteten fra beboere på Tofte. Varierende værforhold påvirker også støybildet. Dette gjelder også for støv fra produksjonen. 

Derfor besluttet Stattkraft å bygge inn huggeren i en støyisolert hall.  Etter å ha fått byggetillatelse fra Hurum kommune, ble arbeidet med hallen satt i gang sommeren 2018 og stod ferdig tidlig høst.Den dieseldrevne kutteren ble også byttet ut med mer miljøvennlige elektrisk drevet kutter. Det har resultert i en betydeleig forbedring i forhold til støv og støy fra denne aktiviteten.

Tømmertransport

Tømmer til flisproduksjonen fraktes både på lastebiler og båter. Statkraft vil at mest mulig av tømmeret kommer sjøveien, både fordi båtene tar store volumer og fordi trafikken reduseres på veiene i og rundt Tofte.  Det forventes at fordelingen blir ca halvparten på båt og halvparten på bil. Dette har sin bakgrunn i hvor tømmeret kommer fra og hvor mye som kommer via Lier.

Les mer om biomasseproduksjonen på Tofte: