Erzhausen II

Statkraft planlegger en utvidelse av reservoirene til pumpekraftverket Erzhausen i Tyskland. Med dette ønsker Statkraft å ytterligere styrke Erzhausen gjennom å øke kraftverkets fleksibilitet mot de tyske primær- og sekundærreservemarkedene.

Prosjektet er planlagt siden 2012, og investeringsbeslutning er ventet første halvdel 2015. Byggingen kan starte i 2015.

Statkraft planlegger å øke driftsvolumet på det øvre reservoaret med 10-12 prosent ved å montere en bølgebryter i dammen. Bølgebryteren sørger for at mer vann kan utnyttes til kraftproduksjon. For å øke høyeste mulige vannstand for det nedre reservoaret, skal overløpsterskelen heves. Med en høyere maksimal vannstand kan kraftverket drives mer fleksibelt og de ​​planlagte nye turbinene kan kjøre optimalt.

Statkraft forsøker å minimere prosjektets påvirkning på det omkringliggende landskapet og berørte innbyggere. Statkraft samarbeider svært tett med de ansvarlige vann- og naturvernmyndighetene. Naturreservatet «Selterklippen» vil ikke bli berørt av byggingen.

I juni 2014 søkte Statkraft om tillatelse i henhold til tyske lover for utvidelse av reservoarene og økning av kapasiteten. Forvaltningsområdet Northeim vil avgjøre om utvidelsen tillates.

Statkraft har stoppet utviklingen av den planlagte kapasitetsøkningen og byggingen av en ny kraftstasjon på området. Prognosene for det tyske kraftmarkedet signaliserer at en kapasitetsøkning ikke er lønnsom på lang sikt.