Statkraft på Tofte

Etter at Statkraft i 2015 kjøpte industritomten på Tofte i Hurum kommune av Sødra, er det ny virksomhet i gang der hvor det fra 1897 til 2013 har vært produsert cellulose.

Statkraft Biomass

I dag er det produksjon av flis som er den mest synlige aktiviteten på området.  Det er selskapet Statkraft Biomass som lager flis av tømmer til oppvarming og elektrisitetsproduksjon. Tømmer fra Østlandet leveres på Tofte hvor det ligger til tørk i havneområdet for deretter å bli hogd opp til flis før det selges til blant annet Danmark.

Statkraft Biomass administreres fra Tofte. Flisproduksjonen er i seg selv en relativt enkel og velprøvd teknologi. På Tofte er det godt med lagringsplass for tømmer der hvor de gamle fabrikkbygningene stod. Selve flishoggingen utføres av mobile maskiner og flisen lastes om bord i båter som frakter flisen ut til kundene. Flisuggingen vil bli bygget inn i løpet av høsten 2018 for å redusere støy og støv fra produksjonen ytterligere.

Tømmertransport

Tømmer til flisproduksjonen fraktes både på lastebiler og båter. Statkraft vil at mest mulig av tømmeret kommer sjøveien både fordi båtene tar store volumer og fordi trafikken reduseres på veiene i og rundt Tofte.  Siden oppstarten i april er det fraktet til sammen 34.000 tonn tømmer hvorav 17.000 tonn har kommet sjøveien, det vil si om lag halvparten. 

Statkraft Næringspark

Den opprinnelige cellulosefabrikken er demontert og sendt til Vietnam i 1.300 containere. I alt 180. 000 tonn betong er fjernet sammen med 110. 000 tonn stål. Dette er så langt vi vet den største ryddejobben i Norge i nyere tid.

De bygningene som står igjen leies ut til kontorer, verksteder og lager. Det er nå i alt 43 virksomheter med opp mot 100 ansatte på området.  Statkraft ønsker etableringene velkommen. Til sammen utgjør virksomhetene en næringsklynge hvor en fremtidig biodrivstoffproduksjon ved Silva Green Fuel vil kunne utgjøre hovedtyngden. En blanding av industri og annen næringsvirksomhet.

Vårt ønske er at aktiviteten vi planlegger på Tofte skal komme innbyggerne til gode gjennom økt verdiskaping og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Selv om våre planer ikke vil være i samme størrelse som den tidligere industrien vil biodrivstoffproduksjon kreve både bemanning og eksterne tjenester. Vi håper at den nye aktiviteten i fremtiden skal gi inspirasjon og levevilkår til mange andre næringer og at vi kan få en bærekraftig næringsklynge med senter på og rundt Tofte.